WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE – SESJA: STYCZEŃ 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na obie części egzaminu zdający przynoszą własne długopisy (z czarnym wkładem)

 1. Na egzaminie pisemnym każdy zdający korzysta tylko z własnych przyborów (kalkulator prosty). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 2. Na egzaminie praktycznym każdy zdający korzysta z przyborów znajdujących się na jego stanowisku pracy, przygotowanych przez szkołę (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) wg. komunikatu dyrektora CKE. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami (w wyznaczonym miejscu).
 5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)..
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego muszą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający/członkowie ZN, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Losowania stanowisk na sali egzaminacyjnej, w imieniu zdających, dokonują członkowie ZN.
 5. Zdający nie mogą przebywać w Sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.
 6. Nie należy spotykać się w grupach przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów.

Opracowano na podstawie wytycznych CKE, MEN,GIS

 

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie – styczeń 2021

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

11.01.2021

poniedziałek

Część pisemna

 

12.01.2021

wtorek

część praktyczna

 

/wykonanie/

RL. 03 ——————————- Godzina 10.00

60 minut

12 zdających

Sala konferencyjna

18.01.- 19.01.2021

180 minut

11 zdających

zmiana 1: 9.00

zmiana 2: 15.00

szczegółowy plan osobowy w zakładce egzaminy zawodowe

RL.10 Godzina 9.00

120 minut

(+30 minut dostosowanie)

4 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 10.00

60 minut

1 zdający

Sala konferencyjna

 

 

—————————–

RL.11 —————————— Godzina 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

41 zdających

Sala gimnastyczna

24.01.- 28.01.2021

150 minut

(+30 minut dostosowanie)

41 zdających

zmiana 1: 8.00

zmiana 2: 12.00

zmiana 3: 16.00

szczegółowy plan osobowy w zakładce EZ

RL.16 Godzina 13.00

180 minut

(+30 minut dostosowanie)

23 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 12.00

1 grupa:

60 minut

15 zdających

Sala gimnastyczna

2 grupa:

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

8 zdających

Sala konferencyjna

 

 

 

 

—————————

R.16 Godzina 13.00

180 minut

6 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 12.00

60 minut

1 zdający

Sala gimnastyczna

 

 

—————————-

RL.21 —————————– Godzina 10.00

60 minut

2 zdających

Sala konferencyjna

 

—————————–

RL.22 Godzina 13.00

120 minut

6 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 12.00

60 mimut

6 zdających

Sala gimnastyczna

 

—————————-

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

 • Na obie części egzaminu należy posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.

 Przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w czasie egzaminu (wg. komunikatu Dyrektora CKE z 10 grudnia 2020)

 • Na część pisemną można mieć kalkulator prosty* (zdający przynosi własny)
 • Na część praktyczną przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną przygotowane w całości przez szkołę:

Kwalifikacja RL.10 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.11 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.16/R.16 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.22 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,2; 0,3 i 0,5

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 • Jeżeli przyniesione przybory, będą niezgodne ze wskazaniami, nie będzie można z nich korzystać na egzaminie.
 • Na obu częściach można mieć własną butelkę wody do picia (stoi na podłodze obok ławki)

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: styczeń 2021 – 31 marca 2021r.

Ważne Informacje Dodatkowe przygotowane w oparciu (o obowiązujące wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej: styczeń-luty 2021, przygotowane przez MEN, CKE, GIS), zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w aktualnościach.

Proszę się z nimi bezwzględnie zapoznać i do nich na egzaminie stosować.

W momencie pojawienia się nowych informacji – dla zdających, zostaną one zamieszczone na stronie. Z wszelkimi problemami i pytaniami, dotyczącymi EPKwZ proszę zwracać się – telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio do mnie                                      

Małgorzata Nowik