Nabór do szkół na rok szkolny 2020/2021

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
5-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik

Technik Weterynarii

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Hodowca Koni

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.
 • Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148, z 2018r. poz.2245 oraz z 2019r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248)

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach:

 •  technik rolnik
 •  technik weterynarii
 •  technik architektury krajobrazu
 • technik hodowca koni

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

TECHNIK ROLNIK TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

chemia

język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

geografia

Terminy i wymagane dokumenty:

 • Rejestracja i składanie wniosku oraz dokumentów:

 – od dnia 11 maja 2020r. do dnia 23 czerwca 2020 r., godz. 1500

  – w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 2020r. do dnia 27 lipca 2020r., godz. 1500

 • Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata

 – od dnia 19 czerwca 2020r. do dnia 22 czerwca 2020r., godz. 1500

 • Złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 – od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 30 czerwca 2020r., godz. 1500

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów:

 – na bieżąco do dnia 10 lipca 2020r.

 – w postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 sierpnia 2020r.

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 – w dniu 13 lipca 2020r., do godz. 1200

 -w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 sierpnia 2020r. do godz.1200

 • Wydanie przez szkołę – skierowania do lekarza medycyny pracy, kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole:

 – od dnia 11 maja 2020r. do dnia 14 lipca 2020r.do godz.1500

 – w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 2020r. do 18 sierpnia 2020r., godz. 1500

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych:

 –od dnia 13 lipca 2020r., godz. 1200 do dnia 20 lipca 2020r., godz.1200

 – w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2020r., godz. 1200 do dnia 21 sierpnia 2020r., godz. 1200

 • Ogłoszenie listy ostatecznej:

 – w dniu 21 lipca 2020r., do godz. 1400

 – w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2020r., do godz. 1400

 

Dodatkowe informacje

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami szkól podstawowych z roku poprzedniego oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

 

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, tel. (46) 838-74-95 jest czynny w godzinach: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku.

Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie
i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 1. Dni otwarte szkoły: 20 marca, 29 kwietnia oraz 15 maja 2020 r.

 2. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły:www.zspzd-technikum.pl

                                                                                                   Komisja rekrutacyjna

Regulaminy rekrutacji uczniów 2019

LOGOWANIE DO NABORU ELEKTRONICZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

http://nabor.pcss.pl/lowicz