ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I WYCHOWAWCZEGO W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Wychowawczego, prowadzi  szeroki zakres działań informacyjno – edukacyjnych upowszechniających właściwe postawy, mechanizmy obronne, a także omawiający konsekwencje wynikające z zagrożeń, jakie niosą ze sobą negatywne zjawiska społeczne, takie jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, cyberprzemoc, przestępczość nieletnich, przemoc rówieśnicza, itp. Działania te podejmowane są we współpracy m.in. z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.

W dniu 20 października br. uczniowie klas I naszego Technikum uczestniczyli w zajęciach, których celem była profilaktyka zachowań ryzykownych i demoralizujących, przede wszystkim kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny oraz uświadomienie skutków prawnych wypływających z  nierozważnego, beztroskiego czy lekkomyślnego postępowania. Prelekcję poprowadził sierżant Tomasz Piechocki z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, w czasie której poruszył problematykę odpowiedzialności karnej nieletnich związanej ogólnie z używkami,  ruchem drogowym i przemocą.

Młodzież została poinformowana o zagrożeniach będących rezultatem spożywania alkoholu, posiadania, rozprowadzania i zażywania substancji psychoaktywnych – dopalaczy i narkotyków oraz o skutkach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Przedstawiono im konsekwencje, jakie mogą ponieść, gdy wejdą w konflikt z prawem dotyczącym wykroczeń nieletnich w ruchu drogowym. Policjant uświadomił uczniom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym. Zwrócił szczególną uwagę, aby nie ujawniać swoich danych osobowych w sieci internetowej ani danych innej osoby bez jej zgody, zapewniając, że w Internecie nie ma anonimowości i każdy sprawca cyberbullingu może ponieść poważne konsekwencje za swoje czyny. Sierżant podkreślał, że w przypadku zachowań nakierowanych na ośmieszanie, nękanie, pomawianie, wykluczanie, aby nie paść ofiarą należy działać w swojej obronie i  zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom – szkole, policji. Młodzież dowiedziała się o następstwach zakazanych prawem czynów i ich wpływie na dalsze życie  np. o wymiarze kar sądowych czy możliwości izolacji od środowiska, a w perspektywie przyszłości, utraty szansy wykonywania różnych zawodów. Uczniowie zadawali wiele pytań. Mamy nadzieję, że odpowiedzi Pana Sierżanta uzmysłowiły ostatecznie,  jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność karną oraz jakie uczniowie powinni przyjmować postawy wobec namowy do czynu zabronionego ustawodawstwem prawnym.

Na koniec spotkania uczniowie serdecznie podziękowali Panu Tomaszowi Piechockiemu za interesujący przekaz ilustrowany ciekawymi przykładami z doświadczenia w pracy w policji, z którego niewątpliwie wynieśli wiele cennych informacji, jak zadbać o własne bezpieczeństwo unikając zagrożeń czyhających na nich szczególnie w wieku dorastania.

dsc_0011-kopiowanie