OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I PATRONA SZKOŁY, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z tradycją naszej szkoły, spotyka się starsze i najmłodsze pokolenie nauczycieli i pracowników naszej szkoły. To spotkanie to szczególna okazja, by podziękować wszystkim, którzy troszczyli się i troszczą o to, by jak najlepiej wykształcić i wychować najmłodsze pokolenia, tych, których uczymy nie tylko wiedzy elementarnej, ale i życia…

„Ten, kto kształci serca i umysły młode,
Ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,
Tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,
   Tylko z postępków, których przykłady wskazuje…”
 

Dyrektor szkoły p. Zofia Wawrzyńczak serdecznie powitała emerytowanych pracowników naszej szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. W kolejnych słowach podziękowała pracownikom szkoły za rok wspólnej, wytężonej pracy. Stwierdziła, że zeszłoroczne sukcesy uczniów w konkursach i zawodach to zasługa właściwego zachęcenia, motywowania i ogromnego wysiłku włożonego w ich przygotowanie, by godnie reprezentowali naszą szkołę i czuli się dumni, że odnoszą sukcesy.

Paulo Coelho zauważył, że „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. Pani dyrektor stwierdziła, że wielu z pedagogów dąży do tego, by właśnie inspirować, zachęcać, motywować – albowiem współczesny nauczyciel to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną ich rodzicom. Pani dyrektor życzyła wszystkim przede wszystkim wytrwałości, by znaczenie pracy, którą wykonują, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa.

Pracownikom administracji i obsługi p. dyrektor podziękowała za codzienny trud i troskę o ucznia podkreślając, że są także uczestnikami procesu wychowania w naszej szkole.Na zakończenie życzyła wszystkim – sukcesów – nie tylko zawodowych, ale i osobistych, cierpliwości w pokonywaniu trudności codziennego życia szkolnego i wytrwałości w dążeniu do celu.To spotkanie było także okazją do nagrodzenia tych, którzy w minionym roku odnieśli najbardziej spektakularne sukcesy, którzy nie szczędzili sił, by ich wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zdolności, w szczególny sposób dbali o swój warsztat pracy i dzielili się wiedzą z innymi.

To był też ważny dzień dla klas pierwszych, ponieważ uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami Szkoły.

Następnie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym nie brakowało szkolnego humoru, ale też lirycznych podziękowań i życzeń. Nie zabrakło również przybliżenia sylwetki Jadwigi Dziubińskiej, która jest Patronem Szkoły.

Na koniec głos zabrała przewodnicząca SU Katarzyna Sawicka, która w imieniu społeczności uczniowskiej złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu i MRIRW zorganizowało w dniach 4 i 5 października 2011r. II edycję  „Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs odbył się w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie z każdej  szkoły uczestniczyli w kursie internetowym pt. ,,Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym i technologie produkcji”, który odbył się na platformie CDR Brwinów. Z naszej w tym etapie brali udział uczniowie z kl. II TR -Sylwester Baczyński, Damian Mozga, Artur Rybus, z kl. III TR –Jakub Krukowski, Adam Dąbrowski. Po zaliczeniu kursu został przeprowadzony test. Wyniki  przesłano  do szkół i jeden  uczeń z najwyższą liczbą punktów reprezentował szkołę w centralnym etapie konkursu, który odbył się w CDR – oddział Radom.

Naszą szkołę reprezentował Jakub Krukowski z kl III TR. Uczniów mobilizowała do pracy mgr inż. Jolanta Bilska.- nauczyciel produkcji roślinnej i geografii.

.W etapie centralnym brali udział przedstawiciele  37 szkół rolniczych.

4.10.2011.uczniowie zwiedzali gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach, i uczestniczyli w wykładzie – Zasady rolnictwa ekologicznego. Następnego dnia uczniowie pisali test. Osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów odpowiadały na pytania otwarte i wyłoniono laureatów I, II i III miejsca oraz przyznano wyróżnienia IV,V miejsce.

Podczas Targów Natura FOOD  w Łodzi 15. 10. 2011r. podsumowano konkurs i zostały wręczone nagrody przez wiceministra rolnictwa Andrzeja Butrę i dyrektora  radomskiego oddziału CDR – Henryka Skórnickego za I, II, III miejsca i przyznane wyróżnienia.

Jakub Krukowski z kl. III TR, który został w  tym konkursie laureatem (II miejsce), otrzymał laptop firmy HP.

Cele konkursu:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju
  • popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego
  • zwiększenie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania  rolnictwa ekologicznego na środowisko
  • uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej.

Jakub Krukowski  mieszka w Gołębiewie Nowym, gmina Kutno. Rodzice prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni 300 ha.

Uczeń wiąże swoje przyszłe plany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego swoich rodziców.     Osiąga dobre wyniki w nauce. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po zdaniu matury, planuje podjęcie dalszej nauki. Jego zainteresowania to ochrona środowiska – co jest bardzo ważne w prowadzeniu w przyszłości gospodarstwrolnych w Polsce.

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W SZKOLE

Tematem przewodnim Dnia Papieskiego, obchodzonego 13 października br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie było ogólnopolskie hasło XI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.

Po raz kolejny, dla całej społeczności szkolnej, był to szczególny dzień duchowej łączności z Tym, który uczył się modlitwy od wybitnych świętych Kościoła, męczenników, doktorów i mistyków i sam dołączył do ich grona, jako Nauczyciel i Świadek dla następnych pokoleń wierzących.

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego miały szczególny charakter ze względu na uroczystość wyniesienia Papieża Polaka do chwały ołtarzy. Dzień Papieski był kolejnym etapem dziękczynnym za łaskę życia i dzieła polskiego Papieża.

W czasie akademii młodzież mogła dowiedzieć się, że Ojciec Święty Jan Paweł II pierwszeństwo Boga w swoim życiu od zawsze realizował poprzez modlitwę. Był to wyjątkowy mąż modlitwy i człowiek kontemplacji. Od dzieciństwa, przez młodość, aż do końca ziemskiego życia, prymat modlitwy ujawniał się we wszystkich okolicznościach życia Papieża: w Maryjnej modlitwie różańcowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas celebracji liturgicznych, w homiliach i głównych nurtach nauczania, ale przede wszystkim w umiłowaniu Eucharystii. Ta modlitewna, a zwłaszcza Eucharystyczna, wyjątkowa bliskość była dla Jana Pawła II źródłem mocy i siły każdego dnia. Do każdej Mszy Świętej przygotowywał się w sposób wyjątkowy. Ten przykład życia Jana Pawła II stał się dla wszystkich wierzących wielką lekcją wiary i modlitwy.

Uczniowie przytoczyli najważniejsze fragmenty nauczania Ojca Świętego dotyczące roli modlitwy w życiu chrześcijanina. Wyjaśnili także ideę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Celem Dnia Papieskiego było rozbudzenie ducha modlitwy, co będzie jednocześnie wypełnianiem duchowego testamentu Papieża Polaka. Wszyscy mogli zrozumieć, że dzięki beatyfikacji będzie także wstawiał się za nami Ten, którego postrzegamy jako wielkie zwycięstwo Boga w dziejach świata.

Na zakończenie Uroczystości Szkolnej wszyscy wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”.

ZAJĘCIA INSTRUKTAŻOWE Z ZAKRESU POBIERANIA PRÓB GLEBOWYCH ORAZ WYCENY I INTERPRETACJI UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ GLEBY

Uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik biorą udział w Zajęciach instruktażowych z zakresu pobierania prób glebowych oraz wyceny i interpretacji uzyskanych wyników badań gleby, przeprowadzonych przez pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej  w Łodzi.

13.10.2011 roku przeprowadzono I etap zajęć, który obejmował:

– zagadnienia poboru prób glebowych na zawartość makroskładników (pH, P, K, Mg) oraz azotu mineralnego z wykorzystaniem technik GPS,

– polową ocenę pH na podstawie pehametrów przenośnych

– pobranie prób glebowych.

Po wykonaniu analiz przeprowadzony zostanie II etap zajęć składający się z:

– wyceny otrzymanych wyników analiz

– praktycznego ich wykorzystania w planach nawożenia oraz programach wspomagających nawożenie w rolnictwie.