Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów
z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły”
o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036650
realizowanego ze środków PO WER
przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” realizowany jest w naszej szkole od września 2017 roku i ma na celu zwiększenie samozatrudnienia jej absolwentów, poprzez wprowadzenie do gospodarstw alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt. Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu: ekologicznego chowu zwierząt, produkcji żywności ekologicznej, wykorzystania zwierząt w rekreacji i zooterapii. W ramach projektu 36 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii będzie miło możliwość uczestniczenia w dwutygodniowym stażu w DEULA w Nienburgu. W trakcie odbywania stażu młodzież będzie miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, etologią i dobrostanem zwierząt dzikich utrzymywanych w niewoli, pielęgnacją i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także ochroną środowiska związaną z produkcją zwierzęcą. Jednak zasadniczym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie przez nich dodatkowych kompetencji zawodowych. Przed wyjazdem na staż wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących ich do odbycia stażu, które będą obejmować przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Wyjazd pierwszej 18 osobowej grupy planowany jest na czerwiec 2018 roku. Kolejna grupa uczniów, w ramach tego samego projektu, wyjedzie w maju 2019 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy 2017

Formularz zgłoszeniowy do projektu 2018

ankieta

 

17 czerwca wczesnym rankiem, pierwsza grupa 18 uczniów naszej szkoły, pod  opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych,  pani Marleny Janik oraz pani Bożeny Plichty, wyjechała  na dwutygodniowy staż do ośrodka DEULA w  Nienburgu. W trakcie pobytu w Niemczech, młodzież realizowała  program stażu w ramach projektu , „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły”. Projekt ten jest realizowany w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,  w ramach Programu POWER na zasadach ERASMUS+,  od 1 września 2017 roku. Wiosną 2019 roku, na staż wyruszy kolejna grupa młodzieży, do której skierowany jest wyżej wymieniony projekt. Wyjazd młodzieży do Nienburga  poprzedziły intensywne przygotowania. Od  lutego  bieżącego roku uczniowie  klas II, III i IV, technikum rolniczego uczęszczali  na  zajęcia w ramach przygotowania pedagogicznego, merytorycznego i kulturowego oraz  doskonalili znajomość języka niemieckiego.

W trakcie dwutygodniowego pobytu w Niemczech, młodzież z  technikum rolniczego brała udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu ekologicznej produkcji zwierzęcej, zapoznała się z najnowszymi  nowinkami z zakresu mechanizacji stosowanej w ekologicznym rolnictwie oraz doskonaliła umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn stosowanych w produkcji pasz dla zwierząt. Nowością dla uczniów było zapoznanie się z alternatywnym wykorzystaniem owiec w pielęgnacji terenów zielonych. Weekend przeznaczony był na turystyczne wycieczki, które pozwoliły bliżej poznać kulturę, historię i obyczaje narodu niemieckiego.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu są  certyfikaty oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszych obecnych oraz przyszłych absolwentów.

Prezentacja ze stażu I grupa

Prezentacja ze stażu 2 grupa

Raport z ewaluacji projektu POWERVET 2017-1-PL01-KA102-036650