Projekt ,,Europejskie praktyki – droga do kariery” realizowany jest przez Unię Europejską
w ramach Programu Erasmus+, nr projektu 2019-1-PL01-KA102-063464

Informacja o projekcie

Z dumą informujemy, iż szkoła kolejny raz otrzymała dofinansowanie z programu ERASMUS+ na projekt związany z organizacją stażu zagranicznego. Projekt będzie realizowany w latach 2019/2020, a mobilność została zaplanowana na wiosnę przyszłego roku. Głównym celem projektu pt.: ,,Europejskie praktyki – droga do kariery” jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów naszej szkoły. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzane i dokumentowane przez cały czas trwania projektu. Cel ten będzie łatwiejszy do osiągnięcia poprzez wdrożenie systemu ECVET, który wspiera mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie. Projekt ,,Europejskie praktyki – droga do kariery” skierowany jest do uczniów klas II, III i IV kształcących się w zawodzie technik weterynarii i technik rolnik. Udział w nim będzie poprzedzony rekrutacją, która wyłoni 28 uczestników dwutygodniowego stażu, mającego się odbyć na wiosnę 2020 roku. Wyjazd na staż do Grecji poprzedzi przygotowanie merytoryczne i językowe. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie, będą mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego oraz nabycia szeregu nowych umiejętności takich jak: współpraca w grupie, odpowiedzialny podział obowiązków, organizowanie stanowiska i czasu pracy. Uczestniczenie w stażu stwarza również możliwość podniesienia kompetencji zawodowych oraz poznania kultury i warunków życia panujących w innym kraju, poprzez uczestniczenie w codziennych zajęciach i spotkaniach. Projekt realizowany przez naszą szkołę ma również ponadczasowy wymiar. Dzięki zdobytym kompetencjom zawodowym i językowym, młodzież biorąca w nim udział ma w przyszłości szansę lepiej odnaleźć się na rynku pracy, zarówno lokalnym jak również europejskim. Warto nadmienić, że całość działań zaplanowanych do realizacji w projekcie jest w 100% pokrywana z budżetu Unii Europejskiej.

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy – Uczeń

Formularz zgłoszeniowy – Absolwent

Rekrutacja uzupełniająca 2019-2020

Rekrutacja uzupełniająca 2019-2020 wiosna