Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierunkiem lekarzy weterynarii, a praktyki zawodowe
w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry) przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów.

Technik weterynarii może podjąć pracę w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, na fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, lub nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać
z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo.