DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, przy pomocy wychowawców, zorganizowali uroczysty apel.

Pani Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły złożyła życzenia i serdeczne podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pomoc w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Po przemówieniu Pani wicedyrektor nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły. Uczniowie klas maturalnych, którzy dotychczas reprezentowali szkołę
w poczcie sztandarowym, przekazali go swoim młodszym kolegom.

Następnie, przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania, które na stałe już wpisało się część obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Nadszedł też czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów.

W tym dniu obchodzimy również dzień Patrony Szkoły – Jadwigi Dziubińskiej. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami: Jadwigi Dziubińskiej oraz Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich. Pamięć Patrona Szkoły została uczczona recytacją wiersza Stanisława Młodożeńca „Pamięć boru”- wiersz ten był nieoficjalnym hymnem szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego skierowanymi do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.


WIZYTA MINISTRA W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Wizyta Ministra w ZSCKR Zduńskiej Dąbrowie

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk odwiedził 3-go października 2010 roku Gminę Zduny (uczestniczył w zebraniu PSL). Podczas wizyty wiceminister zwiedził prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Obejrzał obiekty szkolne, a szczególnie budynek praktycznej nauki zawodu, w którym znajduje się jedyny w Polsce, usytuowany przy szkole gabinet weterynaryjny. Od 1 lipca tego roku w gabinecie funkcjonuje, jedyna w powiecie łowickim, terenowa stacja wytrawiania mięsa na obecność włośni przy użyciu mieszadła magnetycznego.

W spotkaniu uczestniczył również zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pan Cezary Dzierżek.

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 Szkół Rolniczych

3 września 2010 r. Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak, Pan Dariusz Wojtysiak – nauczyciel historii oraz delegacja uczniów z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inauguracja miała miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej

W uroczystościach uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, bezpośrednio nadzorujący oświatę rolniczą.

Inaugurację Roku Szkolnego rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Siennicy Różanej. Brały w niej udział poczty sztandarowe z 45 szkół rolniczych z całej Polski.

Dalsza część odbyła się w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Na terenie szkoły zorganizowano też występy zespołów ludowych, tańca towarzyskiego, jarmark kwiatów i roślin ozdobnych, wystawę maszyn
i narzędzi rolniczych oraz pokaz rękodzieła ludowego.

Obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz wojewódzkich i samorządowych, kuratorium oświaty, duchowieństwa, jak również osoby reprezentujące instytucje działające na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele partnerów zagranicznych współpracujących ze szkołami rolniczymi.

Wiceminister podkreślił w swoim przemówieniu jak ważnym elementem wychowania młodzieży przez rodziny i szkoły jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania wolności i dbałości o zachowanie pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, narodowej
i obywatelskiej. Zaakcentował także ważną rolę szkół rolniczych
w przygotowaniu absolwentów do pracy w nowoczesnym rolnictwie; złożył nauczycielom i wychowawcom życzenia wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy pedagogicznej, a uczniom sukcesów w nauce.


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011

1 września 2010 roku wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego w murach ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2010/2011.

W budynku szkoły zebrali się uczniowie, dyrekcja, grono pedagogiczne
i rodzice. Ciepło i serdecznie powitała zebranych Dyrektor Szkoły
p. Zofia Wawrzyńczak. Podkreśliła, że rok szkolny 2010/2011 jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych technikum kształcącego w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Pani Dyrektor potwierdziła słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marka Sawickiego, że „zdobywanie wiedzy nie musi być ani męczące ani nudne,
a wprost przeciwnie, może stać się pasją…”.

Życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wytrwałości i sukcesów
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz tylko dobrych doświadczeń.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Koła Absolwentów: Pan Wojciech Miedzianowski – przewodniczący oraz Pani Marzena Łysio, którzy na ręce Pani Dyrektor wręczyli prezenty ufundowane w związku
z obchodami jubileuszu 8
0-lecia powstania szkoły.

Następnie uczniowie klas drugich przedstawili część artystyczną, która miała szczególny charakter, gdyż upamiętniała rocznicę powstania solidarności. Nawiązano również do wydarzeń wrześniowych z 1939 roku.

Pierwszy dzień września 2010 roku zakończył się spotkaniami uczniów
z wychowawcami klas.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2010/2011


Jubileusz 80-lecia Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Kilkuset byłych uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział w Uroczystych Obchodach Jubileuszu 80-lecia powstania Szkoły połączonych z X Zjazdem Absolwentów. Uroczystości odbyły się 19 czerwca 2010 roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Biskupa Łowickiego. Sponsorami Obchodów Jubileuszu byli: Urząd Gminy Zduny, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu,
P.W. ,,Danzap” Zbigniew Zawiślak, Cezary Gałamon, Paweł Szcześniak, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, PHU EKO-WIN Piotrowice, SKR w Zdunach, Eko-Serwis Kutno, Roman Gajek – PHU Bąków Górny, ,,MC” Czesław Majchrzak, Firma ,,Bracia Urbanek” w Łowiczu.
Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą św. polową koncelebrowaną przez księży absolwentów, której przewodniczył ksiądz prałat Bolesław Stokłosa – proboszcz parafii Zduny.
Część oficjalna uroczystości zaczęła się od powitania gości oraz przemówienia dyrektora Szkoły p. Zofii Wawrzyńczak. Pani dyrektor przypomniała zgromadzonym historię Szkoły, która istnieje od 1930 roku. Przywołała z pamięci nazwiska wielu zasłużonych, którzy przez kolejne lata współtworzyli jej klimat oraz odcisnęli trwały ślad w wyborach, postawach i osobowościach kolejnych pokoleń. Mówiła również o przeobrażeniach Szkoły w ciągu ostatnich lat, o tym jak zmieniała ona kierunki kształcenia, dostosowując się do potrzeb współczesnego rynku pracy. Przedstawiła perspektywy rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed placówką w najbliższej przyszłości. Zaprezentowała zebranym dorobek Szkoły przypominając, że każdy kolejny Zjazd Absolwentów stanowi doskonałą okazję podsumowania dokonań, które stały się udziałem Szkoły od ostatniego spotkania przed pięciu laty. ZSCKR imienia Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zajął 2 miejsce w powiecie, 5 w województwie łódzkim, 92 w kraju w rankingu opracowanym przez “Rzeczpospolitą” i “Perspektywy”. Stało się to możliwe dzięki m. in. zajęciu wysokich miejsc w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wręczenie nagrody specjalnej MEN za najwyższą lokatę szkoły z miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców odbyło się 14 stycznia bieżącego roku – w 80-tą rocznicę przyjęcia do szkoły pierwszych uczennic. Historia – nauczycielka życia zatoczyła koło… OWiUR nie jest jedyną olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, w której uczestniczą uczniowie tej Szkoły: na przestrzeni lat dzielących obecną chwilę od ostatniego Zjazdu Absolwentów wychowankowie odnosili znaczące sukcesy w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, olimpiadzie o bhp i innych. Jest to możliwe dzięki wytrwałej pracy młodzieży i nauczycieli. Na terenie szkoły prężnie działają koła Ekonomistów i Zootechników, które również poszerzają horyzonty przyszłych adeptów nauk.
Rozwijane są także pozalekcyjne zainteresowania uczniów poprzez stworzenie możliwości nauki pływania, jazdy konnej, tańca. Wiele inicjatyw i pomysłów pochodzi od samych wychowanków. Ich zaangażowanie w szkolny klub wolontariatu godne jest podkreślenia. W ramach działalności zorganizowano m.in. piknik rodzinny na rzecz koleżanki pokrzywdzonej przez los. Uczniowie pomagają w nauce młodszym kolegom ze szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekują się chorymi ludźmi. Bliski im jest także los czworonogów z łowickiego schroniska. Na rok 2002 datować należy zawiązanie serdecznych więzi
z Domem Dziecka w Gostyninie, jego wychowankowie są najmilszymi gośćmi tej Szkoły. Na uwagę zasługuje też udział uczniów w akcji honorowego oddawania krwi. Szkoła korzysta z funduszy unijnych, m.in. poprzez udział w Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych. W ramach projektu Leonardo da Vinci 18-osobowa grupa młodzieży odbyła praktyki
w Niemczech. Współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, fundusze zeń pozyskane pozwoliły urządzić eko-ogród i eko-pracownię. Jest w stałym kontakcie z firmą John Deere, chcąc uczyć nowoczesnych technologii rolniczych od najlepszych. Jako jedyna szkoła w całym kraju posiada nowocześnie wyposażony gabinet weterynaryjny. Od 1 czerwca funkcjonuje pracownia badania zwierząt rzeźnych na włośnia z zastosowaniem metody wytrawiania. Pani dyrektor podsumowała dokonania słowami Patronki Szkoły, niestrudzonej propagatorki oświaty rolniczej w Polsce: w wielkim siewie ziarna postępu zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów , bo kiedy zabraknie owoców, nie cieszy wspomnienie pięknych kwiatów…
Następnie zabrał głos przewodniczący Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów – p. Wojciech Miedzianowski, a po Nim zaproszeni goście. Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie odznak ,,Zasłużony dla rolnictwa”. Wśród wyróżnionych znaleźli się” p. Lucjan Karaś, p. Bogusława Szymańska, p. Maria Skibińska, p. Bogumiła Łaniecka, p. Stanisław Kosmowski i p. Jerzy Zieliński. Medale wręczyła p. Zofia Stypińska – zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolnicze i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Na uroczystości nie zabrakło także uczniów Szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycieli: p. Agnieszki Kaczor, p. Anny Domińczak i p. Aleksandra Frankiewicza przygotowali wzruszającą część artystyczną zatytułowaną ,,Jest takie miejsce…”.
Po występie młodzieży nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Marii Dąbrowskiej w Dąbrowie Zduńskiej poprzedzone wygłoszeniem referatu przez kustosza Muzeum Marii Dąbrowskiej p. Ewę Manowiecką. Na tym oficjalna część uroczystości zakończyła się.
W tym dniu Szkoła tętniła życiem. Korytarze pełne były absolwentów, którzy przybyli tutaj po wielu latach, z niecierpliwością czekając na spotkania z wychowawcami, koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się publikacja ,,Sercu bliska…” o charakterze wspomnieniowym. Wszędzie panował gwar i miła atmosfera. Po południu rozpoczęła się kolejna część Jubileuszu – występ zespołu ,,Wrzos”, a po nim Bal Absolwentów i tańce, które trwały do ,,białego rana”.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Uroczystości Jubileuszowych 80-lecia powstania Szkoły. Obecność tak licznych i znamienitych Gości przynosi zaszczyt i podkreśla rangę placówki. Zaangażowanie Absolwentów, Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w przebieg Uroczystości pokazuje jak ważną rolę odgrywa
w społeczności szkolnej poszanowanie tradycji oraz historia i teraźniejszość, które splatają się ze sobą.

Staż w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w programie ,,Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekt ,,Poprawa warunków bytowania zwierząt szansą pracy dla absolwentów szkół rolniczych realizowany był we współpracy z DEULA Nienburg i zakładał nabycie dodatkowych umiejętności dla zawodu technik weterynarii.
W ramach programu osiemnastu uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w okresie od 15 do 30 maja 2010 roku odbyło staż w Nienburgu w Niemczech. Stażyści szkoleni byli przez wyspecjalizowaną kadrę z ośrodka szkoleniowego oraz przez fachowców pracujących w innych instytucjach. Po zakończonym stażu uczniowie otrzymali dokument Europass Mobility. Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych każdemu obywatelowi Unii Europejskiej. Potwierdza zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas stażu.
Dzięki programowi uczniowie poznali nowe możliwości podjęcia pracy w sektorze usług weterynaryjnych. Podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie poprawy warunków bytowania zwierząt z uwzględnieniem przepisów europejskich dotyczących ekologii, ochrony środowiska i bhp, a także z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia usług weterynaryjnych. Nawiązali nowe kontakty i zdobyli doświadczenia w zakresie funkcjonowania innego państwa. Dzięki temu poprawili znajomość języka niemieckiego szczególnie w zakresie słownictwa rolniczego, poznali kulturę i zwyczaje mieszkańców Niemiec oraz swoich rówieśników kształcących się w szkołach rolniczych różnych państw.
Renata Balcerska

Finał krajowy XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 28-29 maja w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie koło Skarszew, w województwie pomorskim, odbył się finał XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

215 laureatów, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach okręgowych zmagało się w 8 blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, w bloku produkcja zwierzęca, reprezentowało 3 laureatów eliminacji okręgowych – uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii Lewandowska Katarzyna uczennica klasy III oraz Domański Mateusz i Kudelski Marcin uczniowie klasy II.

Najlepszym zootechnikiem w Polsce została Kasia Lewandowska, która zajęła pierwsze miejsce, a jej młodszy kolega Marcin Kudelski z wynikiem o 1 punkt niższym zajął miejsce drugie. Również Mateusz Domański uzyskał najwyższy tytuł – laureata.

Wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w sobotę 29 maja. Na uroczystym zakończeniu Olimpiady obecny był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki , przedstawiciele głównego sponsora Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu oraz organizatora tegorocznych eliminacji centralnych – Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Laureaci pierwszych 6 miejsc zostali uhonorowani licznymi nagrodami rzeczowymi. Kasia otrzymała puchar, laptop , bardzo wartościowe książki i inne liczne gadżety. Marcin otrzymał wieżę, wysokiej klasy aparat cyfrowy, iPod i również inne gadżety.

Jednak największa nagroda na jaką liczą uczniowie podejmując się uczestnictwa w tej Olimpiadzie jest inna i cała trójka ją dostała. Jest to indeks na wymarzoną uczelnię, bowiem laureaci i finaliści eliminacji centralnych przyjmowani są na uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zakresem bloków tematycznych ustalonym przez Senaty Uczelni. W przypadku naszych uczestników są to otwarte drzwi na wydział weterynaryjny.

Takie sukcesy można jednak osiągać tylko w wyniku długotrwałej, ciężkiej i systematycznej pracy. Zakres programowy olimpijskiej produkcji zwierzęcej szeroko wykracza poza ramy nauczania szkolnego.

Do uczestnictwa w olimpiadzie uczniowie Ci przygotowywali się pod kierunkiem pani Bogumiły Łanieckiej. Przez kilka miesięcy, poświęcali tygodniowo około 10- 12 godzin na bezpośrednią pracę z nauczycielem, a poza tymi spotkaniami we własnym zakresie musieli opanować otrzymane od opiekuna materiały, przygotowane często na poziomie wymagań studiów wyższych. Szczególnie chłopcy musieli poświęcić więcej czasu, gdyż ich wiedza z zakresu nauczania szkolnego była uboższa o 1 rok w stosunku do Kasi. Dzisiaj mogą śmiało powiedzieć opłaciło się, założony cel został osiągnięty.

Sukcesy uczniów w eliminacjach centralnych przełożyły się również na sukces szkoły. Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie zajęła drugie miejsce w Polsce i w nagrodę otrzymała z rąk pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego nagrodę w postaci laptopa, który wzbogaci wyposażenie multimedialne pracowni produkcji zwierzęcej.

Oto wypowiedzi naszych laureatów:

Katarzyna Lewandowska Jestem uczennicą trzeciej klasy technikum weterynaryjnego, pochodzę z Woli Gosławskiej. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych była trudna. Każdy etap jej wymagał od nas bardzo dużej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Udało się ją zdobyć dzięki Pani Profesor. Plany na przyszłość to kształcenie w wybranym już przeze mnie kierunku, czyli weterynarii bardzo się cieszę, że dzięki olimpiadzie mam ogromne szanse na studia w tym kierunku

Kudelski Marcin Do XXXIV edycji Olimpiady przygotowywałem się bardzo długo. Widziałem w niej ogromną szansę rozwoju osobistego. Laureaci etapu centralnego mają uprawnienia do wstępu na wyższe uczelnie rolnicze. Wśród dostępnych kierunków jest także weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od bardzo dawna pragnąłem zostać lekarzem weterynarii, chcąc sprawdzić czy jest to odpowiedni zawód dla mnie, wybrałem jako szkołę średnią ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Dużą uwagę poświęcam bardzo ciekawym przedmiotom zawodowym, teraz to zaprocentowało. Wymagało to ode mnie ogromnego nakładu pracy, nadrobienia materiału z wyższych klas. Nie udałoby mi to się bez pomocy pani profesor Łanieckiej i wsparcia ze strony kolegów. Test był moim zdaniem trudny, wymagał rozległej wiedzy fachowej. Pierwsze zadanie praktyczne zaskoczyło mnie, na szczęście kolejne były prostsze. Zajęcie drugiego miejsca było ogromnym zaskoczeniem i sprawiło mi ogromną radość, gdy ochłonąłem, pomyślałem, że Kasi należy się pierwsze. Miałem dobre przeczucie. Bardzo lubię spędzać czas ze zwierzętami, łowić ryby, poświęcić czas na dobrą książkę lub film, czy pójść z przyjaciółmi na koncert. Po ukończeniu studiów pragnę otworzyć własną klinikę, wyspecjalizować się w chirurgii.

Mateusz Domański – Mieszkam na Dudkach koło Kutna. Interesuję się weterynarią, wędkarstwem i pszczelarstwem. Ze szkolnych przedmiotów najbardziej podobają mi się przedmioty zawodowe, a najbardziej diagnostyka i choroby zwierząt. Są to bardzo ciekawe przedmioty, prowadzone przez sympatycznych nauczycieli. Jestem kreatywny i ambitny, a poza tym jak każdy nastolatek lubię muzykę, dobre jedzenie i spotkania z przyjaciółmi. Ważni są dla mnie ludzie z wyobraźnią i oryginalnym podejściem do życia. Cenię sobie szczerość i otwartość. Cieszę się, że udało mi się w tak młodym wieku osiągnąć duży sukces. Wziąłem udział w Centralnych Eliminacjach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcji zwierzęcej w Bolesławowie. Zostałem laureatem, dzięki czemu będę mógł realizować swoje marzenia związane z weterynarią. Dzięki tej olimpiadzie zdobyłem nową, ciekawą wiedzę i doświadczenia, które przydadzą mi się w zawodzie który chcę kiedyś wykonywać. Moim marzeniem jest otworzenie w przyszłości lecznicy dla zwierząt, dlatego uważam, że udział w olimpiadzie był dla mnie bardzo dobry startem przed dalszą edukacja i realizacją zaplanowanych celów.

Nie można przy tej okazji, nie wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu organizatorów Olimpiady w przygotowanie i przebieg XXXIV edycji OWiUR. Zarówno uczestnicy jak i opiekunowie, którzy z nimi pojechali mieli zapewnieni szereg atrakcji, a były nimi między innymi: koncert w Katedrze Oliwskiej, zwiedzanie mola i ulicy Monte Casino w Sopocie nocne zwiedzanie Gdańska.

Eko-ogród i eko-pracownia w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Nauczyciele naszej szkoły opracowali projekt pn. eko-ogród i ekopracownia. Jest to działanie w ramach edukacji ekologicznej. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólny koszt projektu wyniósł 26430 zł, z czego 18930 stanowiła dotacja a pozostałą część, czyli 7500 zł wkład własny. Z pozyskanych środków zakupiono do eko-pracowni m. in.: sprzęt audio-video (telewizor i odtwarzacz DVD), kamerę cyfrową, aparat cyfrowy, wizualizer, plansze poglądowe, filmy edukacyjne, stację meteorologiczną, system modułowy (wykorzystywany do wystaw o tematyce ekologicznej) oraz zestaw do badania gleby. W pobliżu szkoły powstał eko-ogród a z pozyskanej dotacji została zakupiona roślinność, która dała początek bogatej bioróżnorodności biologicznej. W ten sposób powstał kolejny zielony zakątek otoczenia szkoły idealnie komponujący się z parkiem wiejskim. Przed tworzeniem eko-ogrodu ogłoszono wśród młodzieży konkurs na projekt tego obiektu. Nowo powstałe eko-pracownia
i eko-ogród w znacznym stopniu ułatwią realizację treści ekologicznych a nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia edukacyjne. (I.P)
Zduńska Dąbrowa, 27.05.2010 r.

Katyń 1940 i 2010. Prawda Ból i Nadzieja

28 kwietnia 2010 roku na 4 godzinie lekcyjnej odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający Zbrodnię Katyńską oraz wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. Społeczność szkolna obejrzała dwa filmy upamiętniające te tragiczne wydarzenia, prezentację multimedialną: \”Katyń 1940 i 2010”oraz wysłuchała wierszy i wspomnień. Zaprezentowano sylwetki tragicznie zmarłych – pary prezydenckiej, polityków, przedstawicieli kościołów, rodzin katyńskich, najwyższych władz w Polsce i członków załogi. Uroczystość ta była kolejnym działaniem na rzecz wspólnego wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.
Apel został przygotowany przez młodzież klas I, II i III -ich pod kierunkiem nauczyciela historii Dariusza Wojtysiaka. Pierwotnie apel miał być poświęcony 70- tej rocznicy zbrodni katyńskiej i pamięci 22 tysięcy Polaków wymordowanych na ziemiach Katynia, Starobielska i Ostaszkowa.

Apel – Dzień Ziemi