ROK SZKOLNY 2014/2015

I SEMESTR

KAMILA PERZYŃSKA LAUREATKĄ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„LGD A OBSZARY WIEJSKIE”

W dniu 4 października 2014 roku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „LGD a obszary wiejskie” zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który kierowany był do uczniów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu było: odkrywanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół rolniczych, inspirowanie młodzieży do aktywnego zdobywania i wykorzystywania informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013), poszerzanie wiedzy na temat instrumentów wsparcia w ramach PROW 2007–2013, upowszechnianie wiedzy na temat rezultatów PROW 2007-2013, promowanie Lokalnych Grup Działania.
Wśród laureatów konkursu znalazła się Kamila Perzyńska, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Jej zdjęcie pt. : „Kajaki, woda, śpiew – to nas fascynuje” przedstawia aktywne spędzanie czasu przez młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.
Podziwianie przez uczniów malowniczych i różnorodnych brzegów rzeki umożliwia sprzęt zakupiony w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z projektu : ,, Rowery i kajaki atrakcyjną formą spędzania czasu dla mieszkańców Zduńskiej Dąbrowy i obszaru LGD – ,,Gniazdo’’ – zakup rowerów i kajaków wraz z osprzętem.
Uwieńczeniem konkursu było uhonorowanie 12 laureatów hojnymi nagrodami podczas wydarzenia: DOŻYNKI 2014 „Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”, które odbyły się w Pułtusku, w dniu 12 października 2014 roku.

I ETAP XXII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

21 października 2014 roku odbył się I etap XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany przez ŁODR w Bratoszewicach. Wzięło w nim udział 40 osób. Uczestnikami byliː uczniowie, studenci oraz rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia.
Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowy do olimpiady przystąpiło 7 osób, z których 4 zakwalifikowały się do 10 najlepszych uczestników i będą reprezentować szkołę w etapie wojewódzkim. Są to uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Adam Głowacki, Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek oraz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Paweł Kozłowski.

Etap wojewódzki odbędzie się 25 listopada 2014 roku w Bratoszewicach. Będzie brało w nim udział 30 osób, po 10 osób z trzech oddziałów – Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyna. Uczestnicy napiszą test, po którym 10-ciu uczestników z najwyższymi wynikami przystąpi do części ustnej.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

PAWEŁ KOZŁOWSKI UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATEM KONKURSU WIEDZY O SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ I GRUPACH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 7 listopada 2014 roku w Warszawie miał miejsce Konkurs Wiedzy o Spółdzielczości Rolniczej i Grupach Producentów Rolnych zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem merytorycznym była Krajowa Rada Spółdzielcza. Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące organizowania się i współpracy gospodarczej producentów rolnych w kontekście podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych oraz możliwości ich wsparcia w ramach PROW 2007- 2013 i PROW 2014-2020.

W eliminacjach wzięło udział 43 uczniów ze szkół rolniczych z terenu całej Polski, w których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każda szkoła mogła wytypować tylko 1 ucznia. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Paweł Kozłowski, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Paweł został Laureatem III miejsca. Za zdobycie III miejsca otrzymał nagrodę – telewizor LCD 40”, a szkoła tablicę interaktywną. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu otrzymał czytnik e-book. Opiekunem merytorycznym ucznia była Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Dyplomy oraz nagrody laureatom i opiekunom wręczył Podsekretarz Stanu pan Tadeusz Nalewajk.

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTAMI
XXII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

25 listopada 2014 roku odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w nim 30 osób. Byli to rolnicy, uczniowie i studenci z trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, którzy w I etapie osiągnęli najlepsze wyniki.

Czterech uczniów z Technikum Rolniczego z ZSCKR ze Zduńskiej Dąbrowy przystąpiło do II etapu, który składał się z testu i części ustnej. Po teście dziesięć osób z najlepszymi wynikami przystąpiło do części ustnej. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy znaleźli się w dziesiątce najlepszych finalistów województwa łódzkiego. Po części ustnej zajęli kolejno: V miejsce – Karol Wybraniec z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, VI miejsce – Paweł Kozłowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik , VII miejsce – Błażej Staniaszek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz VIII miejsce – Adam Głowacki z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Wszyscy nasi uczniowie po części pisemnej i ustnej zdobyli tę samą ilość punktów, a o miejscach zadecydował czas oddania testu po części pisemnej.

Karol Wybraniec, który jako pierwszy z naszych finalistów ukończył test, otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny.

Uczniowie do olimpiady przygotowali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

MARTA KOWALCZYK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Około 250 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego za osiągnięcia edukacyjne przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów zostały wręczone w dniu 5 grudnia 2014 roku podczas uroczystości, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu poza wojewodą Jolantą Chełmińską uczestniczyli wiceprezydent miasta Łodzi Tomasz Trela, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz przedstawiciele Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach.

Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole została Marta Kowalczyk. Marta jest wzorową uczennicą klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen – 5,13.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły, klasy i internatu. Bierze udział w uroczystościach oraz imprezach kulturalnych na szczeblu szkolnym i powiatowym. Pracuje społecznie na rzecz szkolnego wolontariatu. Uczestniczy w zbiórkach żywności dla zwierząt oraz opiekuje się podopiecznymi schroniska. Marta jest bardzo dobrą koleżanką, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH
ŹRÓDŁACH ENERGII – FINAŁ WOJEWÓDZKI

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej we Współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Olimpiada ma na celu:
–   Popularyzowanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
–   Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania,
–   Popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
–   Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska w aspekcie integracji Polski z UE,
– Kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki,
–   Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie 5 uczniów z naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik rolnik przygotowywanych przez pana prof. Jana Łanieckiego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, który miał miejsce 5 grudnia 2014 roku w ŁÓDR w Bratoszewicach. W sumie zgłosiło się ok 40 osób, wśród których byli studenci i rolnicy.
Zakres tematyczny Olimpiady OZE obejmował zagadnienia dotyczące: energii słonecznej (ciepło i prąd), energii wiatrowej, energii wodnej (w małym procencie, jako ciekawostka bardziej),energii z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni, uwarunkowania prawne OZE w Polsce (produkcja, przesył, sprzedaż), OZE a przedsiębiorczość i społeczeństwo (w małym procencie, jako ciekawostka), zrównoważony rozwój OZE i ochrona środowiska, dofinansowania na OZE.

Olimpiada składała się z dwóch części. Pierwszą było udzielenie pisemnych odpowiedzi na test składający się z 50 pytań, z czego pierwsze 40 było jednokrotnego wyboru punktowane w systemie 0-1, natomiast ostatnie 10 wielokrotnego wyboru punktowane od 0-2. W sumie z testu uczestnik mógł otrzymać 60 punktów. Przeznaczono na tę część 60 min. W punktacji nie brano pod uwagę szybkości rozwiązania testu. Prace były kodowane.

Kolejnym etapem dla wszystkich uczestników olimpiady była odpowiedź ustna na wylosowane pytanie, punktowane od 0-40. Pytania zdaniem komisji były bardzo trudne, a ich autorami byli wykładowcy wyższych uczelni. Po udzieleniu odpowiedzi ustnych przez wszystkich uczestników komisja dokonała podsumowania obu etapów. Jakże miłe okazało się ogłoszenie wyników. Finalistą etapu województwa łódzkiego okazał się Robert Siekiera uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajmując II miejsce. Otrzymał w sumie 56 pkt tyleż samo co uczestnik I miejsca, ale komisja przy różnicowaniu miejsc wzięła pod uwagę wynik z testu pisemnego. Robert za swoją wiedzę otrzymał puchar ufundowany przez ŁODR w Bratoszewicach, statuetkę Marszałka województwa łódzkiego i szereg nagród rzeczowych. Kolejnym etapem będzie finał krajowy organizowany w marcu 2015 roku w Sosnowcu.

Członkowie komisji gratulowali wiedzy wszystkim uczestnikom wręczając dyplomy i drobne upominki, dyrektor ŁODR w Bratoszewicach, życzył aby to finaliści województwa łódzkiego przywieźli pierwszych 5 miejsc z Sosnowca.

Do finału krajowego ma szansę zakwalifikować się również Adam Głowacki uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął 7 miejsce zdobywając taką samą liczbę punktów jak uczestnik 6 miejsca, a mianowicie 44 punkty, decyzja zostanie podjęta i ogłoszona w najbliższym czasie o czym zostanie poinformowana szkoła.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, opiekunowi, Robertowi życzymy sukcesów na finale krajowym w Sosnowcu, a za Adama trzymamy kciuki.

ZAREKLAMUJ ŁOWICKIE

W dniu 8 grudnia 2014 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwieńczające konkurs plastyczny – „ZAREKLAMUJ ŁOWICKIE” ogłoszony z okazji 15-lecia Powiatu Łowickiego. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie oryginalnego plakatu edukacyjno – informacyjnego, który miał na celu promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu łowickiego oraz umieszczenie krótkiego hasła przewodniego wymyślonego przez autora.

W konkursie nagrodzono prace uczennic z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Pierwsze miejsce zajęła Sylwia Strzelczyk z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natomiast wyróżnione zostały: Aleksandra Adamczyk z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Diana Morawska z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Przyznana został również nagroda specjalna Dyrektora Powiatowej Biblioteki w Łowiczu, którą otrzymała Diana Morawska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

FINAŁ VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 9 grudnia 2014 roku odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Organizatorami konkursu i głównymi sponsorami byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego pan Marek Stępień.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się ogółem 30 uczniów, tym razem tylko z 4 szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowało 18. uczniów. Uczestnicy finału w pierwszym etapie konkursu pisali test wiedzy o bhp w rolnictwie, a następnie 10. uczniów z najlepszymi wynikami testu przeszło do drugiego etapu, w którym odpowiadali ustnie na 3 wylosowane pytania.
Pytania dotyczyły najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, roli stresu w pracy rolnika, oceny ryzyka zawodowego i świadczeń KRUS.

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zajęli w konkursie następujące miejsca :

I miejsce : Damian Szafoni uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

II miejsce : Emil Świderek uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

IV miejsce : Dawid Anyszewski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VI miejsce : Paweł Kozłowski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

VII miejsce : Sara Ewkowska uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VIII miejsce : Bartosz Witerek uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

IX miejsce : Michał Stańczyk uczeń  klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i licznych sponsorów konkursu. Szkoła – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar Ufundowany przez Wojewodę Łódzkiego.

Konkurs ten pełni szczególną rolę w szkołach rolniczych.
Rozwija zainteresowania uczniów, podnosi poziom wiedzy i stopień wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych, promuje najlepszych uczniów oraz szkoły rolnicze w środowisku oświatowym i w społeczności lokalnej.

Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka przedmiotów zawodowych Bogumiła Łaniecka.

„INDEKS DLA ROLNIKA”

10 grudnia 2014 roku trzech uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik uczestniczyło w konkursie „INDEKS DLA ROLNIKA”. Byli to uczniowie: Adam Głowacki, Kamil Kucharski i Karol Wybraniec.

Cel konkursu to umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej UTP w Bydgoszczy na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

Do II etapu w ZSCKR w Starym Brześciu zgłosiło się 20 szkół z całego kraju, a do rozwiązania testu przystąpiło 57 uczestników. Obejmował on zagadnienia z dwóch bloków tematycznych: produkcji zwierzęcej (anatomia i fizjologia zwierząt, paszoznawstwo i gospodarka paszowa, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, żywienie zwierząt gospodarskich) i produkcji roślinnej (wymagania klimatyczno-glebowe roślin uprawnych, agrotechnika, zbiór i przechowywanie plonów).

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej uzyskali tytuł laureata i zajęli następujące miejsca: Adam Głowacki – IV, Kamil Kucharski – V i Karol Wybraniec – X. Do konkursu przygotowywali się pod opieką pani prof. Jolanty Bilskiej.

Etap III odbędzie się w marcu 2015 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy – zadaniem laureatów będzie przygotowanie i obrona prezentacji multimedialnej na wybrany temat (tematy prezentacji zostaną podane na stronie oficjalnej konkursu w styczniu 2015 roku).

Gratulujemy i życzymy sukcesów w Bydgoszczy.

POWIATOWA LICEALIADA SZKOLNA W TENISIE STOŁOWYM

15 stycznia 2014 roku, w łowickiej hali OSiR odbyła się Powiatowa Licealiada Szkolna w Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowali: Filip Politowicz (klasa 2 Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu), Patryk Bończak (klasa 2 Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu), Adrian Seliga (klasa 1 Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii). W pierwszym meczu nasi pingpongiści pokonali 3-1 ZSP 2 Łowicz, w meczu półfinałowym wygrali 3-0 z 1 LO Łowicz, zaś w finale ulegli ZSP 4 Łowicz. Zajmując ostatecznie 2 miejsce, uzyskali kwalifikację na Etap Rejonowy w Białej Rawskiej.

II SEMESTR

OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

W dniu 19 lutego 2015 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Uczestnikami olimpiady byli producenci rolni i uczniowie szkół rolniczych. Do pierwszego etapu podeszły 33osoby.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowy do olimpiady przystąpiło 7 uczniów z czego 6 z nich zakwalifikowało się do finału:
1. Świderek Emil – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
2. Głowacki Adam – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
3. Staniaszek Błażej – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
4.Wybraniec Karol – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
5. Pietrak Michał – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
6. Zygmuntowicz Piotr – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

Finał odbędzie się 05 marca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej mgr inż. Jolanty Bilskiej.

SUKCES UCZENNICY ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NORMALIZACJA I JA”

Uczennica ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Sara Ewkowska zdobyła I miejsce w kategorii esej w III Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” z tematem wiodącym: Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich – Jak normy mogą pomóc? organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs realizowano w okresie od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku, a jego celem było uświadomienie społeczności szkolnej znaczącej roli normalizacji w realizacji idei dostępności dla wszystkich poprzez usuwanie istniejących barier technicznych.

Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziały 204 osoby. Łącznie nadesłano 186 prac, w tym 173 wykonane przez uczniów: 126 w kategorii „Grafika” i 47 w kategorii ”Esej”.

Sara, która jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wraz z p. Zofią Rosą wicedyrektorem szkoły, a zarazem opiekunem merytorycznym uczennicy zostały zaproszone na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, które odbędzie się podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole” pt. tytułem „Normy wyrównują szanse”. Konferencja odbędzie się dniu 11 marca br. w Łodzi w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

PAWEŁ KOZŁOWSKI W II ETAPIE OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W pięciu miastach Polski: Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, 5 marca 2015 roku odbyły się rozgrywki etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości, w których wzięło udział ponad 1251 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych spośród 20 000 uczestników. Naszą szkołę w II etapie Olimpiady reprezentował Paweł Kozłowski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Gospodarzami zawodów okręgowych były największe publiczne wyższe uczelnie ekonomiczne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uczniowie konkurowali ze sobą w dwóch etapach zawodów – najpierw rozwiązywali test wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz zagadnień zgodnych z tegorocznym hasłem Olimpiady jakim jest „Zarządzanie zmianą”.

Następnie, najlepszych 50 zawodników (Pawłowi zabrakło tylko kilku punktów, aby znaleźć się wśród nich) w każdym okręgu przystąpiło do zmagań zespołowych. Grupy analizowały studia przypadków, a następnie prezentowały przed Komisją Okręgową rozwiązanie jednego z nich. Do finału, który odbędzie się 9 kwietnia zakwalifikowano 10 uczestników w każdym okręgu.

Dla uczestników eliminacji okręgowych przygotowano nagrody. Wszyscy zawodnicy uzyskali uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. „Pierwszy krok w biznesie” oraz otrzymali publikacje od Wydawnictwa Difin pt.: „Prezentacja profesjonalna teoria i praktyka”. Ponadto każdy z uczestników ma szanse udziału w egzaminie na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej Yang MBA, poziom podstawowy. Szkoły otrzymają 50% rabat na licencję systemu antyplagiatowego „Antyściąga” i wdrożenie systemu.

Ucznia do Olimpiady przygotowała Zofia Rosa nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, pełniąca w szkole funkcję wicedyrektora.

Uczelnie ekonomiczne przewidziały znaczne ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla finalistów i laureatów.

FINAŁ WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ

W dniu 5 marca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady Ekologicznej. Brało w nim udział 30 osób.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do finału zakwalifikowało się 6 osób: Emil Świderek z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Adam Głowacki, Błażej Staniaszek, Karol Wybraniec, Michał Pietrzak, Piotr Zygmuntowicz – uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Finaliści pisali test, po którym 10 osób z najwyższym wynikiem, zakwalifikowało się do części ustnej finału wojewódzkiej olimpiady ekologicznej. Po części ustnej Błażej Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął VI miejsce w województwie.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej mgr inż. Jolanty Bilskiej.

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 6 marca 2015 roku w ŁODR w Bratoszewice odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów:

1.Jakub Łąpieś – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
2.Kamil Gach – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
3.Błażej Staniaszek – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
4.Karol Wybraniec – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
5. Michał Pietrak – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
6. Adam Głowacki – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
7. Kamil Kaczor – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

W eliminacjach wojewódzkich Błażej Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął III miejsce,Karol Wybraniec z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – V miejsce zaś Jakub Łąpieś z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – miejsce X.

Błażej Staniaszek i Karol Wybraniec zakwalifikowali się do etapu krajowego, który odbędzie się podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „Agrotech” w dniach 26 – 27 marca 2015 roku w Kielcach.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej mgr inż. Jolanty Bilskiej.

SARA EWKOWSKA, LAUREATKA I MIEJSCA W KONKURSIE
„NORMALIZACJA I JA” ODEBRAŁA NAGRODĘ

11 marca 2015 roku w Łodzi, w siedzibie ŁCDNiKP, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” z tematem wiodącym „Normy wyrównują szanse”. Podczas konferencji, Sara Ewkowska, uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego w Zduńskiej Dąbrowie odebrała nagrodę za I miejsce w kategorii esej w III Konkursie pt. „Normalizacja i ja” zorganizowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Konferencja składała się z sześciu wykładów na temat normalizacji przedstawionych przez zaproszonych gości, którzy następnie w panelu dyskusyjnym odpowiadali na zadane im pytania. Uczestniczyli w niej m. in. dyrektorzy szkół, nauczyciele i przedstawiciele instytucji oświatowych. Zwracano uwagę przede wszystkim na to, że normy pomagają w usuwaniu barier i wyrównują szanse konsumentów, właścicieli małych firm, absolwentów szkół zawodowych i innych.

Konferencje zwieńczyła gala wręczenia nagród laureatom III konkursu „Normalizacja i ja” oraz ceremonia nadania tytułu honorowego „Promotor Edukacji Normalizacyjnej” Januszowi Moos, dyrektorowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Sara odebrała nagrodę w postaci tableta Samsung Galaxy Tab4.

Opiekunem merytorycznym Sary jest wicedyrektor szkoły Zofia Rosa, która uczy przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

SARA EWKOWSKA LAUREATKĄ
III KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W dniu 13 marca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap III Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W konkursie uczestniczyło około 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego.

Sara Ewkowska, uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie została laureatką III miejsca i będzie reprezentować szkołę w Katowicach podczas etapu centralnego.

W nagrodę Sara otrzymała czytnik e-book.

Nauczycielem prowadzącym jest wicedyrektor szkoły Zofia Rosa, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych.

Tematem przewodnim II etapu był podatek od towarów i usług. Duży nacisk kładziono również na Ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.
Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu testu, obejmującego 20 pytań. Do kolejnego ścisłego etapu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, zostało zakwalifikowanych 28 uczestników, spośród których 8 zakwalifikowało się do III etapu.
Serdecznie gratulujemy!

FINAŁ KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

19 marca 2015 roku w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy odbył się finał Konkursu „Indeks dla Rolnika”. Uczestniczyło w nim dwadzieścia jeden osób ze szkół rolniczych. Uczniowie mieli przedstawić prezentację na temat – „Technologia uprawy kukurydzy, wykorzystanie paszowe i przemysłowe”.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do finału krajowego zakwalifikowały się trzy osoby, które zajęły następujące miejsca:
IV – Adam Głowacki, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
V – Kamil Kucharski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
VII – Karol Wybraniec, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem mgr inż. Jolanty Bilskiej.

DAWID ANDRZEJCZAK UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH W BLOKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Uczeń ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie może pochwalić się dużym sukcesem, jaki osiągnął w eliminacjach okręgowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dawid zajął III miejsce egzequo w bloku architektura krajobrazu i będzie reprezentował szkołę podczas finałów centralnych, które odbędą się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w dniach 29-30 maja 2015 roku w Olsztynie. Jest to kontynuacja dobrej tradycji, gdyż w ubiegłym roku szkolnym, indeks na kierunek architektura krajobrazu zdobyła absolwentka Róża Gradowska.

Eliminacje okręgowe odbyły się w piątek 17 kwietnia w SGGW w Warszawie. Młodzież rozwiązywała testy i zadania praktyczne w 8 blokach tematycznych. W okręgu warszawskim do eliminacji szkolnych przystąpiło 2343, a do eliminacji okręgowych 159 uczniów.

Dla Dawida to tym większy sukces, gdyż jest dopiero uczniem klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dawid osiągnął bardzo dobry wynik w części praktycznej uzyskując aż 56 punktów na 60 możliwych. Dawid pochodzi z miejscowości Błonie w powiecie łęczyckim. Do Olimpiady ucznia przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych: p. Agnieszka Piesik i p. Bożena Budzyńska.

Dobrze wypadli także inni uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie: Paweł Kozłowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął IV miejsce w bloku AGROBIZNS. Uzyskał drugi wynik w części pisemnej.

Kamil Kucharski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który interesuje się techniką rolniczą, zajął IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. Adam Głowacki z klasy III TR – V miejsce w bloku produkcja roślinna, do III miejsca zabrakło Adamowi jedynie 2 punktów, podobnie jak i Tomaszowi Kowalczykowi z klasy III TW, który zajął V miejsce w bloku produkcja zwierzęca.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

PAWEŁ KOZŁOWSKI I DAWID ANDRZEJCZAK UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATAMI ETAPU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 28 – 30 maja 2015 roku w Olsztynie odbył się finał XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nim udział 219 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało dwóch uczniów:

Paweł Kozłowski, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik został laureatem w bloku agrobiznes.

Dawid Andrzejczak, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskał tytuł laureata w bloku architektura krajobrazu.
Uczniowie zdobyli indeksy uprawniające do kontynuowania nauki na studiach wyższych na dowolnie wybranym Uniwersytecie Przyrodniczym w kraju. Ponadto uczeń Dawid Andrzejczak jest zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną liczbą punktów, natomiast uczeń Paweł Kozłowski otrzymał roczną prenumeratę czasopisma „Przedsiębiorca rolny”.
Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie. Młodzi ludzie wykazali się zarówno ogromną wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie uczniom szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz rozszerzenie zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego), co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Uczeń Dawid Andrzejczak przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem mgr inż. Agnieszki Piesik, a Paweł Kozłowski pod kierunkiem mgr inż. Zofii Rosy.

Laureatom składamy serdeczne podziękowania i gratulacje. Dla Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jest to kolejny powód do dumy, że jej uczniowie nie po raz pierwszy potwierdzają wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.