Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

„Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Cel główny Projektu

Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 UP, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 11 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy – doposażenie pracowni zawodowych dla zawodów TR i TAK, organizację staży, zajęć dodatkowych .dla zawodów TR, TW, TAK. W terminie od 01.09.2018 do 31.08.2020r.
GRUPA DOCELOWA:
– 120 uczniów (54K)
– 9 nauczycieli przedmiotów zaw.(6K)
ZADANIA:
• uruchomieniu SPinKA
• zajęcia dodatkowe rozwijających kompetencje/kwalifikacje zawodowe.
• kursy/szkol. zawodowe. – nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji zawodowych
• staże zawodowe
• wyposaż.pracowni dla zawodu TR i TAK w nowoczesny sprzęt techniczny (rozrzutnik obornika, rozsiewacz nawozów mineralnych, kosiarki do trawy, podkaszarka, nożyce do żywopłotu, wertykulator, piła spalinowa.
• Studia podyplomowe/kursy zawodowe dla nauczycieli.

Studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli
-Podyplomowe szkolenie specjalizacyjne – Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna (4 sem.)
-Informatyka i technologia informacyjna (2 sem.)
-Psychologia w edukacji (2 sem.)
-Rachunkowość i podatki w rolnictwie (2 sem.)
Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli:
-Kurs zawodowy „Administrator sieci komputerowych”, Stopień II
– Kursy i szkolenia doskonalące podnoszące kompetencje:
-Kurs projektowania współczesnych ogrodów
-Diagnostyka Laboratoryjna w praktyce
-Szkolenie z obsługi systemu RolnikON
-Kurs inst.jazdy konnej

Kursy i szkolenia dla młodzieży:
*Prawo jazdy kat.B- 30h.teor./gr i 30h.prak/UP – 2 gr. śr.Po 15UP=30UP(15K/15M)
*obsługi kombajnu zboż– 24h.teor./gr.,18 h prakt/gr.,2 h jazdy/UP- 2 gr. śr.po 20UP=40UP (8K/32M)
*środków ochr. roślin–15h.teor.-30UP (8K/22M),gr. śr.15
*Inseminatora– 20h.teor./gr.,25 h prakt/gr-2 gr. po śr. 20UP=40UP(24K/16M)
*florystyczno kelnerski–25h.flor. i 25h.keln.-2 gr. po śr.12UP=24UP(18K/4M
*obsł.wózków widłow.-24h teor. i 10h pr./gr.2 gr. po śr.20UP=40UP(13K/27M)
*spawania elektrodami otulonymi – 23h.teor. i 140h prak./gr. 1 gr.po 20UP=40UP(5K i35M)
*instruktor jazdy konnej – 48h.teor. i 52h.prakt./gr.1gr.15UP(10K/5M)
*instruktor hipoterapii – 71h.teor.i 98h.prakt./gr.1gr.15UP(10K/5M)
*kurs groomingu- 44h.teor.i44h.prak./gr.-2gr.śr.15UP=30UP(25K/5M)
*instruktor szkolenia psów – 58h.teor/62h.prak./gr.-2gr.15UP i 12UP=27UP(20K/7M)
*instruktor dogoterapii- 44h.teor/51h.prak./gr.-2gr.15UP i 10UP=25UP(20Ki5M)

Wszystkie etapy realizacji projektu będą oparte na zasadach równości szans, zarówno w odniesieniu do Kobiet jak i Mężczyzn ale również osób z niepełnosprawnościami. Zwalczane będą wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.
– w procesie rekrutacji kryterium punktowym będzie m.in. możliwość zadeklarowania udziału w zawodach powszechnie uważanych za kobiece przez mężczyzn i męskich dla kobiet.
– w kryteriach punktowych ujęto również os. z niepełnosprawnościami, które będą miały zwiększoną szansę uczestnictwa w proj.
– zakłada się że wszystkie formy wsparcia będą dostępne dla wszystkich w równy sposób, co bezpośrednio wynika z zapisów projektu przy opisie poszczególnych zadań. W proj.będą mogli wziąć udział uczniowie z niepełnosprawnościami na takich samych zasadach co i pozostali UP.