SZKOŁA POLICEALNA – kształcąca w zawodzie technik weterynarii

czas kształcenia obejmuje 4 semestry

zajęcia w systemie zaocznym prowadzone co drugi tydzień w soboty i niedziele.

Ukończenie Szkoły Policealnej uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii.

podanie-KKZ technik weterynarii