Nabór do szkół na rok szkolny 2024/2025

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
5-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik

Technik Weterynarii

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Hodowca Koni

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełnia-jącego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 154 ust. 1 pkt 2 (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005)

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum prowadzącego kształcenie w zawodach:

 •  technik rolnik
 •  technik weterynarii
 •  technik architektury krajobrazu
 • technik hodowca koni

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

TECHNIK ROLNIK TECHNIK WETERYNARII TECHNIK HODOWCA KONI TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

chemia

język polski

matematyka

biologia

geografia

język polski

matematyka

biologia

geografia

Terminy i wymagane dokumenty:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

–  od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. do godz. 12:00

 – oraz w postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 23 lipca 2024 r.  godz. 12:00 do 26 lipca 20224r. do godz. 12:00

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany:

– do 29 maja 2024 r.

-w postępowaniu uzupełniającym do 29 lipca 2024 r.

 • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym:

– od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:00

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 – od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2023 r. do godz. 15:00

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

 – do 11 lipca 2024 r.

– w postępowaniu uzupełniającym – do 30 lipca 2024 r.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 – 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00

– w postępowaniu uzupełniającym – do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00

 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:

– od 22 kwietnia 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

– w postępowaniu uzupełniającym – od 22 lipca 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:

– od 15 lipca 2024 r. godz. 12:00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12:00

–  w postępowaniu uzupełniającym – od 31 sierpnia 2024 r. godz. 12:00 do 2 sierpnia 2024 r. godz. 12:00.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

  – 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00

  –  w postępowaniu uzupełniającym 5 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00.

 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:

   – do 22 lipca 2024 r.

   – w postępowaniu uzupełniającym – do 8 sierpnia 2024 r.

 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia:

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

– do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

DODATKOWE INFORMACJE

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami szkól podstawowych z roku poprzedniego  oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 1. Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Nowe Zduny 64, 99-440 Zduny,
  tel. (46) 838-74-95 jest czynny w godzinach: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.
 2. Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, ofercie informacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom zarówno podczas postępowania rekrutacyjnego jak i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, o możliwościach zakwaterowania w internacie i zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 3. Dni otwarte szkoły: 15 marca 2024,  19 kwietnia 2024,  17 maja 2024 r.
 4. Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły: zspzd-technikum.

Komisja rekrutacyjna

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

http://nabor.pcss.pl/lowicz