Informacja dla absolwentów o uroczystości “90-lecia Szkoły i XII Zjeździe Absolwentów”

Szanowni Absolwenci Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.
Organizatorzy informują że nie będzie możliwości uczestniczenia w uroczystości “90-lecia Szkoły i XII Zjazdu Absolwentów” zgłaszając swój udział w dniu uroczystości czyli 25 czerwca, a nawet jeżeli będziecie chcieli zapisać się po dniu 19 czerwca. W dniu 20 czerwca przekazujemy firmie cateringowej dla  ilu osób mają być przygotowane posiłki. Impreza jest w plenerze – tak jak zawsze na świeżym powietrzu. Mają być ustawione 4 namioty po ok. 100 osób. Jest to impreza zamknięta zabezpieczana przez firmę ochroniarską, na którą będą mogły wejść tylko osoby posiadające  przepustki i znaczki uczestnika Uroczystości. Niestety nie będą mogły wejść osoby niezgłoszone. Każda osoba, która zapisze się na uroczystość, po 20 czerwca zostanie zweryfikowana czy wniosła opłatę na konto bankowe, lub wpłata może być dokonana w kasie szkoły do 20.06.2022r. Osoby wpłacające na konto proszone są o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania wpłaty. Na tej podstawie zostaną przygotowane dla Państwa materiały o szkole: publikacja o szkole, znaczek uczestnika, talon na posiłki oraz przepustka. Każdy uczestnik po części oficjalnej będzie miał zaplanowane miejsce siedzące w namiocie oraz wyżywienie. Miejsca w namiotach będą dobrane rocznikami ukończenia szkoły oraz numerowane. Każdy uczestnik będzie wiedział jaki ma numer oraz  które miejsce w którym namiocie ma zająć. Namioty zostaną oznaczone kolorami, czyli będziecie Państwo wiedzieć np. że macie miejsce 95 w namiocie zielonym. Po przybyciu do szkoły, uczestnicy uroczystości muszą zarejestrować się na stanowisku rejestracyjnym i pobrać przygotowane materiały.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród naszych kolegów i koleżanek abyśmy mogli w jak najlepszych humorach spędzać razem czas a Państwo nie byli zaskoczeni wymogami organizacyjnymi. Od przyszłego tygodnia będziemy starali się na naszej stronie przekazywać informacje ile osób w poszczególnych rocznikach zostało zarejestrowanych. Prosimy o przekazanie informacji jak najszerszej grupie naszych absolwentów.

Pozdrawiamy Komitet Organizacyjny

EGZAMIN MATURALNY 2017

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW Z LAT UBIEGŁYCH CHCĄCYCH PONOWNIE
PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2017

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot, poziom egzaminu. Nieprzekraczalny termin wpłaty upływa 7 lutego 2016 r.

5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. (załącznik 26a).

7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU z 2012 r., poz. 959), tj. 574,00 zł netto (do 31 października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.) (załącznik 26b).

8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

9. Opłaty można wnosić po 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.
Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Zaproszenie
Są miejsca, czasy i ludzie,
których się nie zapomina…

           Zgodnie z tradycją kontynuowaną przez Koło Absolwentów Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie pragniemy powiadomić, że w dniu 27 czerwca 2015 roku odbędzie się XI Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 85-lecia szkoły.

Plan zjazdu:
13:00 – Msza św. polowa (teren szkoły)
14:00 – Część oficjalna
16:00 – Obiad oraz spotkania towarzyskie
18:00 – Zabawa do białego rana

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: tel./fax 46 838 74 95
e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl   https://zspzd-technikum.pl

Prosimy o przekazanie informacji koleżankom i kolegom (absolwentom szkoły).
Wypełnioną kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres szkoły z dopiskiem Zjazd Absolwentów.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Menu

Spotkanie w sprawie Zjazdu Absolwentów

W dniu 17 września 2009 r. o godzinie 19.30 odbyło się w szkole spotkanie absolwentów w sprawie organizacji zjazdu w czerwcu 2010 r.
Termin X Zjazdu Absolwentów został wyznaczony na 19 czerwca 2010 r.