Przetarg 23.06.2010

Zduńska Dąbrowa, dnia 22.06.2010r.

Znak: ZSP.S.343-1/10

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

?Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu i sali gimnastycznej w Zduńskiej Dąbrowie?

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny informuje, że w dniu 22.06.2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie dotyczące zamówienia.

Treść zapytania:
Zgodnie z art. 42 ust. 12 w zw. z ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz par. 6 ust. 2 (obowiązującego do 31.12.2009 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i par. 37 (obowiązującego od
01.01.2010 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest możliwe zastosowanie preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlano – montażowych dotyczących budynków mieszkalnych, w tym również sklasyfikowanych pod symbolem 113 \”Budynki zbiorowego zamieszkania\” obejmującym m.in. internaty i bursy szkolne.
Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie PKOB budynku internatu i ewentualne uwzględnienie zmian w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy j/w udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
a) zmienia się treść załącznika nr 1 – tj. ?formularz ofertowy?,
b dokonuje się zmian w kosztorysach nakładczych – tj następuje podział:
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek Szkoły i sali gimnastycznej,
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek internatu.
2. Symbol PKOB dla budynku internatu – 1130
Nowy załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz dwa odrębne kosztorysy nakładcze zamieszczam na stronie internetowej (www.zspzd-technikum.pl)-U Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE wg odrębnego pisma zamieszczonego na stronie(www.zspzd-technikum.pl).

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Rozstrzygnięcie przetargu

wyniki