Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Pedagog szkolny – Joanna Gajda

 „Wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj wyprostowany”

                                                                                                                              św. Jan Paweł II

 Drogi Uczniu,

jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie, chciałbyś porozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś, gdy masz problemy rodzinne, z nauką, ze zdrowiem, z adaptacją do nowych warunków szkolnych, w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, kiedy znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, a także, jeśli chciałbyś podzielić się swoją radością, sukcesem, ciekawymi pomysłami lub chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób. Przyjdź też wtedy, kiedy po prostu chcesz porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole.

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”

św. Jan Paweł II

Serdecznie zapraszam

Joanna Gajda  

 

Drodzy Rodzice,

jeśli niepokoi Państwa zachowanie dziecka i chcą Państwo o tym porozmawiać, lub mają Państwo pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole, a także, jeśli Państwo uważają, że dziecko potrzebuje wsparcia ze strony szkoły zapraszam do kontaktu w godzinach pracy:

Poniedziałek – 08:00- 14:00

Środa – 15:00 – 18:00 Internat

Czwartek – 08:00 – 14:00

Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także instytucjami pozaszkolnymi.

Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zadania szczegółowe pedagoga wynikają ze specyfiki Szkoły i korespondują z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.

W ramach swojej pracy pedagog współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy Szkoły:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu
  • Pedagogami z innych szkół
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Łowiczu
  • Gminnym Ośrodkami Pomocy Społecznej w Zdunach
  • Komendą Powiatową Policji w Łowiczu
  • Zakładem Karnym w Łowiczu
  • Innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę

 

Przydatne linki do stron instytucji, urzędów i organizacji:

Kuratorium Oświaty w Łodzi: www.kuratorium.lodz.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu: www.poradnia.lowicz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcpr.lowicz.pl

Rzecznik Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu: www.lowicz.policja.gov.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA): www.parpa.pl

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: www.kbpn.gov.pl/portal

Dopalacze mogą Cię wypalić: www.dopalaczeinfo.pl

Stowarzyszenie MONAR: www.monar.pl/szukaj-pomocy

Wydawnictwo Remedium: www.remedium-psychologia.pl

Instytut Psychologii Zdrowia: www.psychologia.edu.pl

Charaktery – portal psychologiczny: www.charaktery.eu

Anoreksja: www.anoreksja.org

Kościół. Wiara. Dla tych, którzy pytają: „Jak żyć?”: www.opoka.org.pl