31.12.2016 r.  17:50

„Nauczanie rolnicze XXI wieku” – stopień realizacji projektu

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn.

„NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 __________________________________________________________________________________

Realizacja projektu nr nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn.  . „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży zawodowych, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Projekt  uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  1 329 210 zł. Całkowita kwota projektu wynosi 1 476 900 zł.

Do chwili obecnej (31 grudnia 2016 roku) przeprowadzono następujące działania związane z jego realizacją:

  1. Przeprowadzono rekrutację.
  2. Trwają zajęcia z Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego oraz Indywidualnego Doradztwa Zawodowego  (Zadanie 1).
  3. Trwają zajęcia dydaktyczne rozwijające wiedzę i umiejętności zawodowe dla zawodów:  technik rolnik,  technik weterynarii,  technik architektury krajobrazu

(Zadanie 2).

  1. Do pracowni rolniczej zakupiono rozdrabniarkę do gałęzi (Zadanie 7).

 

Zofia Rosa

 

 

28.04.2017 r. godz.18.10

Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”
współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

SPOTKANIA  Z PRACODAWCAMI W RAMACH WARSZTATÓW AKTYWNEGO PLANOWANIA I ROZWOJU  KARIERY

W dniach 25 – 28  kwietnia 2017 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku”  miało miejsce spotkanie uczniów klas II, III i IV  kształcących się w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu (UP) z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw z branży weterynaryjnej, z branży rolniczej i ogrodniczej  oraz przedstawicielami Instytucji administracji państwowej.

Spotkania rozpoczęły się powitaniem zaproszonych gości i UP  przez dyrektora szkoły p. Stanisława Kosmowskiego oraz Zofię Rosę, wicedyrektora szkoły i p. Beatę Wójcik, doradcę zawodowego.

Przedstawiciele wyżej wymienionych firm i instytucji przedstawili uczestnikom projektu  profil reprezentowanego przez siebie zawodu, charakterystykę reprezentowanej przez siebie firmy, jej strukturę organizacyjną i formę działalności. Młodzież mogła dowiedzieć się, jak przebiega proces rekrutacji do organizacji, jakie oczekiwania i wymagania stawiają przed nowymi pracownikami szefowie firm. Zainteresowanie uczniów tematem zatrudnienia przerodziło się w dyskusję, podczas której można było zadać pytanie dotyczące sytuacji na rynku pracy i rynku produktów rolno-spożywczych.

Dzięki udziałowi w spotkaniu możliwe było bezpośrednie spotkanie uczniów z przedstawicielami lokalnych pracodawców oraz przekazanie praktycznych informacji ułatwiających odnalezienia się na rynku pracy młodzieży szkół. Spotkanie to dla wielu młodych ludzi było pierwszym bezpośrednim kontaktem z potencjalnym pracodawcą, które z pewnością pomoże w przyszłości lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Spotkania odbywały się w ramach współpracy szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

26.05.2017 r. godz. 20.00

Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”
współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

W ramach kursu instruktora hipoterapii odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowane w celu  przygotowania Uczestników Projektu do pracy hipoterapeuty i instruktora jeździectwa. Ratownik przypomniał uczniom o systemie ICE, zasadach RKO, pokazał jak prawidłowo resuscytować poszkodowanego oraz obsługiwać AED. Każdy miał możliwość samodzielnego wykonania procedury udzielenia pierwszej pomocy na fantomie pod okien specjalisty.

30.06.2017 r. godz. 17.15

Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”
współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie  (UP) z sukcesem zakończyli udział  w 9 kursach specjalistycznych

Pierwsza edycja kursów zawodowych w ramach projektu „ Nauczanie rolnicze XXI wieku” już za nami! Od 20  marca do 30 czerwca 2017 roku odbyły się następujące kursy: kurs prawa jazdy kat. B, kurs na inseminatora, kurs spawania elektrodami otulonymi typu MMA, kurs obsługi kombajnu zbożowego, kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs florystyczno-kelnerski, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs instruktora hipoterapii, kurs instruktora jazdy konnej.

Wszyscy Uczestnicy Projektu pomyślnie zdali egzamin i uzyskali nowe kwalifikacje otrzymując stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

Było dużo przydatnej wiedzy i praktycznych umiejętności, a wszystko to w przyjaznej atmosferze.

 

Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”
współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

20.03.2018 r. godz.18.10

W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ NOWE KWALIFIKACJE ZWIĘKSZAJĄCE ICH SZANSE NA RYNKU PRACY
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie realizuje dofinansowany ze środków unijnych projekt „Nauczanie rolnicze XXI wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Teraz trwa druga edycja, która rozpoczęła się we wrześniu 2017 r., a będzie realizowana do 31 sierpnia 2018 roku. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów Technikum kształcącego w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii oraz zajęcia indywidualne i grupowe z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego. Ogółem w obu edycjach wsparciem objętych zostało 137 osób.
Przyszłym technikom rolnikom zaproponowano udział w bezpłatnych kursach: spawania, obsługi kombajnu zbożowego, stosowania środków ochrony roślin, obsługi wózków widłowych. W marcu, dwudziestu uczniów Technikum weterynaryjnego ukończyło kurs instruktora hipoterapii, trwają zajęcia w ramach kursu inseminacyjnego, kursu spawacza, kursu kombajnisty. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności jeździeckie, aby zdobyć kwalifikacje instruktora jazdy konnej. Uczestnicy projektu, uczący się w Technikum architektury krajobrazu w marcu ukończyli kurs florystyczno- kelnerski, w maju UP będą uczestniczyć w kursie z zakresu obsługi wózków widłowych i stosowania ŚOR. Uczniowie w ramach projektu mają także możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii B (15 UP zdało już egzamin wewnętrzny). Kursy kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

 

Projekt Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”
współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

31.08.2018 r. godz.16.10

Uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie   z sukcesem zakończyli udział  w kursach specjalistycznych, zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności zawodowe, zajęciach z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz wakacyjnych  stażach zawodowych

Zakończyliśmy działania związane z realizacją Projektu  “Nauczanie rolnicze XXI wieku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 .  Projekt trwał w okresie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku.  W ramach jego realizacji 137 młodych ludzi – uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyło w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów Technikum  kształcącego w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii oraz zajęciach indywidualnych  i grupowych z doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego.

Uczniowie odbyli  150 godzinne staże w  uczących się zawodach, za które  otrzymali wynagrodzenia w kwocie 1800,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu. Działanie to umożliwiło młodym ludziom poznanie nowych  zakładów, środowisk, maszyn i urządzeń,  a także zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

W poprzednim i bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące kursy specjalistyczne: kurs prawa jazdy kat. B, kurs inseminacyjny, kurs spawania elektrodami otulonymi typu MMA, kurs obsługi kombajnu zbożowego, kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs florystyczno-kelnerski, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs instruktora hipoterapii, kurs instruktora jazdy konnej.

Wszyscy Uczestnicy Projektu pomyślnie zdali egzamin i uzyskali nowe kwalifikacje otrzymując stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

Było dużo przydatnej wiedzy i praktycznych umiejętności, a wszystko to w przyjaznej atmosferze.