1.09.2016, 8:10

fundusze str głowna

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn. „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ________________________________________________________________________________

Informator o projekcie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

 Od 1 września 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie realizowany jest projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn.  . „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży zawodowych, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Projekt  uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  1 329 210 zł. Całkowita kwota projektu wynosi 1 476 900 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kursy:

  • nauki jazdy kat. B,
  • obsługi kombajnu zbożowego,
  • stosowania środków ochrony roślin,
  • inseminatora,
  • florystyczno – kelnerski,
  • na wózki widłowe,
  • spawania elektrodami otulonymi,
  • instruktora jazdy konnej,
  • instruktora hipoterapii.

Projekt jest realizowany od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Udział w projekcie pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową w celu sprostania wymogom rynku pracy. Będą też dofinansowane miesięczne stypendia stażowe w kwocie 1 800 zł., dzięki którym uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców w czasie wakacji  2017 r. lub 2018 r. Ponadto będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów aktywnego rozwoju kariery. Fundusze otrzymane w ramach dofinansowania projektu przeznaczone będą także na zakup podręczników rozwijających zainteresowania nowoczesnymi osiągnięciami nauki  w takich zawodach jak: technik rolnik, technik weterynarii i technik architektury krajobrazu. oraz wyposażenie w nowoczesny  sprzęt rolniczy, również  komputerowy pracowni dydaktycznej nauki zawodu technik rolnik. Uczniowie będą  mogli kształcić się w nowoczesnej, dobrze wyposażonej w sprzęt techno-dydaktyczny szkole.

 

                                                                                                          Stanisław Kosmowski