Celem głównym projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – modernizacja i rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez budowę bazy dydaktyczno-naukowej wykorzystującej nowoczesne rozwiązania technologiczne w edukacji rolniczej.

Całkowita wartość Projektu: 5 828 824,99 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 901 065,03 zł
Kwota dofinansowania: 2 886 788,13 zł

Projekt realizuje założenia VII Osi Priorytetowej, Działanie VII.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, którego celem tematycznym jest – inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
Zachodząca w rolnictwie automatyzacja pracy i unowocześnienie procesów produkcyjnych obliguje szkołę do zmodyfikowania posiadanej infrastruktury i doposażenia bazy w nowoczesny sprzęt rolniczy, który będzie podstawą nowoczesnego kształcenia rolniczego.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację, do końca czwartego kwartału 2020 roku, następujących działań:
• budowę nowych i adaptację istniejących pomieszczeń i budynków edukacyjnych;
• zakup nowoczesnych maszyn rolniczych – wyposażenie pracowni rolniczej;
• promocję projektu.

Osiągnięcie celu głównego pozwoli m.in. na:
• uatrakcyjnienie posiadanej oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Zduńskiej Dąbrowie;
• podniesienie poziomu edukacji oraz uzyskiwanych przez uczniów efektów w nauce;
• upowszechnienie i prezentację wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji rolniczej.

Przedmiotowy projekt wynika z realnych problemów oraz potrzeb nie tylko uczniów, którzy wybierając kolejny etap edukacji chcą być kształceni w sposób dający im szansę na właściwe przygotowanie do pracy po zakończeniu szkoły, ale również przedsiębiorców, którzy, stanowiąc grono potencjalnych pracodawców, liczą na dobre przygotowanie absolwentów szkół zawodowych. Dlatego założone w projekcie cele, mają zadanie zniwelować bądź zupełnie rozwiązać występujące na terenie realizacji Projektu problemy oraz zaspokoić występujące potrzeby środowiskowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie poprzez budowę bazy dydaktyczno-naukowej wykorzystującej nowoczesne rozwiązania technologiczne w edukacji rolniczej.
Zakres projektu, obejmie:
1. przebudowę starego budynku chlewni, na nowoczesną chlewnię dydaktyczno-produkcyjną w cyklu zamkniętym wraz z wyposażeniem
2. przebudowę starego warsztatu mechanicznego i garaży na nowoczesny warsztat mechaniczny pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych wraz z halą maszyn i podstawowym wyposażeniem diagnostyczno-mechanicznym,
3. przebudowę starego poligonu nauki jazdy na nowoczesny plac manewrowy do nauki jazdy ciągnikiem samochodowym, kombajnem zbożowym oraz ładowarkami i wózkami widłowymi,
4. zakup wyposażenia pracowni rolniczej:
• zakup samobieżnego wozu paszowego,
• zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 200 km z systemami nawigacji i rolnictwa precyzyjnego,
• zakup agregatu uprawowo-siewnego.