Nabór do szkół na rok szkolny 2019/2020

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
4-LETNIEGO TECHNIKUM ORAZ 5-LETNIEGO TECHNIKUM
PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik

Technik Hodowca Koni

Technik Weterynarii

Technik Architektury Krajobrazu

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie
na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245 i Dz.U. z 2017r. poz.2203) oraz art. 149 ust. 2, 155 ust. 2, 165 ust. 2 i 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60, poz. 949, poz. 2203 i z 2018r. poz.2245)
 • Zarządzenie Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020, w województwie łódzkim.

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych 4-letniego Technikum

oraz 5-letniegoTechnikum prowadzącego kształcenie w zawodach:

 •  technik rolnik
 •  technik weterynarii
 •  technik hodowca koni
 •  technik architektury krajobrazu

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

TECHNIK ROLNIK TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
język polski

matematyka

biologia

język obcy

język polski

biologia

matematyka

chemia

język polski

matematyka

biologia

język obcy

język polski

matematyka

biologia

geografia

Terminy i wymagane dokumenty:

 • Rejestracja i składanie wniosku oraz dokumentów:                

  – od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019 r., do godz. 1200

  – w postępowaniu uzupełniającym od 26 lipca 2019r. godz. 1200 do 30 lipca 2019r. godz. 1200

 • Złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019r., godz. 1200

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów– w postępowaniu uzupełniającym do dnia 5 sierpnia 2019r.

– do 28 czerwca 2019r.

 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:      

16 lipca 2019r., do godz. 1200

– w postępowaniu uzupełniającym 21 sierpnia 2019r. do godz.1200

 • Wydanie przez szkołę, kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który złożył oświadczenie o wyborze tej szkoły skierowania do lekarza medycyny pracy

– do 18 lipca 2019r.do godz.1200   

-w postępowaniu uzupełniającym do dnia 23 sierpnia 2019r. do godz.1500                                                                                                                                           

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych:

od 16 lipca 2019r. godz. 1200 do 24 lipca 2019r. godz.1200

– w postępowaniu uzupełniającym od 21 sierpnia 2019r. godz. 1200 do 29 sierpnia 2019r. godz. 1500

 • Ogłoszenie listy ostatecznej:  

– 25 lipca 2019r., do godz. 1200 

– w postępowaniu uzupełniającym 30 sierpnia 2019r. do godz. 1200 

 • Składanie dokumentów do szkół policealnych i szkół dla dorosłych:

 – od 17 czerwca 2019r. do 1 lipca 2019r., do godz. 1200

 _ w postępowaniu uzupełniającym od 23 lipca do 25 lipca 2019 godz. 1200

 • Ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych i szkół dla dorosłych:

 – 24 lipca 2019r., godz. 1200

 – w postępowaniu uzupełniającym w dniu 20 sierpnia 2019r. o godz. 1200

Dodatkowe informacje

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami gimnazjów z lat poprzednich oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, tel. (46) 838-74-95 jest czynny w godzinach: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku.

Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 1. Dni otwarte szkoły: 22 marca, 5 kwietnia oraz 17 maja 2019r.

 2. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły:www.zspzd-technikum.pl

                                                                                                   Komisja rekrutacyjna

Regulaminy rekrutacji uczniów 2019

LOGOWANIE DO NABORU ELEKTRONICZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

http://nabor.pcss.pl/lowicz