EGZAMIN MATURALNY 2017

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW Z LAT UBIEGŁYCH CHCĄCYCH PONOWNIE
PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2017

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot, poziom egzaminu. Nieprzekraczalny termin wpłaty upływa 7 lutego 2016 r.

5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. (załącznik 26a).

7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU z 2012 r., poz. 959), tj. 574,00 zł netto (do 31 października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.) (załącznik 26b).

8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

9. Opłaty można wnosić po 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.
Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Zaproszenie
Są miejsca, czasy i ludzie,
których się nie zapomina…

           Zgodnie z tradycją kontynuowaną przez Koło Absolwentów Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie pragniemy powiadomić, że w dniu 27 czerwca 2015 roku odbędzie się XI Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 85-lecia szkoły.

Plan zjazdu:
13:00 – Msza św. polowa (teren szkoły)
14:00 – Część oficjalna
16:00 – Obiad oraz spotkania towarzyskie
18:00 – Zabawa do białego rana

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: tel./fax 46 838 74 95
e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl   https://zspzd-technikum.pl

Prosimy o przekazanie informacji koleżankom i kolegom (absolwentom szkoły).
Wypełnioną kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres szkoły z dopiskiem Zjazd Absolwentów.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Menu

Spotkanie w sprawie Zjazdu Absolwentów

W dniu 17 września 2009 r. o godzinie 19.30 odbyło się w szkole spotkanie absolwentów w sprawie organizacji zjazdu w czerwcu 2010 r.
Termin X Zjazdu Absolwentów został wyznaczony na 19 czerwca 2010 r.