“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

              Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

W listopadzie 2019 roku ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie podpisał umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny o pomoc w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” PROW na lata 2014-2020 na zakup wozu asenizacyjnego z aplikatorem.

Celem operacji – zakupu wozu asenizacyjnego z aplikatorem przy pomocy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – jest właściwe zagospodarowanie powstających w produkcji zwierzęcej płynnych nawozów naturalnych z punktu widzenia wpływu tych substancji na środowisko. Zastosowanie zakupionego wozu asenizacyjnego z aplikatorem na gruntach ornych oraz użytkach zielonych pozwala na ochronę wód przed negatywnym wpływem azotanów powstających w produkcji zwierzęcej. Stosowanie wozu asenizacyjnego z aplikatorem umożliwi również zmniejszenie emisji odorów i amoniaku do powietrza oraz azotanów i fosforanów do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych.

Efektem zakupu wozu asenizacyjnego z aplikatorem z pomocą EFRROW będzie poprawa stanu środowiska przyrodniczego, a w szczególności wód w strefie stosowania wyżej wymienionego środka technicznego.

Wartość projektu „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” PROW na lata 2014-2020: 189297,00 zł.