III EKOFORUM

indeks (Kopiowanie)                                                                                                  www.zainwestujwekologie.pl

27 października 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbędzie się realizacja zadania pt. „„Ścieki – czy musimy się tego bać?” – EKOFORUM w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”.

Zorganizowane Ekoforum pogłębi wiedzę młodzieży, jak również nauczycieli szkół gimnazjalnych, uczniów i nauczycieli naszej szkoły w zakresie ekologii środowiska naturalnego i zasad funkcjonowania w nim człowieka. Celem głównym jest zwrócenie uwagi młodego człowieka na jakże ważny i niepokojący problem ścieków, które są wytwarzane w każdym gospodarstwie domowym i w każdym zakładzie pracy. Wartość ogólna zadania wynosi 7 600,00PLN, natomiast 6 600,00 PLN to wysokość jaką stanowi przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Do realizacji zadania: „Ścieki – czy musimy się tego bać?” – EKOFORUM w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie niezbędne będzie zakupienie:

 1. Nagród rzeczowych za konkursy dla uczniów biorących udział w konkursach:
 • Za prezentacje multimedialne – za I, II, III, IV, V, VI miejsce (art. szkolne, plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy);
 • Plastycznym – za I, II, III miejsce (art. szkolne, plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy) w tym nagród za udział;
 • Fotograficznym – za I, II, III miejsce (art. szkolne, plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy) w tym nagród za udział.
 1. Zakup materiałów do prezentacji wystawienniczych (gablot wystawienniczych.
 2. Koszty transportu uczestników wycieczki (50 osób) do oczyszczalni ścieków oraz laboratorium analiz wody w Łodzi

Działania edukacyjne będą obejmowały następujące cele:

 • wzrost poziomu wiedzy, a także umiejętności praktycznych uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego i kutnowskiego w zakresie edukacji ekologicznej związanej z dostrzeganiem zagrożeń dla środowiska spowodowanych ściekami.
 • identyfikacja problemu zanieczyszczenia ściekami środowiska naturalnego na terenie gmin, z których młodzież weźmie udział w przygotowywaniu prezentacji, co może doprowadzić do poprawy sytuacji w tym zakresie.
 • zainteresowanie władz samorządowych – problemem trucicieli środowiska zbiorników wodnych oraz środowiska naturalnego.
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i fotograficznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę środowiska naturalnego,
 • rozbudzanie wśród młodzieży nawyków dostrzegania problemów, reagowania na problemy oraz podejmowania działań poprawiających zaistniały stan.
 • uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.
 • promocja pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 • integracja młodzieży szkolnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.
 • nabycie nowych umiejętności praktycznych posługiwania się sprzętem technicznym: aparatem fotograficznym, sprzętem komputerowym.

Szersze przedstawienie i upowszechnienie problemów ochrony środowiska wśród społeczności lokalnej mieszkańców powiatu łowickiego i kutnowskiego za pomocą informacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej szkoły

EKOFORUM będzie odbywać się w 4 etapach:

 1. Pierwszy etap będzie odbywał się na terenie szkoły gimnazjalnej gdzie młodzież pod okiem nauczycieli będzie tworzyła prezentację multimedialną na temat: „Ścieki – czy musimy się tego bać?”. Prezentacja może zostać zakwalifikowana jako projekt edukacyjny w ramach nauczania w klasie II i III gimnazjum. Prezentacja będzie miała na celu zebrać i określić tematyczne działanie dotyczące: osób, zakładów produkcyjnych lub innych instytucji produkujących ścieki , które nie odprowadzają ścieków do oczyszczalni ale wylewają je do rowów, rzek lub zbiorników wodnych. Zlokalizowanie takich „producentów ścieków” pozwoli na przekazanie władzom powstałego problemu, w celu ich usunięcia
 2. Drugi etap to „III EKOFORUM”, które będzie odbywało się na terenie naszej szkoły i składać się będzie z trzech części: wykładowej, prezentacyjnej i wystawowej.
  W części wykładowej zostaną wygłoszone 3 wykłady z zakresu:
 • Rodzajów wytwarzanych ścieków oraz wpływu na środowisko naturalne,
 • Zobowiązania Unijne Polski w zakresie Gospodarki Ściekami, wynikające z dyrektywy Unijnej,
 • Działań samorządów lokalnych na rzecz poprawy czystości ściekowej na terenie gmin.

W części prezentacyjnej zostaną przedstawione prezentacje multimedialne uczniów: naszej szkoły oraz młodzieży gimnazjalnej, których motywem przewodnim będą „Ścieki – czy musimy się tego bać?”. Każda szkoła będzie miała na prezentację czas do 10 min. Prezentacje będą przedstawiana przez uczniów na sali konferencyjnej na terenie naszej szkoły.

W części wystawowej, zostaną zaprezentowane w gablotach wystawienniczych prace konkursowe młodzieży z gimnazjów w konkursach;

 • Plastycznym – polegającym na wykonaniu plakatu dotyczącego problemu ścieków na temat: „Pomóżmy przyrodzie” Plakaty zostaną wystawione w gablotach wystawienniczych. Najlepsze 3 prace w ocenie komisji zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Dla pozostałych uczestników konkursu zostaną zakupione nagrody za udział w konkursie.
 • Fotograficznym – „To mnie cieszy, ale tego się obawiam” – polegającym na wykonaniu zdjęcia lub cyklu zdjęć w temacie działań które przez poprawę warunków zagospodarowania ścieków cieszą mieszkańców lub negatywnie wpływają na środowisko prowadząc do jego zatruwania. Jeden uczestnik będzie mógł zgłosić 3 zdjęcia własnego autorstwa. Zdjęcia zostaną umieszczone w gablotach wystawienniczych. Dla 3 pierwszych zwycięzców zostaną ufundowane nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników konkursu zostaną zakupione nagrody za udział w konkursie.
 • Trzeci etap to wycieczka dla 50 osób, młodzieży naszej szkoły zaangażowanej w organizację EKOFORUM oraz nagrodzonej młodzieży gimnazjów. Planowana jest wycieczka do nowoczesnej oczyszczalni ścieków, wyposażonej w laboratorium analiz wody celem prezentacji działalności oczyszczalni na rzecz poprawy czystości środowiska naturalnego oraz procesów technologicznych przy oczyszczaniu ścieków oraz badaniu i wykonywaniu analiz wody.