KONIE, RYBY, NAPOLEON I MARYSIEŃKA…

W dniu 20 października uczniowie klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odbywała zajęcia praktyczne w Walewicach.
Uczniowie między innymi: rozpoznawali rasy i maści koni, zapoznali się z budową siodła i rzędu końskiego, organizacją dnia pracy w stajni, pielęgnowaniem i żywieniem koni. Ochotnicy czyścili koniom kopyta.

Tuż przed opuszczeniem stadniny, ku swojemu zdziwieniu spotkali Napoleona i Marysieńkę!

Odwiedzili również Gospodarstwo Rybackie, w którym zapoznali się z chowem i hodowlą ryb. Z wielkim zaciekawieniem rozpoznawali gatunki ryb i podziwiali 5 kilogramowego jesiotra.

Taka forma zajęć z produkcji zwierzęcej wzbogaciła ich wiedzę o konkretne umiejętności i przybliżyła warunki pracy, szczególnie ciężkie w czasie odłowów ryb.

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I PATRONA SZKOŁY, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z tradycją naszej szkoły, spotyka się starsze i najmłodsze pokolenie nauczycieli i pracowników naszej szkoły. To spotkanie to szczególna okazja, by podziękować wszystkim, którzy troszczyli się i troszczą o to, by jak najlepiej wykształcić i wychować najmłodsze pokolenia, tych, których uczymy nie tylko wiedzy elementarnej, ale i życia…

„Ten, kto kształci serca i umysły młode,
Ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,
Tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,
   Tylko z postępków, których przykłady wskazuje…”
 

Dyrektor szkoły p. Zofia Wawrzyńczak serdecznie powitała emerytowanych pracowników naszej szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. W kolejnych słowach podziękowała pracownikom szkoły za rok wspólnej, wytężonej pracy. Stwierdziła, że zeszłoroczne sukcesy uczniów w konkursach i zawodach to zasługa właściwego zachęcenia, motywowania i ogromnego wysiłku włożonego w ich przygotowanie, by godnie reprezentowali naszą szkołę i czuli się dumni, że odnoszą sukcesy.

Paulo Coelho zauważył, że „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. Pani dyrektor stwierdziła, że wielu z pedagogów dąży do tego, by właśnie inspirować, zachęcać, motywować – albowiem współczesny nauczyciel to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną ich rodzicom. Pani dyrektor życzyła wszystkim przede wszystkim wytrwałości, by znaczenie pracy, którą wykonują, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa.

Pracownikom administracji i obsługi p. dyrektor podziękowała za codzienny trud i troskę o ucznia podkreślając, że są także uczestnikami procesu wychowania w naszej szkole.Na zakończenie życzyła wszystkim – sukcesów – nie tylko zawodowych, ale i osobistych, cierpliwości w pokonywaniu trudności codziennego życia szkolnego i wytrwałości w dążeniu do celu.To spotkanie było także okazją do nagrodzenia tych, którzy w minionym roku odnieśli najbardziej spektakularne sukcesy, którzy nie szczędzili sił, by ich wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zdolności, w szczególny sposób dbali o swój warsztat pracy i dzielili się wiedzą z innymi.

To był też ważny dzień dla klas pierwszych, ponieważ uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami Szkoły.

Następnie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym nie brakowało szkolnego humoru, ale też lirycznych podziękowań i życzeń. Nie zabrakło również przybliżenia sylwetki Jadwigi Dziubińskiej, która jest Patronem Szkoły.

Na koniec głos zabrała przewodnicząca SU Katarzyna Sawicka, która w imieniu społeczności uczniowskiej złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu i MRIRW zorganizowało w dniach 4 i 5 października 2011r. II edycję  „Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs odbył się w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie z każdej  szkoły uczestniczyli w kursie internetowym pt. ,,Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym i technologie produkcji”, który odbył się na platformie CDR Brwinów. Z naszej w tym etapie brali udział uczniowie z kl. II TR -Sylwester Baczyński, Damian Mozga, Artur Rybus, z kl. III TR –Jakub Krukowski, Adam Dąbrowski. Po zaliczeniu kursu został przeprowadzony test. Wyniki  przesłano  do szkół i jeden  uczeń z najwyższą liczbą punktów reprezentował szkołę w centralnym etapie konkursu, który odbył się w CDR – oddział Radom.

Naszą szkołę reprezentował Jakub Krukowski z kl III TR. Uczniów mobilizowała do pracy mgr inż. Jolanta Bilska.- nauczyciel produkcji roślinnej i geografii.

.W etapie centralnym brali udział przedstawiciele  37 szkół rolniczych.

4.10.2011.uczniowie zwiedzali gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach, i uczestniczyli w wykładzie – Zasady rolnictwa ekologicznego. Następnego dnia uczniowie pisali test. Osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów odpowiadały na pytania otwarte i wyłoniono laureatów I, II i III miejsca oraz przyznano wyróżnienia IV,V miejsce.

Podczas Targów Natura FOOD  w Łodzi 15. 10. 2011r. podsumowano konkurs i zostały wręczone nagrody przez wiceministra rolnictwa Andrzeja Butrę i dyrektora  radomskiego oddziału CDR – Henryka Skórnickego za I, II, III miejsca i przyznane wyróżnienia.

Jakub Krukowski z kl. III TR, który został w  tym konkursie laureatem (II miejsce), otrzymał laptop firmy HP.

Cele konkursu:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego
 • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju
 • popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego
 • zwiększenie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania  rolnictwa ekologicznego na środowisko
 • uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej.

Jakub Krukowski  mieszka w Gołębiewie Nowym, gmina Kutno. Rodzice prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni 300 ha.

Uczeń wiąże swoje przyszłe plany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego swoich rodziców.     Osiąga dobre wyniki w nauce. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po zdaniu matury, planuje podjęcie dalszej nauki. Jego zainteresowania to ochrona środowiska – co jest bardzo ważne w prowadzeniu w przyszłości gospodarstwrolnych w Polsce.

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W SZKOLE

Tematem przewodnim Dnia Papieskiego, obchodzonego 13 października br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie było ogólnopolskie hasło XI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.

Po raz kolejny, dla całej społeczności szkolnej, był to szczególny dzień duchowej łączności z Tym, który uczył się modlitwy od wybitnych świętych Kościoła, męczenników, doktorów i mistyków i sam dołączył do ich grona, jako Nauczyciel i Świadek dla następnych pokoleń wierzących.

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego miały szczególny charakter ze względu na uroczystość wyniesienia Papieża Polaka do chwały ołtarzy. Dzień Papieski był kolejnym etapem dziękczynnym za łaskę życia i dzieła polskiego Papieża.

W czasie akademii młodzież mogła dowiedzieć się, że Ojciec Święty Jan Paweł II pierwszeństwo Boga w swoim życiu od zawsze realizował poprzez modlitwę. Był to wyjątkowy mąż modlitwy i człowiek kontemplacji. Od dzieciństwa, przez młodość, aż do końca ziemskiego życia, prymat modlitwy ujawniał się we wszystkich okolicznościach życia Papieża: w Maryjnej modlitwie różańcowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas celebracji liturgicznych, w homiliach i głównych nurtach nauczania, ale przede wszystkim w umiłowaniu Eucharystii. Ta modlitewna, a zwłaszcza Eucharystyczna, wyjątkowa bliskość była dla Jana Pawła II źródłem mocy i siły każdego dnia. Do każdej Mszy Świętej przygotowywał się w sposób wyjątkowy. Ten przykład życia Jana Pawła II stał się dla wszystkich wierzących wielką lekcją wiary i modlitwy.

Uczniowie przytoczyli najważniejsze fragmenty nauczania Ojca Świętego dotyczące roli modlitwy w życiu chrześcijanina. Wyjaśnili także ideę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Celem Dnia Papieskiego było rozbudzenie ducha modlitwy, co będzie jednocześnie wypełnianiem duchowego testamentu Papieża Polaka. Wszyscy mogli zrozumieć, że dzięki beatyfikacji będzie także wstawiał się za nami Ten, którego postrzegamy jako wielkie zwycięstwo Boga w dziejach świata.

Na zakończenie Uroczystości Szkolnej wszyscy wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”.

ZAJĘCIA INSTRUKTAŻOWE Z ZAKRESU POBIERANIA PRÓB GLEBOWYCH ORAZ WYCENY I INTERPRETACJI UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ GLEBY

Uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik biorą udział w Zajęciach instruktażowych z zakresu pobierania prób glebowych oraz wyceny i interpretacji uzyskanych wyników badań gleby, przeprowadzonych przez pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej  w Łodzi.

13.10.2011 roku przeprowadzono I etap zajęć, który obejmował:

– zagadnienia poboru prób glebowych na zawartość makroskładników (pH, P, K, Mg) oraz azotu mineralnego z wykorzystaniem technik GPS,

– polową ocenę pH na podstawie pehametrów przenośnych

– pobranie prób glebowych.

Po wykonaniu analiz przeprowadzony zostanie II etap zajęć składający się z:

– wyceny otrzymanych wyników analiz

– praktycznego ich wykorzystania w planach nawożenia oraz programach wspomagających nawożenie w rolnictwie.

OBCHODY TYGODNIA ŻYTNIEGO CHLEBA

11 października 2011r. obchodziliśmy już po raz trzeci w naszej szkole Tydzień Żytniego Chleba. Staramy się promować tradycyjny wypiek chleba na zakwasie oraz ukazać istotę symboliki chleba jako zapomnianej w dzisiejszych czasach wartości.

Na nasze święto zaprosiliśmy Panie z Kół  Gospodyń Wiejskich z okolicznych miejscowości, uczniów z sąsiedniej szkoły oraz przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego z Łodzi.

Ażeby coś docenić, należy to jak najlepiej poznać. W tym celu młodzież z klasy I i III Technikum  kształcącego w zawodzie technik weterynarii przygotowała gazetkę, prezentację multimedialną, stoisko z żytnim, wspaniałym chlebem oraz konkurs pod hasłem: „Czy wiesz, co jesz? Chleb – źródło życia.”

Gazetka zawierała informacje na temat obecności chleba w historii, kulturze, religii i w żywieniu. Głównym jej celem było zapoznanie z zaletami chleba, przede wszystkim żytniego, różnicami pomiędzy tym co jemy, a co jeść powinniśmy oraz z odmianami zbóż i typami mąk używanymi do wypieku pieczywa.

Prezentacja multimedialna, poza wieloma ciekawostkami, pokazywała jak przygotowywać i wypiekać chleb żytni na zakwasie.

Młodzież z pomocą nauczycieli i rodziców przygotowała też stoisko z różnorodnymi gatunkami pieczywa, które można było smakować z masłem, miodem, smalcem,  serem białym z dodatkiem żurawiny.

Wspomniany już wcześniej konkurs, był podsumowaniem tego dnia i miał za zadanie lepsze poznanie chleba. Do konkursu zostali zaproszeni reprezentanci wszystkich klas. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na trzy wylosowane przez siebie pytania.  Odpowiadający uczniowie bazowali na wiadomościach, które były zamieszczone na gazetce, w prezentacji i w przygotowanych wystawkach.

Uczniowie, którzy zajęli pięć pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego – przewodniki kulinarne, wejścia USB, kubki, smycze i długopisy,  pozostali również otrzymali drobne upominki.

Jednocześnie postanowiliśmy przybliżyć młodzieży mało znane warzywa: dynie, patisony, cukinie i kabaczki, bakłażany, jarmuż, karczochy oraz fenkuł włoski.

Uczniowie Technikum  kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowali bardzo ciekawą wystawę tych warzyw. Uczniowie każdej z klas naszej szkoły, z pomocą rodziców, przygotowali wiele interesujących,  smacznych i oryginalnych dań. Mogliśmy cały dzień cieszyć wzrok pięknie  wyglądającymi potrawami oraz degustować i zachwycać się ich wspaniałym smakiem.

Mamy nadzieję, że taki dzień zainspiruje wielu z nas do dalszych,  samodzielnych już poszukiwań tego, co smaczne, zdrowe i naturalne.

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ PROW 2007-2013

6  października br. uczniowie klas czwartych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym pt. “Wdrażanie działań PROW 2007-2013”, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie spotkania przedstawiono informacje na temat aktualnego stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat „Ułatwiania startu młodym rolnikom”.
Na koniec przedstawiono film, ukazujący efekty wdrażania programu PROW 2007-1013 w regionie podlaskim.

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat „Ułatwiania startu młodym rolnikom”.
Na koniec przedstawiono film, ukazujący efekty wdrażania programu PROW 2007-1013 w regionie podlaskim.

Po spotkaniu w ministerstwie młodzież wraz z nauczycielami obejrzała film ,,Bitwa Warszawska 1920”

SZKOLENIE W RADOMIU

W dniach 3-4 października 2011 roku uczniowie klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu na temat ,,Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa, produkt lokalny i mała przedsiębiorczość” Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Marketing produktów rolniczych.
 • Formy wprowadzania do obrotu surowców i żywności przetworzonej pochodzenia roślinnego.
 • Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń w przetwórstwie zbóż.
 • Proces i wymagania formalno-prawne przy zatwierdzaniu
  i rejestracji działalności.
 • Wymogi formalne dla przetwórstwa ekologicznych surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa.
 • Produkty tradycyjne i regionalne –europejskie i krajowe znaki jakości.
 • Zasady przetwórstwa surowców zbożowych. Wymagania surowcowe odpowiednie do kierunku przerobu.
 • Przykładowe technologie przerobu i stosowane urządzenia.
 • Wymagania jakościowe dla produktów przemiału. Wyroby
  z mąki.
 • Możliwości pozyskania finansowania działalności w zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa:

– inwestycje

– systemy jakości żywności

– działania informacyjne i promocyjne

 • Proces produkcyjny przemiału zboża na mąkę na przykładzie zakładu w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym
  w Chwałowicach.

Zdobytą wiedzą na szkoleniu młodzież podzieli się z pozostałymi uczniami.

PIKNIK EDUKACYJNY W SOKOŁOWIE PODLASKIM

“Teraz przyszedł taki moment, że szkoły te chcą się ze sobą spotkać, chcą porównać swój dorobek. Chcą zaprezentować, w oparciu o głębokie korzenie ludowości , połączenie nauki zawodu z kulturą ludową, z rękodziełem i kultywowaniem tradycji. Ten piknik pokazuje jak polskie rolnictwo jest tradycyjnie nowoczesne. Ciągle szuka innowacyjności i nowych rozwiązań, nie zapominając o swoich korzeniach” – tymi słowami Pan minister Marek Sawicki powitał wszystkie szkoły rolnicze.

1 październik 2011 roku odbył się Piknik Edukacyjny na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sokołowie Podlaskim. W imprezie wzięły udział wszystkie szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szkoły leśne.

Piknik zaszczycili swoją obecnością między innymi: Pan Marek  Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w MRiRW, Pani Maria Sondij – Korulczyk – Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW, Pani Zofia Stypińska – zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW.

Naszą szkołę reprezentowali: Pani Zofia Wawrzyńczak – Dyrektor szkoły, Pani Agnieszka Kaczor, Pani Anna Domińczak, Daria Tokarska, Róża Gradowska i Marcin Woźniak.

Główną intencją pikniku była promocja programu  PROW 2007-2013 w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz integracja szkół.

O godz. 10.00 Pan  wiceminister Tadeusz Nalewajk  oficjalnie otworzył piknik. Wszystkie szkoły przygotowały stoiska, na których można było obejrzeć  wspaniałe wieńce dożynkowe oraz prezentacje poszczególnych regionów. Wszyscy podziwialiśmy różnorodne stroje ludowe. Pan minister odwiedzając nasze stoisko stwierdził, że  najpiękniejsze są ludowe stroje łowickie.

Uroczystości uświetnił koncert wykonany przez artystów Polskiej Opery Kameralnej. Były także występy zespołów szkolnych i Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych. Atrakcjami były konkursy i quizy organizowane również przez przedstawicieli szkół leśnych. Najważniejsze z nich to: Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, konkurs wiedzy o Programie „Poznaj Dobrą Żywność”, Konkurs na najpiękniejsze stoisko szkolne.

Wszystkie szkoły otrzymały nagrody z rąk Pana ministra Marka Sawickiego – kamery cyfrowe.

Wyjazd ten dostarczył wszystkim miłych i niezapomnianych wrażeń.

WARSZTATY PERMAKULTURY W WOLBORZU

W dniach 28.09-02.10.2011 roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w warsztatach “Edukacyjna stacja badawcza systemów permakultury”.

W warsztatach wzięło udział 28 uczniów z 3 województw reprezentowanych przez 4 szkoły: Zespół Szkół Rolniczych  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Szkołę w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie z klasy II Technikum Weterynaryjnego: Anna Kominiak, Monika Olejniczak, Karolina Pruss, Martyna Tyrańska, Jan Majewski, Bartosz Stasiak oraz uczeń z klasy III Technikum Rolniczego Robert Jabłoński. Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP) we współpracy z ZSR CKU w Wolborzu oraz Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, były prowadzone przez ekspertów z Pracowni Systemów Permakultury – Grupy Cohabitat.

Podczas warsztatów, uczniowie i uczennice zapoznali się z zagadnieniami permakultury i konstrukcji geodezyjnych, przygotowali plac budowy, zapoznali się z podstawowymi technikami budowlanymi oraz zbudowali szkieletową konstrukcję geodezyjną. Warsztaty okazały się też doskonałą formą integracji młodzieży z różnych stron Polski.