ROK SZKOLNY 2010/2011

I semestr

Wojewódzki II Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W naszej szkole do eliminacji szkolnych przystąpiło 59 uczniów, z których 9 zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich.

Byli to uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii :

  1. Magdalena Nowak             – klasa I
  2. Przemysław Świdrowski   – klasa I
  3. Karolina Kalota                   – klasa II
  4. Łukasz Czułek                    – klasa III
  5. Mariusz Skonieczny          – klasa III
  6. Katarzyna Lewandowska  – klasa IV
  7. Żaneta Wróblewska           – klasa IV

oraz dwaj uczniowie z klasy II kształcącej w zawodzie technik rolnik:

  1. Mariusz Biskupski
  2. Mateusz Klimek

W finale wojewódzkim brało udział 30 uczniów z 13 szkół z najwyższą punktacją uzyskaną w eliminacjach szkolnych.

Nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie, gdyż wprowadziła do finału największą liczbę uczniów.

W punktacji indywidualnej :

II miejsce zajęła Katarzyna Lewandowska

VII                         Mateusz Klimek

IX                          Łukasz Czułek

X                           Karolina Kalota

Wszyscy uczestnicy eliminacji wojewódzkich otrzymali podziękowania, upominki w postaci toreb na laptopa z emblematem KRUS oraz słodycze, a finaliści
i laureaci cenne nagrody rzeczowe i książki.

Nagrodą dla szkoły była kolorowa drukarka z funkcją kopiowania i skanowania.

Uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka.


II SEMESTR

INFORMACJE O STYPENDYSTCE PREZESA RADY MINISTRÓW
KASI LEWANDOWSKIEJ UCZENNICY KLASY IV TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII


Katarzyna Lewandowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie już po raz trzeci została stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 04. 02. 2011 roku w Łowickim Muzeum. W uroczystości brali udział: Łódzki Kurator Oświaty – Doradca Wojewody Łódzkiego do Spraw Oświaty – Pani Wiesława Zewald, Główny Wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Finansowania Szkół w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW – Pani Teresa Słysz-Szadkowska, Kierownik Oddziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek KO w Łodzi Delegatura w Skierniewicach – Pani Helena Groszkowska-Grymuza, przedstawiciele władz samorządowych powiatu skierniewickiego, rawskiego i łowickiego oraz stypendyści szkół ponadgimnazjalnych z terenu delegatury skierniewickiej.  Nasza Stypendystka otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe w tym cyfrowy aparat fotograficzny i książki.
Kasia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. Średnia ocen  w roku szkolnym 2009/2010 – 5,32. W ostatnich dwóch latach brała udział w wielu konkursach i olimpiadach.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w  Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Kamil Kucharski, Janusz Błachowicz, Adam Lisiecki, Michał Wasilewski oraz ich młodsi koledzy z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek i Adam Głowacki.

Do finałowej 10-tki zakwalifikowało się 6 uczniów naszej szkoły: Kamil Kucharski, który zajął I miejsce uzyskując z testu 26 punktów na 30 możliwych do zdobycia oraz kolejno Janusz Błachowicz zajmując III miejsce, Adam Lisiecki – IV, Karol Wybraniec – V, Michał Wasilewski – VI zaś Błażej Staniaszek – IX miejsce.

Uczniowie również godnie reprezentowali ZSCKR w II etapie XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, który odbył się 20 listopada 2013 roku w Bratoszewicach.

Tym razem w olimpiadzie wzięło udział 30 osób z trzech oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, spośród których wyłoniono 10 finalistów. Po części testowej najlepsi przystąpili do etapu ustnego. Każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania konkursowe z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które korzysta z funduszy unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) oraz stosuje Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej.

Po części ustnej Błażej Staniaszek zajął 8-miejsce.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

ADAM GŁOWACKI STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Adam Głowacki uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie został tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Adam wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach  – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 5.11.

Adam, wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły i klasy. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest historia, numizmatyka i gra na akordeonie. W przyszłości chciałby studiować technikę rolniczą i zostać dobrze prosperującym przedsiębiorcą rolnym.  Pochodzi ze Złakowa, wsi położonej w gminie Zduny.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NAJLEPSZY W V KONKURSIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W dniu 11 grudnia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał V Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W tym roku szkolnym w Konkursie wzięło udział 480 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. W eliminacjach szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział 55 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 7.

 Etap wojewódzki konkursu obejmował dwie części: pisemną i ustną.

Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań w ciągu 30 minut.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami z testu – będących jednocześnie finalistami konkursu. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów z testu o kolejności decydował czas jego rozwiązania. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

W ostatecznej rywalizacji uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajął miejsce pierwsze.

Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

Piotr otrzymał tablet i wiele innych nagród ufundowanych między innymi  przez Kasę Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar za promowanie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa pracy.

Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

Rolnictwo indywidualne pod względem możliwości kontrolowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest nietypowym sektorem polskiej gospodarki. Posiadanie gospodarstw na własność oraz samozatrudnienie rolników ogranicza kontrolę instytucji państwowych w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Dlatego szczególnie cenną inicjatywą jest corocznie organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi – Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W ten sposób młodzież zachęcana jest do rozpoznawania występujących w środowisku wiejskim zagrożeń oraz do zgłębiania wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Działania prewencyjne prowadzone wśród młodzieży szkół rolniczych potwierdzają troskę tych instytucji o stan zdrowia rolników i poprawę warunków ich pracy i życia na wsi.

Konkurs ten wpisuje się w działania wychowawcze, edukacyjne, prewencyjne i profilaktyczne działalności szkół rolniczych w sferze ochrony zdrowia osób pracujących w gospodarstwach rolnych oraz przestrzegania obowiązującego prawa.

STYPENDIA DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY
Z REGIONU ŁÓDZKIEGO

W dniu 16 grudnia 2013 roku w Teatrze Wielkim uczniowie z regionu łódzkiego otrzymali z rąk Wicemarszałka województwa Artura Bagieńskiego roczne stypendium na wydatki edukacyjne przyznawane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wśród wyróżnionej młodzieży znalazł się Piotr Jadczak – uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia dla zdolnej młodzieży z regionu łódzkiego  przyznawane są w ramach projektu ,,Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”.