WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

O wyprawkę szkolną na zakup podręczników mogą ubiegać się na wniosek rodziców ucznia prawnych opiekunów, spełniających poniższe kryteria:

  •  słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy jedna z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  •  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnościami zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może otrzymać do zakupu podręczników wynosi do 445 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów edukacyjnych (np. karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne).

Termin składania dowodów zakupu podręczników (oryginał faktury VAT) do 30 września 2016 r.

Załącznik nr 1 (Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017 – „Wyprawka szkolna”)

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2016 2017 – „Wyprawka szkolna”

 

ZMIANY W STRUKTURZE ZESPOŁÓW SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

 W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie informuje, że z dniem 1 września 2015 roku nastąpi przekształcenie szkół wchodzących w skład Zespołu.

Aktualnie jest:

„Technikum w Zduńskiej Dąbrowie dla młodzieży i dorosłych”,
„Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zduńskiej Dąbrowie dla młodzieży i dorosłych”,

z dniem 01.09.2015 r. będzie:

„Technikum w Zduńskiej Dąbrowie dla młodzieży”,
„Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zduńskiej Dąbrowie dla młodzieży”.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW – InterRisk – SU 15 000 zł