UROCZYSTE ODDANIE KOTŁOWNI NA POMY CIEPŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

indeks (Kopiowanie)

www.zaiwestujwekologie.pl

W dniu 15 października 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w obecności: dyrektora departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW – Pani Iwony Korczak, wiceprezesa WFOŚiGW w Łodzi – Pana Cezarego Dzierżka, wicemarszałka województwa łódzkiego – Pana Pawła Bejdy, starosty powiatu łowickiego – Pana Krzysztofa Figata, wójta gminy Zduny – Pana Jarosława Kwiatkowskiego oraz nauczycieli, uczniów, rodziców a także radnych i sołtysów gminy Zduny, odbyła się uroczystość oddania kotłowni na pompy ciepła w internacie szkolnym w ramach zadania współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą:
„Budowa kotłowni dla budynku internatu ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Wartość ogólna zadania wyniosła 862 456,00 PLN, natomiast 598 750,00 PLN to wysokość jaką szkoła otrzymała w ramach przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania została wybudowana nowoczesna maszynownia z pompami ciepła do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Centralne ogrzewanie oparte zostało na działaniu dwóch sprężarkowych pomp ciepła typu solanka/woda z pionowymi wymiennikami do centralnego ogrzewania. Pompy ciepła pracują w układzie kaskadowym z połączeniem szeregowym tworząc wielostopniowe źródło ciepła. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu wody przez pompy ciepła oraz instalację grzewczą zastał zainstalowany zbiornik buforowy. W skład elementów kotłowni prócz pomp ciepła i zasobnika buforowego wchodzą:
• Zasobniki c.w.u. 1000 l i 300 zasilane układem solarnym,
• Układ dolnego źródła pomp ciepła,
• Układ zrzutu nadmiaru ciepła z układu solarnego do dolnego źródła.

PARAMETRY POMP CIEPŁA
• zakres pracy na dolnym źródle -5 – +25°C,
• temp. zasilania 62°C,
• czynnik chłodniczy R410A,
• dwa stopnie mocy (dwie sprężarki),
• moc grzewcza I stopień mocy (jedna sprężarka) B0W35 – 27,4kW,
• moc grzewcza II stopień mocy (dwie sprężarki) B0W35 – 52kW,
• COP I st. mocy B0W35 – 5,4,
• COP II st. mocy B0W35 – 5,0,
• System automatycznego sterowania pompami

DOLNE ŹRÓDŁO POMP CIEPŁA
Dolne źródło stanowią kolektory gruntowe z dwudziestoma pionowymi sondami gruntowymi (podwójna sonda rurowa w kształcie litery U) o głębokości 100 mb. każda. Między sondami są zachowane 8 metrowe odstępy pomiędzy sąsiednimi odwiertami. Czynnikiem obiegowym jest wodny roztwór glikolu 1.2-propylenowego z inhibitorami korozji. Każda z pomp posiada osobne źródło zasilania z osobną studnią kolektorową. Studnie kolektorowe umiejscowione są na zewnątrz budynku.

ZBIORNIK BUFOROWY
W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu wody przez pompy ciepła oraz instalację grzewczą został zmontowany zbiornik buforowy pełniący rolę sprzęgła hydraulicznego i bufora (akumulatora) zarazem. Jego zadaniem jest eliminowanie częstego włączania i wyłączania się pomp ciepła w okresach niskiego zapotrzebowania w energię cieplną a jednocześnie zwiększenia trwałość wszystkich jej elementów.

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Do przygotowywania c.w.u. został zainstalowany zasobnik ciepłej wody z dwoma wężownicami o pojemności 1000 l oraz już istniejący zasobnik o pojemności 300 l. Łącznie 1300 l. Zasobniki c.w.u. są wspomagane układem solarnym. Zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 l w okresie zimowym, poza niewystarczającą pracą układu solarnego jest wspomagany pompą ciepła.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W powyższym układzie został wykorzystany system centralnego ogrzewania w oparciu o istniejącą instalację c.o. z rozdziałem górnym z wymuszonym układem pompowym. Odbiornikami są nowe grzejniki stalowe, płytowe z bocznym zasilaniem, z zaworami termostatycznymi i zaworami grzejnikowymi odcinającymi montowanymi na powrocie.

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
W budynku ciepła woda jest doprowadzona do natrysków w pomieszczeniach łazienek na obu kondygnacjach budynku. W ramach przebudowy została rozbudowana istniejąca instalacja o doprowadzenie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji do kolejnych odbiorników tj. umywalek w pokojach mieszkalnych (każdy pokój jest wyposażony w umywalkę).

INSTALACJA SOLARNA
Jej główne zadanie to ogrzewanie c.w.u. Składa się z 2 rzędów kolektorów słonecznych płaskich pionowych po 5 sztuk w rzędzie o łącznej powierzchni absorbera 23,6 m2. Kolektory są umiejscowione na dachu budynku internatu na wysokości około 10m n.p.t. Jest to wysokość na której stworzone są dogodne warunki zapewniające odpowiednie nasłonecznienie powierzchni absorberów kolektorów. Kolektory zostały ustawione względem stron świata w kierunku południowo-zachodnim.

1 (Kopiowanie)Foto. 1 Uroczystość obchodów DEN połączona z otwarciem kotłowni na pompy ciepła

2 (Kopiowanie)Foto. 2 Wstęgę do kotłowni z pompami ciepła przecina: dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW – Pani Iwona Korczak

3 (Kopiowanie)Foto. Wstęgę do kotłowni z pompami ciepła przecina: wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Pan Cezary Dzierżek

4 (Kopiowanie)Foto 4. Dwie pompy ciepła ustawione w kaskadzie

5 (Kopiowanie)Foto. 5 Dwa zbiorniki do gromadzenia i ogrzewania ciepłej wody użytkowej

6 (Kopiowanie)Foto. 5 Pompy ciepła wraz z pompami cyrkulacyjnymi