W ramach  konkursu projektów mobilności  w roku 2013  – Pogram Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci został złożony przez ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wniosek pt. „Wykonywanie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania”

22 maja 2013 roku otrzymaliśmy informację z Agencji Narodowej Programu „Uczenie się przez całe życie o wyniku zakończonej formalnej i jakościowej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu projektów mobilności Programu Leonardo do Vinci w roku 2013. Projekt  „Wykonywanie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania” został zatwierdzony do realizacji w ramach programu.

W czerwcu  2013 roku  podpisana została Umowa Finansowa pomiędzy ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją  Programu „Uczenie się przez całe życie” określająca warunki realizacji projektu  „Wykonywanie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania”.

Projekt „Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania„ będzie realizowany od 1.10.2013r. do 30.06.2014r.  wraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech. Projekt zakłada nabycie umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych opryskiwaczy z uwzględnieniem wykonywania zabiegów, zgodnie z zasadami ochrony roślin, ochrony środowiska i przepisami prawa europejskiego, która będzie prowadziła do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów i poprawienie ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy.

W ramach tego projektu 18 uczniów odbędzie 2 tygodniowy staż w DEULA Nienburg w dniach 30.03.2014 -12.04.2014.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą doskonalić swoją wiedzę teoretyczną a przede wszystkim praktyczną. Oprócz zagadnień merytorycznych stażyści doskonalić będą język niemiecki, poznawać i utrwalać fachowe słownictwo i to zwiększa ich szanse na zatrudnienie w firmach zajmujących się ochroną roślin. Odbywając staż młodzież udoskonali umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialnego podziału obowiązków, organizowania stawiska i czasu pracy zgodnie z zasadami ergonomii, kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Młodzi ludzie poznają kulturę i obyczaje mieszkańców Nienburga. Będą mieć możliwość  nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami z innych krajów i pogłębiania relacji społecznych w kontaktach  młodzieżowych.

Do stażu młodzież zostanie przygotowana poprzez zajęcia językowo – pedagogiczne. Zajęcia z języka niemieckiego ułatwią realizację programu zawodowego stażu. Młodzież wzbogaci swoje słownictwo branżowe oraz charakterystyczne dla sytuacji typowych z życia codziennego. Dzięki przygotowaniu pedagogicznemu uczniowie zapoznają się z szeregiem tematów zawodowych  oraz kulturowych  związanych z pobytem w Niemczech. Swoboda w komunikowaniu się zarówno w obrębie zagadnień merytorycznych jak i typowych pozwoli na optymalne wykorzystanie czasu stażu. Program stażu został skonsultowany nie tylko z partnerem niemieckim ale również z przedstawicielami rynku pracy pod kątem przydatności nabytych kompetencji u potencjalnych pracowników – absolwentów szkoły zawodowej.

Zrealizowanie programu stażu zostanie poświadczone certyfikatem wydanym przez  Ośrodek Duela Nienburg. Potwierdzenie odbycia stażu zawodowego wystawi również Szkoła. Oprócz tego uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobility. Nowe umiejętności oraz ich potwierdzenie w szeregu dokumentach, uatrakcyjniają pozycję absolwenta na rynku pracy – również europejskim. Wdrażanie i propagowanie  nowych rozwiązań technologicznych oraz metod pielęgnacji i ochrony roślin w zrównoważonym rolnictwie będzie również bardzo istotnym efektem stażu. Nowoczesne rolnictwo, nowoczesne technologie nie mogą degradować środowiska naturalnego, muszą być tak wykorzystywane aby ich wpływ na otoczenie był jak najmniejszy. Priorytetem jest więc jest minimalizowanie wpływu na naturalne środowiska również  produkcji rolniczej. Jest to możliwe tylko dzięki przestrzeganiu ogólnych zasad i przepisów, ale również wysokim kwalifikacjom kadry zatrudnionej w sektorze rolniczym i obsługującym rolnictwo. Ochrona roślin rolniczych zaś w kontekście ochrony środowiska jest zagadnieniem szczególnie złożonym i istotnym.

 

4.Zasady rekrutacji uczestników do udziału w projekcie. „Wykonywanie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania”

Projekt skierowany jest do uczniów II i III klas Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu.

Dwuetapową kwalifikację przeprowadzi komisja.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest wypełnienie formularza deklaracji wstępnej udziału w projekcie.

Analiza formularzy pozwoli wyłonić komisji 25 uczniów. Osoby te  przystąpią do drugiego etapu kwalifikacji – kwalifikacji końcowej, w której decydującym kryterium będą:

·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych (5 punktów max)

·         rozmowa kwalifikacyjna (2 punktów max)

·         kompetencje językowe (3 punktów max)

·         zachowanie ucznia (5 punktów max)

Zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczba punktów.

W wyniku kwalifikacji końcowej zostanie wyłonionych 18 osób oraz 3 osoby rezerwowe.

1 (Kopiowanie)log (Kopiowanie)

 

            

             

Projekt mobilności nr 2013-1-PL1-LEO01-38202
pt. „Wykonywanie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu – II etap rekrutacji.

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika zajęć

Szkoła, klasa, zawód

 1.  

Błachowicz Janusz

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Bogucki Dawid 

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Dubiel Dominik

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Głowacki Adam

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Jabłoński Łukasz

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Kaczor  Kamil

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Kucharski Kamil

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Lisiecki Adam

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Łysio Damian

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Markowicz Tomasz

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Mikołajczyk Krystian

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Pakulski Michał

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Pietrzak Maciej

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Pietrzak Michał

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Staniaszek Błażej

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

 1.  

Wasilewski Michał

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Wróbel Sylwester

Technikum; klasa III; Zawód: technik rolnik

 1.  

Wybraniec Karol

Technikum; klasa II;  Zawód: technik rolnik

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie realizuje  projekt w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „Wykonywanie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania”. W Ramach tego projektu 18 uczniów szkoły odbędzie dwutygodniowy  staż zawodowy w Niemczech  w Ośrodku DEULA  Nienburg. Obecnie młodzież w ramach przygotowania pedagogiczno –kulturowo – językowego odbywa zajęcia w celu optymalnego zrealizowania programu stażu. Przygotowanie obejmuje zajęcia z języka niemieckiego, które uczniowie szczególnie sobie cenią. Ponadto młodzież korzysta z zajęć  z zakresu BHP, z zajęć merytorycznych związanych z tematyką stażu, z zajęć kulturowych i pedagogicznych. Łącznie na jednego ucznia przypada 150 godz. zajęć. Na staż zakwalifikowali się uczniowie z klasy II i III Technikum kształcącego w Zawodzie technik rolnik.  Udział w projekcie dla młodzieży jest nieodpłatny. Uczniowie wraz z dwoma opiekunami wyjadą na staż 30.03.2014roku.

STAŻ UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W NIEMCZECH

Osiemnastu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło dwutygodniowy staż zawodowy pt: „Wykonywanie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania”  w Niemczech,  w Ośrodku DEULA  Nienburg. Staż został zrealizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.  Młodzież w celu optymalnego zrealizowania programu stażu została przygotowania w ramach zajęć pedagogiczno – kulturowo – językowych. Przygotowanie objęło zajęcia z języka niemieckiego, które uczniowie szczególnie sobie cenili. Ponadto młodzież pogłębiła swoją wiedzę z zakresu BHP, skorzystała z zajęć merytorycznych związanych z tematyką stażu, z zajęć kulturowych i pedagogicznych. Staż  odbyli uczniowie z klasy II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Młodzieży podczas stażu zawodowego towarzyszyło dwóch opiekunów.

DSC09107 (Kopiowanie)DSC09115 (Kopiowanie)DSC09118 (Kopiowanie)DSC09365 (Kopiowanie)DSC09369 (Kopiowanie)

DSC09381 (Kopiowanie)

STAŻ

ulotka 2014

plakat 2014

regulamin konkursu fotograficznego „Zachowaj to co piękne, unikalne i nowoczesne…”

protokół rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Zachowaj to co piękne, unikalne i nowoczesne…”