DOFINANSOWANIE DLA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z EFS RPOWŁ

 

_blogo_20161012-kopiowanie

Bardzo ucieszyła nas wiadomość otrzymana w połowie  października 2016 roku o tym, że złożony przez szkołę wniosek aplikacyjny pt. „Nauczanie rolnicze XXI wieku” uzyskał dofinansowanie. Wniosek złożony został na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt  uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości aż 1 329 210 zł. Całkowita kwota projektu wynosi 1 476 900 zł.

miniaturka-php-1-kopiowanie

fot. ZSCKR

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży zawodowych, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatnie następujące kursy:

*nauki jazdy kat. B,

*obsługi kombajnu zbożowego,

* stosowania środków ochrony roślin,

*inseminatora,

*florystyczno – kelnerski,

*na wózki widłowe,

*spawania elektrodami otulonymi,

*instruktora jazdy konnej,

*instruktora hipoterapii.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Udział w projekcie pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową w celu sprostania wymogom rynku pracy oraz stworzy możliwość lepszego przygotowania młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Będą też dofinansowane stypendia stażowe, dzięki którym nasi uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców. Ponadto będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej i kształcić się w nowoczesnej dobrze wyposażonej w sprzęt techno-dydaktyczny szkole.

miniaturka-php-kopiowanie

fot. ZSCKR

 

TERMOMODERNIZACJA INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

indeks (Kopiowanie)

www.zaiwestujwekologie.pl

Z dniem 14.09.2016 roku w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą: „  Termomodernizacja internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na wartość całkowitą zadania 674 900,00 PLN, natomiast dofinansowanie w postaci przekazania środków Państwowej Jednostce Budżetowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniesie 320 012,93 PLN.

W ramach realizacji zadania zostanie docieplony budynek za pomocą styropianu i będzie położona nowa elewacja na ścianach zewnętrznych. Termomodernizacja obejmuje również wymianę dachu z dachówki karpiówki na dachówkę ceramiczną „esówkę holenderską”. Na dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne wspomagające pompy ciepła. Powyższe zadanie finalizuje proces termomodernizacji obiektu, ponieważ w latach wcześniejszych dokonano wymiany stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, docieplono strop za pomocą wełny mineralnej, a w minionym roku została wybudowana nowoczesna maszynownia z pompami ciepła do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pierwszą czynnością rozpoczynającą działanie było wykonanie audytu energetycznego, w którym dokonano oceny stanu istniejącego budynku z punktu widzenia jego cech wpływających na zużycie energii, a następnie określono jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, by zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Wykonano projekty termomodernizacji budynku i budowy instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany pokrycia dachowego. Wszystkie projekty zostały wykonane tak, aby utrzymać istniejącą architekturę budynku i jego przeznaczenie.

Zakończenie prac przewidywane jest na 15.11.2016 roku.

MODERNIZACJA KOTŁOWNI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  miała za zadanie zmniejszenie emisji gazów do atmosfery pochodzących ze spalania węgla. Zadanie to zostało zrealizowane przez ograniczenie ilości kotłowni  oraz przez wymianę pieca węglowego na dwa piece na biomasę. Obiekty szkolne w Zduńskiej Dąbrowie są usytuowane na dużej powierzchni i ogrzewane są przez 3 kotłownie węglowe. Działanie jakie podjęliśmy prowadzą do zmniejszenia ilości kotłowni i oraz wymiany źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne z wykorzystaniem  biomasy (pelet,  który jest paliwem ekologicznym, nie wprowadzającym zanieczyszczeń do środowiska).

Kotłownia modernizowana stanowi główne zasilanie w energię cieplną budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Budynek szkolny jest przeznaczony na cele edukacyjne. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie zawodów związanych z rolnictwem. Aktualnie kształci się tutaj młodzież i osoby dorosłe.

Kotłownia jest zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku szkoły. Po modernizacji kotłownia ogrzewa oprócz szkoły dodatkowo jeszcze dwa budynki: budynek sali gimnastycznej i budynek praktycznej nauki zawodu. Piece w kotłowni  ustawione są w systemie tandem (jeden piec główny, drugi wspomagający). Kotłownia i system ogrzewania wody użytkowej są wspomagane przez instalację solarną. Koszt całkowity zadania  265. 000,00 PLN, dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosło 212.000,00 PLN pozostałą część kosztów stanowił wkład własny.

Kotłownia jest dobrym przykładem dla uczniów i ich rodziców, pokazującym jak  we własnych domach zastosować systemy c.o. z wykorzystaniem paliw odnawialnych. Szkoła zamierza poszerzyć ofertę kształcenia młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii. Taka kotłownia jest dobrym przykładem nowoczesnych rozwiązań na bazie,  których można będzie demonstrować praktyczne rozwiązania.

Informacje o nowoczesnej kotłowni upowszechniane są w środowisku uczniów i rodziców oraz mieszkańców powiatu łowickiego i gminy Zduny.

 WWW.wfosigw.lodz.pl

DSC_0344 (Kopiowanie)DSC_0351 (Kopiowanie)DSC_0352 (Kopiowanie)DSC_0356 (Kopiowanie)

REALIZUJEMY PROJEKT LdV „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” realizuje projekt „Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności w systemie zrównoważonego gospodarowaniawraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA w Nienburgu w Niemczech.

Projekt realizowany jest od 1.10.2013r. do 30.06.2014r.  zakłada nabycie umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych opryskiwaczy z uwzględnieniem wykonywania zabiegów, zgodnie z zasadami ochrony roślin, ochrony środowiska i przepisami prawa europejskiego, która będzie prowadziła do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów i poprawienie ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy.

W ramach tego projektu 18 uczniów odbędzie 2 tygodniowy staż w DEULA Nienburg w dniach 30.03.2014 -12.04.2014.

Zrealizowanie programu stażu zostanie poświadczone certyfikatem wydanym przez  Ośrodek Duela Nienburg. Potwierdzenie  odbycia stażu zawodowego wystawi również Szkoła.  Uczestnicy projektu otrzymają również dokument Europass Mobility.

Zasady rekrutacji uczestników do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów II i III klas Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Dwuetapową kwalifikację przeprowadzi komisja.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest wypełnienie formularza deklaracji wstępnej udziału w projekcie.

Analiza formularzy pozwoli wyłonić komisji 25 uczniów. Osoby te  przystąpią do drugiego etapu kwalifikacji – kwalifikacji końcowej, w której decydującym kryterium będą:

·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych (5 punktów max)

·         rozmowa kwalifikacyjna (2 punktów max)

·         kompetencje językowe (3 punktów max)

·         zachowanie ucznia (5 punktów max)

Zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczba punktów.

W wyniku kwalifikacji końcowej zostanie wyłonionych 18 osób oraz 3 osoby rezerwowe.

Przetarg 23.06.2010

Zduńska Dąbrowa, dnia 22.06.2010r.

Znak: ZSP.S.343-1/10

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

?Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu i sali gimnastycznej w Zduńskiej Dąbrowie?

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny informuje, że w dniu 22.06.2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie dotyczące zamówienia.

Treść zapytania:
Zgodnie z art. 42 ust. 12 w zw. z ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz par. 6 ust. 2 (obowiązującego do 31.12.2009 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i par. 37 (obowiązującego od
01.01.2010 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest możliwe zastosowanie preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlano – montażowych dotyczących budynków mieszkalnych, w tym również sklasyfikowanych pod symbolem 113 \”Budynki zbiorowego zamieszkania\” obejmującym m.in. internaty i bursy szkolne.
Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie PKOB budynku internatu i ewentualne uwzględnienie zmian w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy j/w udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
a) zmienia się treść załącznika nr 1 – tj. ?formularz ofertowy?,
b dokonuje się zmian w kosztorysach nakładczych – tj następuje podział:
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek Szkoły i sali gimnastycznej,
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek internatu.
2. Symbol PKOB dla budynku internatu – 1130
Nowy załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz dwa odrębne kosztorysy nakładcze zamieszczam na stronie internetowej (www.zspzd-technikum.pl)-U Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE wg odrębnego pisma zamieszczonego na stronie(www.zspzd-technikum.pl).

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Rozstrzygnięcie przetargu

wyniki

Zmiana terminu przetargu 23.06.2010

Zmiana terminu

Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób
Pkt 15.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2010 r., do godz. 10.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej siwz, pokój (sekretariat)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.06.2010 r. , do godz. 12.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, pokój (sekretariat)
Pkt 15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora).

Nowe konto na wadium

Nowe konto
Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 12 Wymagania dotyczące wadium w następujący sposób:
Pkt 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 95 9288 1109 1278 2093 2000 0050
<b>Zastępuje się nowym brzmieniem:</b>
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
<b><u>Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 45 9288 1109 1278 2093 2000 0050 </u></b>