Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci…

1921
 • zgłoszenie projektu powołania szkół rolniczych na Powiatowym Sejmiku Łowickim przez Jadwigę Dziubińską
1928
 • rozpoczęcie budowy gmachu szkolnego w Dąbrowie Zduńskiej
 • wybudowanie i oddanie do użytku mleczarni i stodoły krytej dachówką
1929
 • petycja miejscowych działaczy, w tym Wiktorii Dzierżkowej, u prezydenta RP Ignacego Mościckiego w sprawie dotacji na budowę szkoły
1930
 • uroczyste otwarcie szkoły  z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego i rektora SGGW Władysława Grabskiego z pełną nazwą: Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza im. Jadwigi Dziubińskiej w Dąbrowie Zduńskiej
 • szkoła była podporządkowana władzom powiatowym
 • zapoczątkowanie prac remontowych oraz dostosowanie do użytku obory, stajni, chlewni i spichrza
1932
 • publikacja pierwszego numeru pisma ,,Dąbrowianka”
1935
 • współpraca szkoły z rodzicami, szkolenia dla Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich
 • przybycie do Dąbrowy Zduńskiej Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich
 • organizowanie przez Leonildę Wyszomirską kursu dla wychowawczyń ochronek wiejskich
 • powołanie grupy inicjatywnej (Kazimiera Michalska i koła ZMW) budowy Uniwersytetu Ludowego
  w Jackowicach
1936
 • szkoła zostaje podporządkowana Ministerstwu Wyznań i Oświecenia Publicznego
 
 
1940
 • zgoda na uruchomienie Rocznej Ludowej Szkoły Rolniczej Żeńskiej (nieoficjalne nauczanie języka polskiego, historii i śpiewu
 • wzrost liczby uczennic z powodu likwidacji szkół w sąsiednich powiatach
 • początek tajnego nauczania w zakresie liceum ogólnokształcącego
 • włączenie powiatu łowickiego w obręb Generalnej Guberni
1942
 • pierwsza matura na tajnym nauczaniu
 • matura Krystyny Idzikowskiej z Wiskienicy Dolnej, łączniczki Batalionów Chłopskich, zamordowanej przez gestapo 1944 roku – patronki Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach
1943
 • elektryfikacja szkoły gospodarstwa i wsi
1943-1944
 • prowadzenie kursu spółdzielczego i kursu pedagogicznego w ramach kompletu licealnego ?(trzy komplety tajnego nauczania) na poziomie szkoły średniej
 • szkoła azylem dla ludzi kultury i nauki: przebywała tu Maria Dąbrowska, podjął stałą pracę na kompletach jako polonista pisarz Jerzy Zawieyski, ukrywała się Laura Kaufman – wybitny biolog i genetyk, prowadził zajęcia doktor Jan Wegner – historyk, regionalista i profesor Jerzy Kowalski – filolog klasyczny, pracowała Zofia Niedziałkowska i jej siostra Maria Korzonowa, matematyk Jan Zbudniewek i Stanisław Renkawek
1944
 • za zgodą władz niemieckich wybrukowanie alejki do trasy Łowicz – Kutno
 • wybudowanie basenu, stawu rybnego oraz szklarni parapetowej
 • I Zjazd Dąbrowianek
 • powstanie parterowych budynków dla nauczycieli, Spółdzielni Zdrowia, założenie parku wiejskiego
 • zorganizowanie kursu przygotowawczego do powstającego liceum dla absolwentów Rocznej Szkoły Rolniczej
1947
 • formalnie przestaje istnieć Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza im. Jadwigi Dziubińskiej w Dąbrowie Zduńskiej
1947-1948
 • kursy pedagogiczno-ideologiczne (przeniesione z Bratoszewic)
 
1948
 • powstanie czteroletniego Liceum Rolniczego I stopnia zwanego później Technikum Rolniczym W Dąbrowie Zduńskiej
1950
 • podporządkowanie, w ramach centralizacji, Liceum Rolniczego Ministerstwu Rolnictwa
1950-1951
 • czystka kadrowa, przymusowy wyjazd nauczycieli, w tym małżeństwa Wyszomirskich
 • usunięcie krzyży
 • zniszczenie portretu patronki i dokumentacji z życia szkoły
1950-1953
 • wybudowanie obecnego budynku szkoły, który pierwotnie dzięki staraniom Kazimierza Wyszomirskiego miał być internatem Towarzystwa Burs i Stypendiów
 • nowopowstały budynek przeznaczono jednak na szkołę z internatem dla dziewcząt i dobudowano zaplecze socjalne: kuchnię, świetlicę, jadalnię
1953
 • wybudowanie sześciorodzinnego bloku dla nauczycieli
1954-1959
 • kursy ochrony roślin dla pracowników i nauczycieli z województwa warszawskiego, łódzkiego i kaliskiego
1955
 • powstanie czteroletniego Technikum Ochrony Roślin nr 2, po TOR w Cieszynie, przekształcone w 1959 roku
  w pięcioletnie Technikum Ochrony Roślin
1956-1965
 • prowadzenie przez szkołę kursów rolniczych i kursów ochrony roślin
1957
 • II Zjazd Dąbrowianek
1958-1962
 • funkcjonowanie Dwuzimowej Szkoły Rolniczej
1961
 • ufundowanie sztandaru szkoły ze środków Komitetu Rodzicielskiego i składek społecznych
1962
 • oddanie do użytku piętrowego sześciorodzinnego budynku mieszkalnego (wewnątrz gospodarstwa)
1966
 • wybudowanie i uroczyste oddanie do użytku boiska szkolnego przy czynnym udziale uczniów i nauczycieli
1967-1985
 • funkcjonowanie trzyletniego Zaocznego Technikum Rolniczego
1968
 • rozpoczęcie remontu dawnego budynku szkolno-internatowego
1969
 • II Zjazd wychowanek i wychowanków Szkoły Rolniczej
1970
 • III Zjazd Dąbrowianek
1971
 • przejście na nauczanie w systemie klaso pracownianym
1972-1973
 • wybudowanie przechowalni w gospodarstwie szkolnym
 • rozpoczęcie budowy pomieszczeń socjalnych
1973-1989
 • funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej
1974-1977
 • funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej
1976
 • rozpoczęcie budowy dwóch budynków mieszkalnych (ośmiorodzinnych)
1977
 • szkoły rolnicze, w tym szkoła w Zduńskiej Dąbrowie, przeszły pod nadzór Ministerstwa Oświaty i Wychowania
1978-1983
 • funkcjonowanie Policealnego Studium Rolniczego
1978
 • zmiana nazwy szkoły z Technikum Ochrony Roślin na Zespół Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie
 • oddanie do użytku dwóch domów mieszkalnych (ośmiorodzinnych)
1979-1995
 • funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa
1980
 • uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły podczas IV Zjazdu Dąbrowianek
 
1980-1982
 • wybudowanie nowej stodoły i obory w gospodarstwie szkolnym
1981
 • przejęcie całkowitego nadzoru nad szkołą przez Ministerstwo Rolnictwa
1983
 • wybudowanie asfaltowej drogi ze Zduńskiej Dąbrowy do trasy Warszawa – Poznań
 • pierwszy Międzyklasowy Konkurs Orki
1984
 • podsumowanie sezonu podczas Dożynek Szkolnych
1985
 • oddanie do użytku drewnianej sali gimnastycznej
1986
 • rozpoczęto budowę dwóch bloków mieszkalnych (12-rodzinnych)
1986-1987
 • uruchomienie radiowęzła szkolnego
 • rozpoczęcie prac związanych z budową poligonu do nauki jazdy
1987-1990
 • budowa i oddanie do użytku oczyszczalni ścieków
1988
 • V uroczysty Zjazd Dąbrowianek
 • oddanie do użytku wzorcowej pracowni wiejskiego gospodarstwa domowego
 • oddanie do użytku dwóch bloków mieszkalnych (12-rodzinnych)
 • Zespół Szkół Rolniczych został przekazany Gminnej Radzie Narodowej w Zdunach
 • spłonęła sala gimnastyczna
1988-1989
 • rozpoczęcie prac związanych z renowacją szkoły
1988-1996
 • remont internatu, który zakończył się przeniesieniem jego wyposażenia z nowego do przedwojennego budynku szkoły
 • w wolnych, opuszczonych przez młodzież z internatu pomieszczeniach zaczęto urządzać sale lekcyjne
1990-1994
 • funkcjonowanie Liceum Wiejskiego Gospodarstwa Domowego
 
 
1990
 • VI Zjazd Absolwentów zorganizowany przez Społeczny Komitet Obchodów 60-lecia Szkoły Rolniczej w Zduńskiej Dąbrowie
 • wmurowanie pamiątkowej tablicy ku czci Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich
1990-1991
 • rozpoczęto odbudowę spalonej sali gimnastycznej
1991-1997
 • Szkolne Przeglądy Teatralne
1992
 • powstanie pierwszej pracowni komputerowej w szkole
 • modernizacja pracowni wiejskiego gospodarstwa domowego
1992-1993
 • oddanie do użytku nowej murowanej sali gimnastycznej
1994
 • spotkanie Dąbrowianek w 50 rocznicę śmierci męczeńskiej Krysi Idzikowskiej oraz 55 rocznicę ukończenia kursu rolniczego
1994-1995
 • powstanie Środowiskowego Uniwersytetu Ludowego
1995
 • powstanie Koła Absolwentów
1996
 • VII Zjazd Absolwentów zorganizowany przez Koło Absolwentów
 • remont i wyposażenie pracowni wiejskiego gospodarstwa domowego
 • zalanie fundamentów pod budynek praktycznej nauki zawodu
1998
 • zakończenie funkcjonowania Technikum Ochrony Roślin
2000
 • przejęcie szkoły przez organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Łowiczu
 • obchody 70-lecia istnienia szkoły
 • VIII Zjazd Absolwentów
 • przywrócenie szkole imienia Jadwigi Dziubińskiej
 • podłączenie szkoły do Internetu
2001
 • uroczyste otwarcie Szkolnego Klubu Europejskiego
 
 
2002
 • uchwałą Rady Powiatu Łowickiego zmieniono nazwę Zespołu Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie
 • utworzenie nowych typów szkół na podbudowie programowej gimnazjum: Technikum Weterynaryjnego i Technikum Ekonomicznego o czteroletnim cyklu kształcenia i Liceum Profilowanego o trzyletnim cyklu kształcenia
 • szkoły, którym nadano akty założycielskie zaczęły funkcjonować od 1 września 2002 roku
 • powstanie drugiej pracowni komputerowej ufundowanej przez MENiS
2003
 • wykup na własność budynków mieszkalnych przez ich dotychczasowych użytkowników
 • ostatnia edycja XX Międzyklasowego Konkursu Orki
2004
 • uroczyste otwarcie Naukowego Koła Ekonomistów
 • oddanie do użytku budynku szkolenia praktycznego
2005
 • do wewnętrznego egzaminu dojrzałości i egzaminu z przygotowania zawodowego ostatni raz przystąpili absolwenci Technikum Rolniczego i Liceum Ekonomicznego na podbudowie programowej ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • IX Zjazd z okazji 75-lecia istnienia szkoły na wniosek Koła Absolwentów
2006
 • otwarcie Szkoły Policealnej
 • uroczyste otwarcie nowej pracowni ekonomiczno-informatycznej z udziałem władz powiatowych
2007
 • otwarcie Zaocznego Technikum Rolniczego
2008
 • nawiązanie współpracy z firmą John Deere
 • uroczyste otwarcie gabinetu weterynaryjnego
 • wpisanie do rejestru przez Sąd Rejonowy w Łodzi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie
2008-2009
 • otwarcie nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni
 
2009
 • organem prowadzącym i nadzorującym szkołę został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • w związku ze zmianą organu prowadzącego i nadzorującego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zmienia nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
2010
 • X Zjazd Absolwentów z okazji 80-lecia istnienia szkoły
 • odsłonięcie tablicy, umieszczonej na budynku internatu, upamiętniającej pobyt Marii Dąbrowskiej
2010-2011
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku szkoły, internatu i sali gimnastycznej
2010 – 2013

 •  realizacja projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.

2011

 • wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły, internatu i sali gimnastycznej
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku internatu i sali gimnastycznej
 • wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku szkoły
 • remont świetlicy szkolnej i korytarza doprowadzającego z wymianą podłogi
 • remont pokoi w internacie, wymiana wyposażenia
 • remont łazienek w internacie
 • remont i wyposażenie siłowni fitness w internacie
 • montaż rolet w pracowniach szkolnych
 • zakup kombajnu New Holland TC 5050
 • zakup samochodu do przewozu osób i towarów Citroen – 9-osobowy

2012

 • remont klatki schodowej w budynku szkoły oraz w budynku internatu – połażono       nową terakotę, pomalowano ściany oraz zainstalowano nowe poręcze
 • remont łazienki w budynku szkoły oraz łazienki męskiej w internacie
 • renowacja parkietu w trzech pracowniach
 • zabudowa pomieszczenia w budynku szkoły, wykorzystywanego przez samorząd uczniowski
 • doposażenie pracowni rolniczej w nowoczesny sprzęt – siewnik zbożowy: CANI – Redlice talerzowe oraz opryskiwacz: Pelikan 1500 hydraulik firmy „Bury”, do którego sterowanie komputerowe pracy sponsorowała firma „Bury”

2012- 2013

 • remont 4 pracowni lekcyjnych oraz 12 pokoi mieszkalnych w internacie
 • wyposażenie dwóch pracowni w tablice interaktywne
 • wyposażenie wszystkich pracowni w laptopy
 • modernizacja sieć internetowej
 • remont obieralni, wyposażenie kuchni w piec konwekcyjny oraz nowe stoły robocze wykonane ze stali nierdzewnej.
 • wymiana dachu na jednej z obór oraz łączniku, montaż nowego orynnowania i okien

2013

 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jako jedyne z powiatu łowickiego znalazło się w tegorocznym   Ogólnopolskim Rankingu Techników. Szkoła zajęła 222 miejsce w Polsce, 13 w województwie i 1 w powiecie łowickim
 • „Spotkanie przy stole – łączy nas chleb” – wydarzenie zorganizowane na terenie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie dla przedstawiciele szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z całej Polski
 • modernizacja kotłowni w szkole z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana pieca węglowego na dwa piece na biomasę.
 • otwarcie bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych – w zawodzie rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R3 – prowadzenie produkcji rolniczej oraz w zawodzie technik rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
 • ogólnopolska konferencja metodyczna nauczycieli techniki rolniczej i mechanizacji rolnictwa zorganizowana przez KCER w Brwinowie.
 • „Agromajówka w Dąbrowie” czyli wystawy sprzętu, maszyn i pojazdów rolniczych oraz materiałów do produkcji rolnej.

2013 -2014

 • w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” realizacja projekt „Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania „wraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech.

2014

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, realizując złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakupiło 15 rowerów oraz 7 kajaków wraz z osprzętem i przyczepką do transportu kajaków
 • I Forum ekologiczne pod hasłem: „Ekologicznie to znaczy zdrowo” w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie
 • wydarzenie kulturalno – edukacyjno – wystawiennicze, promujące rolnictwo w ramach promocji marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” zorganizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.
 • I „Kajakowy spływ niepodległości – Bzura 2014”

2015

 • Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2015 – 132 miejscu w kraju, 10 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie zakupiło łowickie stroje ludowe w ramach operacji pt. „Zakup łowickich strojów ludowych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowiacy”
 • III Agromajówka w Zduńskiej Dąbrowie
 • Otwarcie zmodernizowanej obory wyposażonej w najnowszej generacji robot udojowy ASTRONAUT 4 firmy LELY
 • XI Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 85-lecia szkoły pod hasłem: „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”
 • oddanie kotłowni na pompy ciepła w internacie szkolnym w ramach zadania współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą: „Budowa kotłowni dla budynku internatu ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
 • II Forum Ekologiczne pod hasłem: „Śmieci – to, co mnie przeraża” zorganizowane przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 • II Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2015

2015 – 2016

 • realizacja projektu „Łodzią do kultury”, skierowanego do młodzieży z wybranych szkół województwa łódzkiego

2015-2017

 • realizacja projektu: „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim” w ramach programu Erasmus + „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”

2016

 • Agromajówka 2016 – na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się wydarzenie KUHN GRASSMASTER Demo Tour 2016.
 • rozpoczęcie termomodernizacji internatu w ramach zadania współfinansowanego
  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą: „Termomodernizacja internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.
 • dofinansowanie z EFS RPOWŁ do wniosku aplikacyjnego pt. „Nauczanie rolnicze XXI wieku”
 • realizacja zadania pt. „Ścieki – czy musimy się tego bać?” – EKOFORUM w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”
 • III Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2016

2016 – 2018

 • Realizacja projekt ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim” o nr 2016-1-PL01-KA102-024323 złożonego do Narodowej Agencji Programu ERASMUS+

2017

 • miano „Złotej Szkoły 2017” – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w opublikowanym przez czasopismo „Perspektywy” Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 zajął 19 miejsce wśród najlepszych szkół technicznych w kraju i 2 w województwie łódzkim
 • zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynków z wykorzystaniem OZE w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Dzień otwartych drzwi szkoły połączony z warsztatami dziennikarskimi
 • IV Forum Ekologiczne – „Odnawialne źródła energii”
 • IV Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2017

2017– 2019

 • Realizacja projektu „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036650 ze środków PO WER

2018

 • Technikum w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie po raz drugi otrzymało tytułem „Złotej Szkoły”. W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2018 opublikowanym przez czasopismo „Perspektywy” szkoła zajęła 48 miejsce wśród najlepszych szkół technicznych w kraju i 5 w województwie łódzkim.
 • IV Agromajówka w Zduńskiej Dąbrowie pod hasłem ,,KONIE – piękno i nie tylko…”
 • Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • V Forum Ekologiczne pod hasłem: ,,Ratując pszczoły – ratujesz ludzkość”
 • V Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2018
 • obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • odsłonięcie tablicy ku czci Krystyny Idzikowskiej, łączniczki Batalionów Chłopskich zamordowanej przez niemieckiego okupanta na Pawiaku 27 lipca 1944 roku

2018– 2019

 • realizacja projekt ,,Europejskie kompetencje zawodowe -szansa na rynku pracy” przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048780

2018 – 2020

 • realizacja Projektu pt. „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 – Kształcenie zawodowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego nr RPLD-11.03.01-10-0021/18-00