W Szkole wszystkim uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, także poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Droga Uczennico, Drogi Uczniu,

jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie, chciałbyś porozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś, gdy masz problemy rodzinne, z nauką, ze zdrowiem, z adaptacją do nowych warunków szkolnych, w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, kiedy znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, a także, jeśli chciałbyś podzielić się swoją radością, sukcesem, ciekawymi pomysłami lub chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób. Przyjdź też wtedy, kiedy po prostu chcesz porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole.

Serdecznie zapraszamy

Joanna Gajda – pedagog szkolny

Marta Dudkiewicz – Czarnota – pedagog specjalny, psycholog

Rafał Gątarek – psycholog, pedagog specjalny

Drodzy Rodzice,

jeśli niepokoi Państwa zachowanie dziecka i chcą Państwo o tym porozmawiać, lub mają Państwo pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole, a także, jeśli Państwo uważają, że dziecko potrzebuje wsparcia ze strony szkoły zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy.

Dokumentem określającym zakres działań specjalistów jest Rozporządzenie MEN z dnia  9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zadania szczegółowe specjalistów wynikają ze specyfiki Szkoły i korespondują z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.

W ramach swojej pracy specjaliści współpracują z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy Szkoły:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie
  • Specjalistami z innych szkół
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Łowiczu
  • Gminnym Ośrodkami Pomocy Społecznej w Zdunach
  • Komendą Powiatową Policji w Łowiczu
  • Zakładem Karnym w Łowiczu
  • Innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę

 

Przydatne linki do stron instytucji, urzędów i organizacji:

Kuratorium Oświaty w Łodzi: www.kuratorium.lodz.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu: www.poradnia.lowicz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcpr.lowicz.pl

Rzecznik Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu: www.lowicz.policja.gov.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA): www.parpa.pl

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: www.kbpn.gov.pl/portal

Dopalacze mogą Cię wypalić: www.dopalaczeinfo.pl

Stowarzyszenie MONAR: www.monar.pl/szukaj-pomocy

Wydawnictwo Remedium: www.remedium-psychologia.pl

Instytut Psychologii Zdrowia: www.psychologia.edu.pl

Charaktery – portal psychologiczny: www.charaktery.eu

Anoreksja: www.anoreksja.org

Kościół. Wiara. Dla tych, którzy pytają: „Jak żyć?”: www.opoka.org.pl