Projekt ,,Europejskie kompetencje zawodowe -szansa na rynku pracy” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej
w ramach Programu Erasmus+,

Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe,

nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048780.

 

Informacja o projekcie

Z dumą informujemy, iż szkoła kolejny raz otrzymała dofinansowanie z programu ERASMUS+ na projekt związany z organizacją praktyk zagranicznych. Projekt będę realizowany w latach 2018/2019. Mobilność została zaplanowana na wiosnę przyszłego roku, do tego czasu uczestnicy zakwalifikowani uczestnicy będą przygotowywać się do udziału w zagranicznych praktykach.

,,EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE – SZANSA NA RYNKU PRACY” („EUROPEAN OCCUPATIONAL COMPETENCES – A CHANCE ON THE LABOR MARKET”). Organizacją wnioskującą jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza placówka kształci techników w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik do których skierowany jest projekt. Partner – to rzetelna instytucja przyjmująca z Grecji OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C., który od wielu lat prowadzi kształcenie i doskonalenie zawodowe związane z przygotowaniem kadr dla rolnictwa.

W wyniku rekrutacji na staż zawodowy zostaną wybrani uczniowie, którzy wykazują szczególne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z wybranym zawodem, a także osoby narażone na wykluczenia społeczne, posiadające ograniczenia w dostępie do nowoczesnych europejskich kompetencji. Uczestnikami programu będzie 28 uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii i technik rolnik oraz 3 nauczycieli opiekunów ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Projekt ma charakter praktyczny. Przewiduje się opanowanie przez uczniów wielu nowych umiejętności przydatnych do wykonywania zawodu technik weterynarii i technik rolnik i wynika bezpośrednio z zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie. Projekt zakłada poszerzenie umiejętności z zakresu: pielęgnacji i hodowli zwierząt gospodarskich, rolnictwa ekologicznego oraz ekstensywnego, zabiegów weterynaryjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie a także ekonomiki rolnictwa. Projekt będzie prowadził do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów, ich mobilności i poprawienia ich cech przedsiębiorczych. Uczniowie biorący udział w projekcie będą doskonalić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, poznawać i utrwalać zawodowe słownictwo oraz doskonalić umiejętności językowe.

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu, która będzie aktualizowana o nowe wydarzenia.

Wkrótce nowe pojawią się nowe, szczegółowe informację dotyczące projektu.

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy – Uczeń

Formularz zgłoszeniowy – Absolwent