ŚWIĄTECZNA WIZYTA W GOSTYNINIE

W oczekiwaniu na betlejemskie światełko, które objawi światu narodziny Syna Bożego, wychowawcy internatu szkoły w Zduńskiej Dąbrowie podjęli się przedsięwzięcia, którego celem jest czynić zadość wszechobecnej dobroci i miłości płynących ze świątecznej atmosfery. Jak co roku dzięki hojności licznych sponsorów zakupili oraz przygotowali paczki dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Bratoszewo” z Gostynina.

Mimo, iż pandemia zniweczyła plany zorganizowania wspólnej wigilii, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, to nie powstrzymała pracowników Zespołu Szkół przed obdarowaniem dzieci, które co roku gościły w progach zduńskiej placówki edukacyjnej w wyjątkowym dla nas wszystkim czasie. Tym razem wychowawcy internatu wybrali się do Gostynina osobiście by tam wręczyć prezenty wszystkim pensjonariuszom „Bratoszewa”. W obecności dyrektora i pracowników placówki dzieciom wręczone zostały podarunki stanowiące zaledwie namiastkę wzniosłych uczuć jakie zduńska brać żywi wobec swoich gostynińskich przyjaciół. Wierzymy, że miłość, ciepło i zrozumienie wzbudzą w Nich nadzieję na lepsze jutro, a świąteczne paczki sprawią, iż poczują się wyjątkowi.

W oczekiwaniu na kolejną wigilię życzymy naszym milusińskim wszystkiego co najpiękniejsze, dobra, pogody ducha i wielu łask bożych. Do zobaczenia ze rok.

 

LEKCJA ŻYWEJ HISTORII – „KURS PRZETRWANIA POD CHOCIMIEM”

16 grudnia uczniowie klasy II TR/TAK(5) wzięli udział w 3 – godzinnych zajęciach online „Kurs przetrwania pod Chocimiem”.

Warsztaty są częścią projektu edukacyjnego poświęconego osobie hetmana Stanisława Żółkiewskiego i jego czasom. W 2020 roku przypada 400 rocznica jego śmierci. Organizatorem zajęć było stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej.

Zajęcia poświęcone były bitwie pod Chocimiem (okrągła 400 rocznica tuż tuż) i Rzeczpospolitej Obojga Narodów na początku XVII wieku. Dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawiciele stowarzyszenia wydali także edukacyjną grę planszową “Chocim. Potęga husarii”, której 5 egzemplarzy otrzymaliśmy bezpłatnie za udział w zajęciach.

Ponadto nasi nauczyciele historii wezmą udział w warsztatach metodycznych poświęconych wykorzystaniu gier w edukacji.

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE – SESJA: STYCZEŃ 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na obie części egzaminu zdający przynoszą własne długopisy (z czarnym wkładem)

 1. Na egzaminie pisemnym każdy zdający korzysta tylko z własnych przyborów (kalkulator prosty). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 2. Na egzaminie praktycznym każdy zdający korzysta z przyborów znajdujących się na jego stanowisku pracy, przygotowanych przez szkołę (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) wg. komunikatu dyrektora CKE. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami (w wyznaczonym miejscu).
 5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)..
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego muszą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający/członkowie ZN, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Losowania stanowisk na sali egzaminacyjnej, w imieniu zdających, dokonują członkowie ZN.
 5. Zdający nie mogą przebywać w Sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.
 6. Nie należy spotykać się w grupach przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów.

Opracowano na podstawie wytycznych CKE, MEN,GIS

 

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie – styczeń 2021

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

11.01.2021

poniedziałek

Część pisemna

 

12.01.2021

wtorek

część praktyczna

 

/wykonanie/

RL. 03 ——————————- Godzina 10.00

60 minut

12 zdających

Sala konferencyjna

18.01.- 19.01.2021

180 minut

11 zdających

zmiana 1: 9.00

zmiana 2: 15.00

szczegółowy plan osobowy w zakładce egzaminy zawodowe

RL.10 Godzina 9.00

120 minut

(+30 minut dostosowanie)

4 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 10.00

60 minut

1 zdający

Sala konferencyjna

 

 

—————————–

RL.11 —————————— Godzina 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

41 zdających

Sala gimnastyczna

24.01.- 28.01.2021

150 minut

(+30 minut dostosowanie)

41 zdających

zmiana 1: 8.00

zmiana 2: 12.00

zmiana 3: 16.00

szczegółowy plan osobowy w zakładce EZ

RL.16 Godzina 13.00

180 minut

(+30 minut dostosowanie)

23 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 12.00

1 grupa:

60 minut

15 zdających

Sala gimnastyczna

2 grupa:

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

8 zdających

Sala konferencyjna

 

 

 

 

—————————

R.16 Godzina 13.00

180 minut

6 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 12.00

60 minut

1 zdający

Sala gimnastyczna

 

 

—————————-

RL.21 —————————– Godzina 10.00

60 minut

2 zdających

Sala konferencyjna

 

—————————–

RL.22 Godzina 13.00

120 minut

6 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 12.00

60 mimut

6 zdających

Sala gimnastyczna

 

—————————-

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

 • Na obie części egzaminu należy posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.

 Przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w czasie egzaminu (wg. komunikatu Dyrektora CKE z 10 grudnia 2020)

 • Na część pisemną można mieć kalkulator prosty* (zdający przynosi własny)
 • Na część praktyczną przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną przygotowane w całości przez szkołę:

Kwalifikacja RL.10 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.11 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.16/R.16 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.22 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,2; 0,3 i 0,5

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 • Jeżeli przyniesione przybory, będą niezgodne ze wskazaniami, nie będzie można z nich korzystać na egzaminie.
 • Na obu częściach można mieć własną butelkę wody do picia (stoi na podłodze obok ławki)

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: styczeń 2021 – 31 marca 2021r.

Ważne Informacje Dodatkowe przygotowane w oparciu (o obowiązujące wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej: styczeń-luty 2021, przygotowane przez MEN, CKE, GIS), zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w aktualnościach.

Proszę się z nimi bezwzględnie zapoznać i do nich na egzaminie stosować.

W momencie pojawienia się nowych informacji – dla zdających, zostaną one zamieszczone na stronie. Z wszelkimi problemami i pytaniami, dotyczącymi EPKwZ proszę zwracać się – telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio do mnie                                      

Małgorzata Nowik

DOFINANSOWANIE ZAKUPU KOMPUTERA DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

plakat komputer_dla_rodziny

 

Amelia Wiechno, Mariusz Górski i Paweł Guzek laureatami w XII Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przystąpili do XII już edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego organizowanego corocznie przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs odbył się 23 listopada 2020 roku, ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną konkurs przeprowadzony został w formie zdalnej, a organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zadecydowali o przeprowadzeniu konkursu tylko na jednym- szkolnym etapie.

Jak co roku głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie i szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. W konkursie wzięło udział łącznie 237 uczniów z 14 szkół o profilu rolniczym.

Z Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie do konkursu przystąpiło 32 uczniów, a laureatami konkursu za uzyskanie najlepszych wyników zostali:

 1. Miejsce – Amelia Wiechno, uczennica klasy 1TR
 2. Miejsce – Mariusz Górski , uczeń klasy 2 TR
 3. Miejsce – Paweł Guzek, uczeń klasy 1TR.

Dla laureatów organizatorzy ufundowali cenne nagrody: wideorejestratory samochodowe, słuchawki bezprzewodowe, kamery internetowe oraz głośniki i zestawy promocyjne.

Uczniowie bardzo chętnie i licznie przystępują do tego konkursu, interesują się tematyką BHP w rolnictwie i permanentnie pogłębiają wiedzę w tej dziedzinie. Bardzo cieszy też fakt, że osiągają wysokie wyniki w konkursach BHP. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Aleksandra Mostowska, która uczy w szkole BHP i edukacji dla bezpieczeństwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

WOKALNE KONFRONTACJE

W grudniu 2020 roku odbył się Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej w Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny. Przesłuchania te odbyły się w formule online. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 uczestników, którzy zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. W festiwalu tym zostało przyznane Wyróżnienie Wójta Gminy Zduny Krzysztofa Skowrońskiego uczennicy naszej szkoły Marzenie Witkowskiej, która zaśpiewała piosenkę pt. „Kolorowy wiatr” Edyty Górniak. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Kinga Dzik.

Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej uczennicy i dziękujemy, że pomimo towarzyszącym nam wszystkim okoliczności, Marzenka realizuje swoje pasje i daje radość sobie i innym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

MARIUSZ GÓRSKI Z KLASY II TR AWANSOWAŁ DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

Wśród konkursów propagowanych w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego dużym zainteresowaniem cieszy się Ogólnopolski Konkurs „Indeks dla Rolnika”. W tym roku szkolnym odbywa się już VII edycja. Organizatorem jest ZSCKR w Starym Brześciu we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a kierowany jest do uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych. Głównym jego celem jest rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań rolnictwem, jak również popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej wykraczającej poza wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia zawodowego. Ponadto ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako atrakcyjnego miejsca życia i pracy. Konkurs obejmował dwa bloki tematyczne:  produkcja zwierzęca i produkcja roślinna.

Po eliminacjach szkolnych do dalszych zmagań zgłoszonych zostało 3 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Byli to: Adam Cyganek (uczeń klasy III), Mariusz Górski i Adam Foks (obaj z klasy II).

Drugi etap konkursu ,,Indeks dla Rolnika” odbył się w dniu 09.12.2020 r. o godz. 10.00. Ze względu na panujący w naszym kraju stan epidemiczny, decyzją komisji konkursowej został zrealizowany w formie on-line. Polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań.

Uczestnicy otrzymali instrukcję logowania na platformę Moodle ZSCKR w Starym Brześciu.

Miło nam poinformować, że do III etapu VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Indeks dla ROLNIKA” zakwalifikowanych zostało 18 uczniów a wśród nich Mariusz Górski.

Do kolejnego III etapu Mariusz przygotuje na określony przez uczelnię temat 15 minutową prezentację multimedialną w programie PowerPoint. Po jej przedstawieniu będzie poproszony o odpowiedź na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji.

Opieką merytoryczną uczestników konkursu objęła pani prof. Jolanta Bilska – nauczycielka produkcji roślinnej.

Gratulujemy Mariuszowi i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.