Nabór do szkół na rok szkolny 2023/2024

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
5-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik

Technik Weterynarii

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Hodowca Koni

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/24 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 30c i art. 154 ust. 1 pkt 2
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, i 2089)

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach:

 •  technik rolnik
 •  technik weterynarii
 •  technik architektury krajobrazu
 • technik hodowca koni

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

TECHNIK ROLNIK TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

chemia

język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

geografia

Terminy i wymagane dokumenty:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

         –  od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12:00

         – oraz w postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły

podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 21 lipca 

           2023 r.  godz. 12:00 do 26 lipca 20223r. do godz. 12:00

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany:

 – do 31 maja 2023 r.

-w postępowaniu uzupełniającym do 31 lipca 2023 r.

 • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
  w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko
  w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 – od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 – do 12 lipca 2023 r.

– w postępowaniu uzupełniającym – do 31 lipca 2023 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00

– w postępowaniu uzupełniającym – do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:

od 16 maja 2023 r. do 17 lipca 2023 r.

– w postępowaniu uzupełniającym – od 24 lipca 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r.

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:

od 14 lipca 2023 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2023 r. godz. 12:00

–  w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2023 r. godz. 12:00 do 4 sierpnia 2023 r. godz. 12:00.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych:

  – 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00

  –  w postępowaniu uzupełniającym 8 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:

   – do 24 lipca 2023 r.

   – w postępowaniu uzupełniającym – do 11 sierpnia 2023 r.

 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

– do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

DODATKOWE INFORMACJE

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami szkól podstawowych z roku poprzedniego  oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • .Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów
  w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Nowe Zduny 64, 99-440 Zduny,
  tel. (46) 838-74-95 jest czynny w godzinach: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.
 2. Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom zarówno podczas postępowania rekrutacyjnego jak i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 3. Dni otwarte szkoły:

  24 marca, 21 kwietnia, 12 maja 2023 r.

 4. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły: zspzd-technikum.pl

 

                                                                      Komisja rekrutacyjna

 

        

 

 

 

 

 

 

 

http://nabor.pcss.pl/lowicz