ROK SZKOLNY 2011/2012

I SEMESTR

KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu i MRIRW zorganizowało w dniach 4 i 5 października 2011r. II edycję  „Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs odbył się w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie z każdej  szkoły uczestniczyli w kursie internetowym pt. ,,Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym i technologie produkcji”, który odbył się na platformie CDR Brwinów. Z naszej w tym etapie brali udział uczniowie z kl. II TR -Sylwester Baczyński, Damian Mozga, Artur Rybus, z kl. III TR –Jakub Krukowski, Adam Dąbrowski. Po zaliczeniu kursu został przeprowadzony test. Wyniki  przesłano  do szkół i jeden  uczeń z najwyższą liczbą punktów reprezentował szkołę w centralnym etapie konkursu, który odbył się w CDR – oddział Radom.

Naszą szkołę reprezentował Jakub Krukowski z kl III TR. Uczniów mobilizowała do pracy mgr inż. Jolanta Bilska.- nauczyciel produkcji roślinnej i geografii.

W etapie centralnym brali udział przedstawiciele  37 szkół rolniczych.

4.10.2011.uczniowie zwiedzali gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach, i uczestniczyli w wykładzie – Zasady rolnictwa ekologicznego. Następnego dnia uczniowie pisali test. Osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów odpowiadały na pytania otwarte i wyłoniono laureatów I, II i III miejsca oraz przyznano wyróżnienia IV,V miejsce.

Podczas Targów Natura FOOD  w Łodzi 15. 10. 2011r. podsumowano konkurs i zostały wręczone nagrody przez wiceministra rolnictwa Andrzeja Butrę i dyrektora  radomskiego oddziału CDR – Henryka Skórnickego za I, II, III miejsca i przyznane wyróżnienia.

Jakub Krukowski z kl. III TR, który został w  tym konkursie laureatem (II miejsce), otrzymał laptop firmy HP.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA MARCINA KUDELSKIEGO

Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć

Jan Paweł II

Tymi słowami zwróciła się do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pani Helena Groszkowska – Grymuza, starszy wizytator KO w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, prowadząc uroczystość wręczenia Stypendiów: Prezesa Rady Ministrów i  Ministra Edukacji Narodowej.

Wśród zaproszonych stypendystów był uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Marcin Kudelski.

Stypendia wręczał Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński. Powiedział, że należy kłaść nacisk na edukację, stawiać na ludzi młodych, którzy chcą się uczyć i wykazują duże zdolności. Dziękował nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy stwarzają warunki do rozwoju uczniowskich talentów.

I zastępca Prezydenta Miasta Skierniewic – Pani Beata Jabłońska przytoczyła zebranym słowa zaczerpnięte z książki Paulo Coelho: W 25% uczymy się od mistrzów, w 25 uczymy się słuchając samych siebie, w 25 uczy nas czas, a w 25% uczymy się od przyjaciół.

Jeśli macie Państwo takie sukcesy, to znaczy, że już spotkaliście wspaniałych mistrzów, że czas się z Wami łagodnie obchodzi i macie wspaniałych przyjaciół – powiedziała Pani Prezydent, życząc uczniom w dalszym ciągu sukcesów i serdecznie im gratulując.

Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński, na zakończenie powiedział, że mając takich stypendystów możemy być spokojni o rozwój naszego regionu i kraju.

Stypendyści otrzymali od organów prowadzących upominki , a Marcin dodatkowo jeszcze został obdarowany upominkiem od Starosty Powiatu łowickiego.

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W dniu 17 listopada 2011 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W październiku w 17 szkołach odbyły się eliminacje szkolne. Trzydziestu uczestników z 11 szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego. Wśród tej trzydziestki było jedenastu uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Szczęśliwcami z grupy trzydziestu ośmiu uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych byli: Arletta Litwinowicz, z klasy I TW, Magdalena Nowak, Monika Olejniczak, Bartosz Stasiak, Jan Majewski, Marcin Marczak, Piotr Jadczak, Przemysław Świdrowski z klasy II TW, Krzysztof Kożuchowski z klasy II TR, Marcin Muras z klasy III TW oraz Łukasz Czułek z klasy IV TW.

Pierwszy etap finału wojewódzkiego polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych. Zwycięzcą  tego etapu został Piotr Jadczak przed Łukaszem Czułkiem. Oprócz nich do etapu ustnego, w którym brało udział 10 uczniów z najlepszym wynikiem z testu pisemnego, zakwalifikowali się: Bartosz Stasiak, Jan Majewski, Marcin Marczak, Monika Olejniczak.

W wyniku prezentacji odpowiedzi na 3 pytania problemowe, udzielanych przy Komisji, wszystkich uczestnikach i ich opiekunach, nasi uczniowie zostali sklasyfikowani na następujących miejscach:

II Łukasz Czułek – otrzymał kamerę cyfrową Sony DCR-SX21E i Encyklopedię Literatury i nauki o języku PWN.

III Jan Majewski – otrzymał Encyklopedię wiedzy o społeczeństwie PWN i aparat cyfrowy Canon.

V Piotr Jadczak – otrzymał aparat cyfrowy Olimpus VR-310

VI Bartosz Stasiak

VII Marcin Marczak

IX Monika Olejniczak

Nagrodą za VI, VII i IX miejsce był dysk zewnętrzny LG 500GB.

Dzięki hojności sponsorów uczestnicy konkursu otrzymali bardzo cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy – plecaki i czapki z logo KRUS oraz słodycze.

Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie zajęła I miejsce wśród szkół województwa łódzkiego i w nagrodę otrzymala biurowe urządzenie wielofunkcyjne firmy Brother, które będą użytkować mieszkańcy internatu.

Uczniów do konkursu przygotowała pani Bogumiła Łaniecka.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych z województwa łódzkiego otrzymało z rąk wicemarszałek Doroty Ryl oraz Anny Rabiegi, przewodniczącej Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, roczne stypendium na wydatki edukacyjne.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji szczególnie uzdolnionym. Projekt jest realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16 grudnia 2011 roku w budynku filharmonii łódzkiej dokonano wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom Łódzkiego Wojewódzkiego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

Już drugi raz stypendium otrzymał Marcin Kudelski, uczeń Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Marcin wykazuje szczególne uzdolnienia w kierunku biologii i chemii  oraz przedmiotów weterynaryjnych. Z weterynarią wiąże swoją przyszłość. W roku 2010 zajął drugie miejsce w etapie krajowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca.

II SEMESTR

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przeprowadził w dniu 29 lutego 2012 roku eliminacje oddziałowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Do udziału zaproszeni zostali producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich i uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego. Pytania konkursowe obejmowały zakres wiedzy z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-complice, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, programy rolno środowiskowe. Na tym etapie szkołę reprezentowało siedmiu uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.  Do etapu wojewódzkiego dniu 7 marca 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim zakwalifikował się Jakub Krukowski uczeń klasy III technikum.

OKRĘGOWE ELIMINACJE XXXVI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniu 20 kwietnia 2012 roku  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowany był w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i architektura krajobrazu. Największy sukces odnieśli uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Mariusz Biskupski w bloku produkcja roślinna oraz Adam Dąbrowski w bloku mechanizacja rolnictwa –  zajęli pierwsze miejsca. Zostali uhonorowani nagrodami w postaci tabletów, a Adam jako uczestnik bloku mechanizacja rolnictwa otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu również w postaci tableta.

Mariusz Biskupski przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Iwony Przytulskiej, a Adam Dąbrowski, pana Jana Łanieckiego.

Ten sukces daje naszym uczniom  możliwość uczestniczenia w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 1 – 2 czerwca 2012 roku w Miętnem, w okręgu siedleckim.

Dobry wynik na olimpiadzie osiągnęła również Anna Kwiatkowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – piąte miejsce ex aequo w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu.

Pozostali uczniowie tj. Marcin Muras startujący w bloku produkcja zwierzęca oraz Adrian Stępień i Damian Kuciapski w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.

KONKURS CHEMICZNY

Już po raz ósmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest również fundatorem nagród dla zwycięzców. W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział pięcioro uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Dwoje z nich: Mariusz Skonieczny- uczeń klasy IV Technikum Weterynaryjnego i Katarzyna Kominiak  z tej samej klasy zajęli kolejno I i III miejsce. Uczniowie Ci zostali nagrodzeni książkami i dyplomami. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej, to: Mateusz Domański i Dominik Marańda z klasy IV oraz Karolina Kalota z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Finał konkursu odbył się w kwietniu 2012 roku w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania dziesięć zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej  na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać sześć  zadań eksperymentalnych.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów, pogłębianie posiadanej już wiedzy oraz pokazanie, że chemia jest bardzo ciekawą dziedziną nauki.

SUKCES UCZNIÓW W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OLIMPIADY
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 01-02 czerwca 2012,  w Zespole Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Stanisława Staszica w Miętnem,  powiat Garwolin, odbył się finał XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało dwóch uczniów. W bloku produkcja roślinna Mariusz Biskupski uzyskał tytuł laureata, a w bloku mechanizacja rolnictwa Adam Dąbrowski został finalistą XXXVI edycji OWIUR. Obydwaj uczniowie mają już indeksy na wyższe uczelnie. Sukces ich jest tym większy, iż są uczniami dopiero trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Pozostało im jeszcze ukończenie szkoły i zdanie egzaminu maturalnego, czego im serdecznie życzymy. Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie.

Mariusz Biskupski przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Iwony Przytulskiej, a Adam Dąbrowski, pana Jana Łanieckiego.

Przypomnijmy, że w eliminacjach okręgowych, które odbyły się w kwietniu 2012 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obaj uczniowie zajęli pierwsze miejsca, a Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie otrzymał wyróżnienie za zajęcie I-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach Okręgu Warszawskiego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.