Zmiana terminu przetargu 23.06.2010

Zmiana terminu

Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób
Pkt 15.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2010 r., do godz. 10.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej siwz, pokój (sekretariat)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.06.2010 r. , do godz. 12.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, pokój (sekretariat)
Pkt 15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora).