WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
4-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik
Technik Hodowca Koni
Technik Weterynarii
Technik Architektury Krajobrazu

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59.949,2203) oraz art. 149, 155, 165 i 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60, 949, 2203)
 • Zarządzenie Nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach:

 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik hodowca koni
 • technik architektury krajobrazu

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK HODOWCA KONI

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

język polski

matematyka

biologia

język obcy

język polski

biologia

matematyka

chemia

język polski

matematyka

biologia

język obcy

język polski

matematyka

biologia

geografia

Terminy i wymagane dokumenty:

 • Rejestracja i składanie wniosku oraz dokumentów:
  •  od 21 maja do 20 czerwca 2018 r., do godz. 1200
  •  w postępowaniu uzupełniającym od 20 lipca 2018r. godz. 12 00 do 23 lipca 2018r. godz. 1200
 • Złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
  • od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018r., godz. 1200
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:
  • do 27 czerwca 2018r.
  • w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018r
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • 12 lipca 2018r., do godz. 1200
  • w postępowaniu uzupełniającym 14 sierpnia 2018r. do godz.12 00
 • Wydanie przez szkołę, kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który złożył oświadczenie o wyborze tej szkoły – skierowania do lekarza medycyny pracy
  • od 22 czerwca 2018r. godz. 1200 do 13 lipca 2018r.
  • w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 sierpnia 2018r. do godz. 1500
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do tej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych:
  • od 12 lipca 2018r. godz. 1200 do 19 lipca 2018r. godz.12 00
  • w postępowaniu uzupełniającym od 14 sierpnia 2018r. godz. 12 00 do 20 sierpnia 2018r. godz. 1500
 • Ogłoszenie listy ostatecznej:
  • 20 lipca 2018r., do godz. 1200
  • w postępowaniu uzupełniającym 21 sierpnia 2018r. do godz. 12 00
 • Składanie dokumentów do szkół policealnych:
  • od 18 czerwca do 2 lipca 2018r., do godz. 1200
  • w postępowaniu uzupełniającym od 24 lipca do 26 lipca 2018 godz. 12 00
 • Ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych:
  • 24 lipca 2018r., godz. 1200
  • w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018r. o godz. 12 00

Dodatkowe informacje

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami gimnazjów z lat poprzednich oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, tel. (46) 838-74-95 jest czynny w godzinach: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku.
  Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 2. Dni otwarte szkoły: 23 marca, 13 kwietnia oraz 11 maja 2018r.
 3. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły: https://www.zspzd-technikum.pl

Komisja rekrutacyjna

LOGOWANIE DO NABORU ELEKTRONICZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

http://nabor.pcss.pl/lowicz