Nowe konto na wadium

Nowe konto
Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 12 Wymagania dotyczące wadium w następujący sposób:
Pkt 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 95 9288 1109 1278 2093 2000 0050
<b>Zastępuje się nowym brzmieniem:</b>
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
<b><u>Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 45 9288 1109 1278 2093 2000 0050 </u></b>