Nabór do szkół na rok szkolny 2020/2021

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
5-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik

Technik Weterynarii

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Hodowca Koni

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach:

 •  technik rolnik
 •  technik weterynarii
 •  technik architektury krajobrazu
 • technik hodowca koni

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

TECHNIK ROLNIK TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

chemia

język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

geografia

Terminy i wymagane dokumenty:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami:

        – od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 1500

 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:

        – od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. do godz. 1500

 • Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje:

         – od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 4 sierpnia 2020r. do godz. 1500

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.:

           – do dnia 4 sierpnia 2020r.

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach    

             – do dnia 11 sierpnia 2020r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

            – 12 sierpnia 2020 r.

 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:

            – od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

         od dnia 13 sierpnia 2020r. do dnia 18 sierpnia 2020r. do godz.1500

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

           – w dniu 19 sierpnia 2020r., do godz. 1400

 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:

         do dnia 22 sierpnia 2020 r.

 • Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia:

           – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

           – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

           – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 roku.

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Dodatkowe informacje

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami szkól podstawowych z roku poprzedniego oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

 

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, tel. (46) 838-74-95 jest czynny w godzinach: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku.
 2. Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 3. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły:www.zspzd-technikum.pl

                                                                                                   Komisja rekrutacyjna

 

http://nabor.pcss.pl/lowicz