Projekt „Rewitalizacji drzewostanu, modernizacji zbiornika wodnego oraz zwiększenie bioróżnorodności roślinnej
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” – jest współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Ochrona Przyrody

Koszty całkowity zadania                      – 195 000,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi   – 113 000,00 PLN.

Zakładany i uzyskany efekt ekologiczny zadania:

 1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu celem poprawienia jakość środowiska, zwiększenia jego estetyki oraz poprawy bioróżnorodności fauny i flory na terenie Zduńskiej Dąbrowy.
 2. Działania pielęgnacyjne – będą miały zadanie uporządkować zaniedbany teren i doprowadzić  do należytego stanu drzewa i krzewów zagrożone zniszczeniem przez niewłaściwe warunkami wzrostu i rozwoju.
 3. Realizację zadania zwiększyły bioróżnorodności roślinną – drzew i krzewów, ponieważ zostanie zakupione i  wysadzone 340 szt. nowych roślin.
 4. Zakłada się że wiosnę pojawią się nowe pożyteczne owady i ptaki.
 5. Modernizacja zbiornika wodnego doprowadzi do zwiększenia bioróżnorodności roślinnej, szczególnie roślinności błotnej i zwierząt zamieszkujących akweny wodne.
 6. Posadzenie roślin wodnych poprawi jakość wody oraz zwiększy walory ekologiczne terenu.
 7. Gromadzenie wody deszczowej poprawia retencję terenu, zwiększy różnorodności biologiczną terenu o rzadkie gatunki roślin  i zwierząt związanych ze środowiskiem wodno-błotnym. Zbiornik wodny jest  również naturalnym wodopojem dla dzikiej zwierzyny.
 8. Zapasy wody opadowej zostaną wykorzystane do podlewania części rabatowych z nasadzoną roślinnością drzew i krzewów oraz do podlewania trawników i łąki kwietnej.
 9. Uporządkowanie terenu wpływa  pozytywnie na jego estetykę oraz rozwój i czystość środowiska naturalnego. Jest również podstawową bazą edukacyjną dla młodzieży kształcącej się w zakresie technik architektury krajobrazu. Młodzież będzie miała możliwość uczyć się rozpoznawać nowe gatunki roślin , pielęgnować je oraz poznawać zasady ich rozmnażania i utrzymania, przez co nastąpi wzrost umiejętności praktycznych uczniów.
 10. Realizacja zadania pozwoli na zachowanie unikalnych a ginących drzew roślin ozdobnych ale i owocowych starych polskich odmian, które odchodzą w zapomnienie.
 11. Realizacja Projektu będzie początkiem do dalszego rozwijania i modernizowania bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego w szkole.

Podczas realizacji Projektu, został zrealizowany następujący zakres rzeczowy zadania:

 1. Wykonano porządkowanie działki nr 38/3, w tym przeprowadzono czyszczenie terenu z nadmiaru roślinności, roślin uschniętych i spruchniałych a także zostały wykonane zabiegi pielęgnacyjne / drzewostan nie podlegającego ochronie/ obwód drzew do 150 cm/. Wykonano cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, korygujące oraz redukcyjne drzew rosnących w części parkowej zgodnie z wykazem zamieszczonym w „Projekcie rewitalizacji  drzewostanu i modernizacji zbiornika wodnego. Zostały dosadzone oraz przesadzone drzewa, przez co zwiększyła s bioróżnorodności roślinności drzewiastej w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.
 2. Prace pielęgnacyjne krzewów rosnących w części parkowej na działce 38/3 objęły 30 szt. krzewów. Wykonano cięcia korygujące i sanitarne. Część krzewów została usunięta aby teren został uporządkowany gatunkowo.
 3. Dokonano przesadzenie siewek drzew i krzewów w ilości 50 szt. Przesadzanie objęło rośliny nadające się do przesadzeń. Przesadzenia roślin nastąpiły w miejsca wolne od roślinności i nie narażone na zniszczenie spowodowane zalewaniem. Rośliny zostały dobierane do rodzaju podłoża, światłolubności oraz wrażliwości na większe uwilgotnienie gleby.
 4. Zakupiono 340 szt. różnych roślin wieloletnich: drzew iglastych – 3 szt.  drzew liściastych – 18 szt. krzewów iglastych i liściastych w ilości 329 szt. Zakupione drzewa i krzewy zostały wysadzone w różnych częściach modernizowanej części działek 38/3 i 37/1, ale również i w 8 skrzyniach podniesionych na działce 37/1. Wszystkie rośliny zostały wysadzone zgodnie z Projektem  „Rewitalizacji  drzewostanu i modernizacji zbiornika wodnego oraz zwiększenia bioróżnorodności roślinnej w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.
 5. Zostały założone trawniki na powierzchni ok. 600m2. Przed zasiewem trawy teren został podniesiony do góry aby nie stanowił zastoiska wodnego. Zostało dowiezione ok 200 m3 Dowieziona ziemia została wyrównana i przygotowana agregatem aktywnym do wysiewu trawy. Na działce zostały wytyczone cztery łąki kwietne, między nimi została posiana trawa. Trawnik wypełnia przestrzenie między łąkami kwietnymi. Na skraju działki zostały posadzony jeden rząd drzew odgraniczający teren od drogi dojazdowej do pracowni rolniczej. Zostały zakupione urządzenia nawadniające na trawnik i łąki kwietne, które będą podlewane wodą pochodzącą z pobliskiego zbiornika wodnego. Założenie systemu nawodnieniowego jest planowane w okresie wiosennym.
 6. Została wykonana naprawa, remont i modernizacja zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce 38/3. Modernizacja zbiornika wodnego polegała na jego oczyszczeniu z pomocą specjalnej koparki o dużym wysięgu, wyłożenie dna specjalną folią EPDM na specjalnej włókninie, utwardzeniu brzegów i dna zbiornika kruszywem oraz odprowadzeniu nadmiaru wody. Brzegi zbiornika zostały umocnione betonem w który wtopiono kruszywo. Zbiornik został napełniony wodą. W zachodniej części zbiornika zostały zamontowane dwie komory przeznaczone w przyszłości do filtracji wody. Pozostała część skarpy otaczająca zbiornik wodny została obsadzona roślinnością wodną, stanowiąc naturalną warstwę filtracyjną wody. Powierzchnia zmodernizowanego zbiornika wynosi ok. 300m2. Przez zbiornik został wybudowany mostek służącego do przejścia z części dydaktyczno-wypoczynkowej do części parkowej działki, na drugą stronę zbiornika.
 7. Na działce 37/1 (część dydaktyczno-wypoczynkowa) założono 16 skrzyń  podniesionych przeznaczonych na nasadzenia drzew, krzewów, krzewinek  oraz bylin. Obrzeża 6 skrzyń zostały wykonane z różnych materiałów  takich jak drewno, cegła, blacha, palisada, bloczki betonowe. 10 skrzyń zostało wykonane z drewna. Skrzynie zostały wypełnione ziemią. 8 skrzyń zostało obsadzone zakupionymi roślinami. Każda ze skrzyń ma pow. 15 m2 (3 m x 5 m). Przestrzeń między skrzyniami została przeznaczona na urządzone ścieżek  Ścieżki zostaną wykonane w okresie wiosennym w ramach środków własnych beneficjenta.  Na tej działce został pozostawiony pasa ziemi na poletka demonstracyjne różnych roślin rzadko spotykanych w uprawie polowej.

  Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:  www.wfosigw.lodz.pl