EGZAMINY POPRAWKOWE I EGZAMIN KLASYFIKACYJNY W SZKOŁACH DLA MŁODZIEŻY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 22 SIERPNIA  (CZWARTEK) 2024 ROKU

 

EGZAMINY POPRAWKOWE

 • GODZINA 9.00 – MATEMATYKA (sala 8), ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT (sala 20), PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO (sala 19).
 • GODZINA 10.30 – ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT W PRAKTYCE (sala 20).
 • GODZINA 12.00 – DIAGNOSTYKA WETERYNARYJNA W PRAKTYCE (sala 20),

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY –  SZKOLENIE KONI –  GODZ. 12.00  (sala 9)

 

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Przeprowadza go komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Zofia Rosa