Nabór do szkół na rok szkolny 2021/2022

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
5-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik

Technik Weterynarii

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Hodowca Koni

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach:

 •  technik rolnik
 •  technik weterynarii
 •  technik architektury krajobrazu
 • technik hodowca koni

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

TECHIK ROLNIK TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

chemia

język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

geografia

Terminy i wymagane dokumenty:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami:

       od dnia 17 maja 2021r. do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 1500

       – w postępowaniu uzupełniającym od dnia 03 sierpnia 2021r. do dnia 05 sierpnia 2021r.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkó do których kandyduje          

     od dnia 25 czerwca 2021r. do dnia 14 lipca 2021r. do godz. 1500

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.:

       – do dnia 14 lipca 2021r.

         – w postępowaniu uzupełniającym do dnia 05 sierpnia 2021r.

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach    

        do dnia 21 lipca 2021r.

       – w postępowaniu uzupełniającym do dnia 13 sierpnia 2021r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:     w postępowaniu uzupełniającym dnia 16 sierpnia 2021r.

      – dnia 22 lipca 2021 r.

 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:    

     – w postępowaniu uzupełniającym od dnia 03 sierpnia 2021r. do dnia 13 sierpnia 2021r.

    od dnia 17 maja 2021r. do dnia 26 lipca 2021r.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami**.

      od dnia 23 lipca 2021r. do dnia 30 lipca 2021r. do godz.1500

       – w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2021r. do dnia 20 sierpnia 2021r. do godz. 1500

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

    dnia 02 sierpnia 2021r., do godz. 1400

w postępowaniu uzupełniającym dnia 23 sierpnia 2021r.

 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:

  do dnia 05 sierpnia 2021 r.

w postępowaniu uzupełniającym do dnia 26 sierpnia 2021r.

 • Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia:

        – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

      – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Dodatkowe informacje

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami szkól podstawowych z roku poprzedniego oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone. ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW2. Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom zarówno podczas postępowania rekrutacyjnego jak i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.4. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły:www.zspzd-technikum.pl 

 

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, tel. (46) 838-74-95 jest czynny w godzinach: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku.
 2. Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom zarówno podczas postępowania rekrutacyjnego jak i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 3.  Dni otwarte szkoły: 23 kwietnia oraz 14 maja 2021 roku.
 4. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły:www.zspzd-technikum.pl

                                                                                                   Komisja rekrutacyjna

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

http://nabor.pcss.pl/lowicz