Przetarg 23.06.2010

Zduńska Dąbrowa, dnia 22.06.2010r.

Znak: ZSP.S.343-1/10

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

?Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu i sali gimnastycznej w Zduńskiej Dąbrowie?

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny informuje, że w dniu 22.06.2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie dotyczące zamówienia.

Treść zapytania:
Zgodnie z art. 42 ust. 12 w zw. z ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz par. 6 ust. 2 (obowiązującego do 31.12.2009 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i par. 37 (obowiązującego od
01.01.2010 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest możliwe zastosowanie preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlano – montażowych dotyczących budynków mieszkalnych, w tym również sklasyfikowanych pod symbolem 113 \”Budynki zbiorowego zamieszkania\” obejmującym m.in. internaty i bursy szkolne.
Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie PKOB budynku internatu i ewentualne uwzględnienie zmian w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy j/w udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
a) zmienia się treść załącznika nr 1 – tj. ?formularz ofertowy?,
b dokonuje się zmian w kosztorysach nakładczych – tj następuje podział:
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek Szkoły i sali gimnastycznej,
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek internatu.
2. Symbol PKOB dla budynku internatu – 1130
Nowy załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz dwa odrębne kosztorysy nakładcze zamieszczam na stronie internetowej (www.zspzd-technikum.pl)-U Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE wg odrębnego pisma zamieszczonego na stronie(www.zspzd-technikum.pl).

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Rozstrzygnięcie przetargu

wyniki

Zmiana terminu przetargu 23.06.2010

Zmiana terminu

Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób
Pkt 15.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2010 r., do godz. 10.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej siwz, pokój (sekretariat)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.06.2010 r. , do godz. 12.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, pokój (sekretariat)
Pkt 15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora).

Nowe konto na wadium

Nowe konto
Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 12 Wymagania dotyczące wadium w następujący sposób:
Pkt 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 95 9288 1109 1278 2093 2000 0050
<b>Zastępuje się nowym brzmieniem:</b>
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
<b><u>Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 45 9288 1109 1278 2093 2000 0050 </u></b>

Wyjaśnienie 5, 6 i 7

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Proszę o dopuszczenie do przetargu okien PCV 5-komorowych o szerokości profilu 70mm,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Tak dopuszcza się okna PCV 5-komorowe o szerokości profilu równym lub większym niż 70mm

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Z kosztorysu nakładczego wynika, że Zamawiający nie przewiduje obróbek wewnętrznych oraz malowań wewnętrznych. Proszę o potwierdzenie w/w zapisu.
2. W ofercie podajecie Państwo jedną stawkę VAT. Wg naszej wiedzy przy wymianie stolarki okiennej w internacie obowiązuje 7% VAT, zaś w szkole 22%. Jaką stawkę VAT należy przyjąć. Jeżeli należy przyjąć 2 różne stawki VAT, to wymaga to zmiany druku oferty oraz przedmiaru robót,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
– W poz. 10 kosztorysu ofertowego ująć (oprócz tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV. na ościeżach o szerokości 25cm) – wg własnej kalkulacji wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III ościeży od strony wewnętrznej.
– W poz. 11 kosztorysu ofertowego ująć (oprócz malowania tynków zewnętrznych farba silikonową) – wg własnej kalkulacji wykonanie malowania farbami emulsyjnymi uzupełnień tynków zwykłych kat. III ościeży od strony wewnętrznej.
Dla potrzeb dokładnej wyceny wskazana jest wizja Wykonawcy w terenie , aby dokładnie móc oszacować całkowite swoje koszta za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Ad. 2.
Zamawiający dokonuje ustalenia wartości zamówienia bez podatku od towarów i usług (VAT), to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zastosowania odpowiedniej stawki VAT dla danej kategorii robót.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie 7

Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. W nawiązaniu do wyjaśnień nr 3 z dn.17.06.2010r. prosimy o szczegółowe
sprecyzowanie czy inne okna oprócz O2 i O3 mają być wyposażone w mechanizmy
do uchylania kwater z poziomu podłogi. Brak jednoznacznej informacji,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
– Okna oznaczone symbolem o2 i o3 (budynek sali gimnastycznej) mają być wyposażone w mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Wyjaśnienie nr 3 i 4

Wyjaśnienie nr 3
Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści:
1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 5-komorowego o grubości 70mm przy spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji technicznej?,
2. Prosimy o szczegółowe o sprecyzowanie i zaznaczenie na rysunkach, które okna (kwatery) mają być uchylane z poziomu podłogi oraz podać ilość mechanizmów w poszczególnych oknach. Jednocześnie informujemy, że mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi mają zastosowanie tylko dla kwater uchylnych a nie rozwierno – uchylnych,
3. Czy drzwi d1, d2 mają być zewnętrzne? Jeżeli tak mogą być wykonane z aluminium?,

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania do przetargu:
Ad. 1.
Tak dopuszcza przy grubości profilu równym lub większym niż 70mm
Ad. 2.
– Okno oznaczone symbolem o2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
– okno oznaczone symbolem o3 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) dwa górne skrzydła w jednej i drugiej kwaterze zastosować jako uchylne (a nie jak jest na rys. 1 skrzydło rozwierno-uchylne) i dla tych skrzydeł zastosować mechanizmy uchyłu z poziomu podłogi.
Ad. 3.
Drzwi oznaczone symbolem d1 i d2 (wykaz stolarki do wymiany dla sali gimnastycznej) są drzwiami zewnętrznymi do budynku sali gimnastycznej.
Drzwi mogą być wykonane jako PCv lub aluminium
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d2:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– boczne mniejsze skrzydło profil PCV/AL w poziomie klamki.
– panel ciepły wypełnienie pianką.
Szczegółowy opis drzwi o symbolu d1:
– profil PCV/AL w poziomie klamki i pionowy podział paneli,
– panel ciepły wypełnienie pianką.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Przetarg ZSP.S.341/2/10

Szczegóły przetargu dotyczącego: Wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej i internatu na terenie Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie 64
Pliki do pobrania: