III EKOFORUM

indeks (Kopiowanie)                                                                                                  www.zainwestujwekologie.pl

27 października 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbędzie się realizacja zadania pt. „„Ścieki – czy musimy się tego bać?” – EKOFORUM w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.

Zorganizowane Ekoforum pogłębi wiedzę młodzieży, jak również nauczycieli szkół gimnazjalnych, uczniów i nauczycieli naszej szkoły w zakresie ekologii środowiska naturalnego i zasad funkcjonowania w nim człowieka. Celem głównym jest zwrócenie uwagi młodego człowieka na jakże ważny i niepokojący problem ścieków, które są wytwarzane w każdym gospodarstwie domowym i w każdym zakładzie pracy. Wartość ogólna zadania wynosi 7 600,00PLN, natomiast 6 600,00 PLN to wysokość jaką stanowi przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Do realizacji zadania: „Ścieki – czy musimy się tego bać?” – EKOFORUM w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie niezbędne będzie zakupienie:

 1. Nagród rzeczowych za konkursy dla uczniów biorących udział w konkursach:
 • Za prezentacje multimedialne – za I, II, III, IV, V, VI miejsce (art. szkolne, plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy);
 • Plastycznym – za I, II, III miejsce (art. szkolne, plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy) w tym nagród za udział;
 • Fotograficznym – za I, II, III miejsce (art. szkolne, plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy) w tym nagród za udział.
 1. Zakup materiałów do prezentacji wystawienniczych (gablot wystawienniczych.
 2. Koszty transportu uczestników wycieczki (50 osób) do oczyszczalni ścieków oraz laboratorium analiz wody w Łodzi

Działania edukacyjne będą obejmowały następujące cele:

 • wzrost poziomu wiedzy, a także umiejętności praktycznych uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego i kutnowskiego w zakresie edukacji ekologicznej związanej z dostrzeganiem zagrożeń dla środowiska spowodowanych ściekami.
 • identyfikacja problemu zanieczyszczenia ściekami środowiska naturalnego na terenie gmin, z których młodzież weźmie udział w przygotowywaniu prezentacji, co może doprowadzić do poprawy sytuacji w tym zakresie.
 • zainteresowanie władz samorządowych – problemem trucicieli środowiska zbiorników wodnych oraz środowiska naturalnego.
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i fotograficznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę środowiska naturalnego,
 • rozbudzanie wśród młodzieży nawyków dostrzegania problemów, reagowania na problemy oraz podejmowania działań poprawiających zaistniały stan.
 • uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.
 • promocja pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 • integracja młodzieży szkolnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.
 • nabycie nowych umiejętności praktycznych posługiwania się sprzętem technicznym: aparatem fotograficznym, sprzętem komputerowym.

Szersze przedstawienie i upowszechnienie problemów ochrony środowiska wśród społeczności lokalnej mieszkańców powiatu łowickiego i kutnowskiego za pomocą informacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej szkoły

EKOFORUM będzie odbywać się w 4 etapach:

 1. Pierwszy etap będzie odbywał się na terenie szkoły gimnazjalnej gdzie młodzież pod okiem nauczycieli będzie tworzyła prezentację multimedialną na temat: „Ścieki – czy musimy się tego bać?”. Prezentacja może zostać zakwalifikowana jako projekt edukacyjny w ramach nauczania w klasie II i III gimnazjum. Prezentacja będzie miała na celu zebrać i określić tematyczne działanie dotyczące: osób, zakładów produkcyjnych lub innych instytucji produkujących ścieki , które nie odprowadzają ścieków do oczyszczalni ale wylewają je do rowów, rzek lub zbiorników wodnych. Zlokalizowanie takich „producentów ścieków” pozwoli na przekazanie władzom powstałego problemu, w celu ich usunięcia
 2. Drugi etap to „III EKOFORUM”, które będzie odbywało się na terenie naszej szkoły i składać się będzie z trzech części: wykładowej, prezentacyjnej i wystawowej.
  W części wykładowej zostaną wygłoszone 3 wykłady z zakresu:
 • Rodzajów wytwarzanych ścieków oraz wpływu na środowisko naturalne,
 • Zobowiązania Unijne Polski w zakresie Gospodarki Ściekami, wynikające z dyrektywy Unijnej,
 • Działań samorządów lokalnych na rzecz poprawy czystości ściekowej na terenie gmin.

W części prezentacyjnej zostaną przedstawione prezentacje multimedialne uczniów: naszej szkoły oraz młodzieży gimnazjalnej, których motywem przewodnim będą „Ścieki – czy musimy się tego bać?”. Każda szkoła będzie miała na prezentację czas do 10 min. Prezentacje będą przedstawiana przez uczniów na sali konferencyjnej na terenie naszej szkoły.

W części wystawowej, zostaną zaprezentowane w gablotach wystawienniczych prace konkursowe młodzieży z gimnazjów w konkursach;

 • Plastycznym – polegającym na wykonaniu plakatu dotyczącego problemu ścieków na temat: „Pomóżmy przyrodzie” Plakaty zostaną wystawione w gablotach wystawienniczych. Najlepsze 3 prace w ocenie komisji zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Dla pozostałych uczestników konkursu zostaną zakupione nagrody za udział w konkursie.
 • Fotograficznym – „To mnie cieszy, ale tego się obawiam” – polegającym na wykonaniu zdjęcia lub cyklu zdjęć w temacie działań które przez poprawę warunków zagospodarowania ścieków cieszą mieszkańców lub negatywnie wpływają na środowisko prowadząc do jego zatruwania. Jeden uczestnik będzie mógł zgłosić 3 zdjęcia własnego autorstwa. Zdjęcia zostaną umieszczone w gablotach wystawienniczych. Dla 3 pierwszych zwycięzców zostaną ufundowane nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników konkursu zostaną zakupione nagrody za udział w konkursie.
 • Trzeci etap to wycieczka dla 50 osób, młodzieży naszej szkoły zaangażowanej w organizację EKOFORUM oraz nagrodzonej młodzieży gimnazjów. Planowana jest wycieczka do nowoczesnej oczyszczalni ścieków, wyposażonej w laboratorium analiz wody celem prezentacji działalności oczyszczalni na rzecz poprawy czystości środowiska naturalnego oraz procesów technologicznych przy oczyszczaniu ścieków oraz badaniu i wykonywaniu analiz wody.

 

TERMOMODERNIZACJA INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

indeks (Kopiowanie)

www.zaiwestujwekologie.pl

Z dniem 14.09.2016 roku w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą: „  Termomodernizacja internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na wartość całkowitą zadania 674 900,00 PLN, natomiast dofinansowanie w postaci przekazania środków Państwowej Jednostce Budżetowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniesie 320 012,93 PLN.

W ramach realizacji zadania zostanie docieplony budynek za pomocą styropianu i będzie położona nowa elewacja na ścianach zewnętrznych. Termomodernizacja obejmuje również wymianę dachu z dachówki karpiówki na dachówkę ceramiczną „esówkę holenderską”. Na dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne wspomagające pompy ciepła. Powyższe zadanie finalizuje proces termomodernizacji obiektu, ponieważ w latach wcześniejszych dokonano wymiany stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, docieplono strop za pomocą wełny mineralnej, a w minionym roku została wybudowana nowoczesna maszynownia z pompami ciepła do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pierwszą czynnością rozpoczynającą działanie było wykonanie audytu energetycznego, w którym dokonano oceny stanu istniejącego budynku z punktu widzenia jego cech wpływających na zużycie energii, a następnie określono jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, by zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Wykonano projekty termomodernizacji budynku i budowy instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany pokrycia dachowego. Wszystkie projekty zostały wykonane tak, aby utrzymać istniejącą architekturę budynku i jego przeznaczenie.

Zakończenie prac przewidywane jest na 15.11.2016 roku.

MŁODA KREW WCIĄŻ RATUJE ŻYCIE

 Śmiało można powiedzieć, że wzrasta świadomość tego, jak potrzebna jest krew. Wciąż rośnie ilość osób potrzebujących – chorych czy poszkodowanych w wypadkach drogowych. Śpieszymy im z pomocą. To my – krwiodawcy – musimy być szybsi. Lepiej, żeby krew czekała na chorych a nie odwrotnie. Oddanie jej wymaga wiele wrażliwości, życzliwości i empatii.

23 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszej tegorocznej akcji krwiodawstwa, która odbyła się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Wśród krwiodawców spotkaliśmy młodzież oddającą krew po raz kolejny. Podkreślić należy również, że oddając krew ratują oni ludzkie życie i zdrowie.

Dziękujemy ekipie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi  za współpracę, wspieranie nas w chwilach słabości i pocieszanie oraz bardzo miłą atmosferę, jaka towarzyszy pobieraniu krwi.

Zachęcamy Was koleżanki i koledzy do wzięcia udziału w następnej akcji już 25 listopada 2016 roku.

 

14462740_1786765648252423_796966262375541382_n-kopiowanie

WYCIECZKA ROWEROWA DO STADNINY KONI W WALEWICACH

W dniu 20 września 2016 roku, uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, w ramach zajęć z przedmiotu chów, hodowla i inseminacja zwierząt w praktyce, wybrali się na wycieczkę rowerową do Stadniny Koni w Walewicach.

 Młodzież uczestnicząc w zajęciach miała okazję poznać systemy utrzymania koni w dużych hodowlach, zasady doboru zwierząt do kojarzeń, sposoby identyfikacji koni, oraz techniki stosowane w rozrodzie. Niewątpliwie największą radość sprawiła sama możliwość obcowania z tymi pięknymi zwierzętami.

Dzięki uprzejmości prezesa Stadniny Koni, młodzież miała okazję zwiedzić wnętrza pałacu w Walewicach oraz poznać jego ciekawą historię.

img_20160920_173947-kopiowanieimg_20160920_123827-kopiowanieimg_20160920_172648-kopiowanieimg_20160920_172715-kopiowanie

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

20 września 2016 roku, na łowickich Błoniach, odbyły się powiatowe Mistrzostwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tej sportowej rywalizacji udział wzięli uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie (2 dziewczyny i 6 chłopców). Bardzo dobre, 3 miejsce wywalczyła w swojej kategorii wiekowej Amelia Warkiewicz, uczennica klasy 3 Technikum Weterynaryjnego, kwalifikując się równocześnie do etapu rejonowego w Uniejowie.

dsc_0010-kopiowaniedsc_0018-kopiowanie

dsc_0047-kopiowaniedsc_0073-kopiowanie

WOLONTARIAT W SCHRONISKU DLA PSÓW

Od pierwszych dni września, młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Wolontariatu, rozpoczęła cotygodniową, 2-godzinną pomoc wolontariacką w łowickim schronisku dla psów, polegającą przede wszystkim na wyprowadzaniu zwierząt na spacer. Podobnie jak w poprzednich latach, taka forma wolontariatu, przynosi wszystkim wiele radości i zadowolenia.

dsc_0075-kopiowaniedsc_0077-kopiowanie

dsc_0086-kopiowaniedsc_0091-kopiowanie

PROJEKT KAJAKI MOCNO ŻYWY W DĄBROWIE

Korzystając ze współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły, działającym przy ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie i z wyjątkowo dobrej, jeszcze letniej pogody, młodzież szkolna uczestniczy w cyklicznych spływak kajakowych po rzece Bzurze, poznając walory przyrodnicze płynącej rzeki i okolicznych miejscowości (Urzecze-Strugienice-Maurzyce-Klewków). Aktywna forma wypoczynku i rekreacji jest też możliwością do integracji, szczególnie uczniów klas I-szych, którzy niedawno rozpoczęli naukę w szkole.

dsc_0009-kopiowaniedsc_0024-kopiowanie

dsc_0057-kopiowaniedsc_0070-kopiowanie

dsc_0052-kopiowaniedsc_0053-kopiowanie

CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016∕2017

W dniu 9 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na uroczystości obecnych było wielu znakomitych gości. Naszą szkołę reprezentował Pan Dyrektor Stanisław Kosmowski wraz z młodzieżą i pocztem sztandarowym.

Inauguracja roku szkolnego Szkół Rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi to ważna uroczystość rozpoczynająca kolejny rok nauki dla kilkunastu tysięcy uczniów i słuchaczy szkół resortowych.

14231147_1251861524865847_2539046516792038182_o-kopiowanie14289953_1251861454865854_3986494929988062438_o-kopiowanie

https://www.facebook.com/zsckr.golotczyzna/photos/?tab=album&album_id=1251859131532753

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W dniu 1 września 2016 roku, pełni sił oraz widoków na sukcesy rozpoczęli rok szkolny 2016/2017 uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Na uroczystości nie zabrakło również tegorocznych absolwentów.

Inauguracja ROKU SZKOLNEGO rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który po odczytaniu listu od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w murach ZSCKR.

Po części oficjalnej młodzież udała się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

5 (Kopiowanie)

IMG_2985 (Kopiowanie)