DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczystość z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, która w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się 15 października połączona była w tym roku z ceremonią otwarcia w internacie nowoczesnej kotłowni zasilanej pompami ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Około godz. 1300 rozpoczęła się część oficjalna imprezy. Na wstępie miało miejsce uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły oraz powitanie zgromadzonych nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości przez dyrektora szkoły p. Stanisława Kosmowskiego.

Następnie głos zabrał uczeń klasy maturalnej Adam Głowacki, który wygłosił krótki referat przedstawiający biografię patronki szkoły Jadwigi Dziubińskiej. Historyczny wątek uroczystości wprowadził wśród zebranych nastrój zadumy, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych, którzy w tak podniosłej atmosferze złożyli uroczyste ślubowanie.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania klas pierwszych złożone zostały kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: Jadwigi Dziubińskiej, Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich oraz Krystyny Idzikowskiej a głos po raz drugi zabrał dyrektor p. Stanisław Kosmowski, który przyznał nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji szkoły. Przedstawił również w formie prezentacji multimedialnej harmonogram najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich kilku latach na terenie szkoły ze znaczącym udziałem środków finansowych przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wiceprezes p. Cezary Dzierżek był jednym z zaproszonych gości. Na ręce wiceprezesa Dzierżka dyrektor Kosmowski złożył również podziękowania za wkład jaki WFOŚiGW włożył w rozwój szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście tacy jak: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Iwona Korczak, Starosta Powiatu Łowickiego – pan Krzysztof Figat, Wicewojewoda Łódzki – pan Paweł Bejda, wiceprezes WFOŚiGW – pan Cezary Dzierżek oraz Wójt Gminy Zduny pan Jarosław Kwiatkowski przybyły wraz z licznie reprezentowaną grupą radnych gminnych i sołtysów, którzy również zaszczycili swoją obecnością szkołę w Zduńskiej Dąbrowie.

Ostatnim akcentem oficjalnej części obchodów Dnia Edukacji Narodowej był występ wokalny uczennicy klasy maturalnej Eweliny Popławskiej, która zaśpiewała piękną pieść patriotyczną autorstwa Bułata Okudżawy pt. „Modlitwa”, po której nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandaru szkoły.

Z kolei wprowadzeniem wśród zgromadzonych atmosfery radości i humoru związanego z codzienną pracą nauczyciela zajęli się uczniowie klas drugich i trzecich, którzy pod kierownictwem pani Anny Domińczak i pani Agnieszki Kaczor przygotowali krótki spektakl teatralny pod jakże wymownym tytułem: „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie”.

Całość uroczystości podsumowali uczniowie Justyna Banasiak i Mateusz Dałek, którzy przebrani w regionalne, łowickie stroje złożyli serdeczne życzenia dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Przepiękne róże, które trafiły z rąk uczniów do obecnych na sali pracowników oświaty stanowiły dopełnienie wyrazów szacunku i uznania jakie wychowankowie placówki dydaktycznej w Zduńskiej Dąbrowie żywią wobec swoich mentorów.

indeks (Kopiowanie)

www.zaiwestujwekologie.pl

Po zakończeniu części imprezy związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej wszyscy jej uczestnicy udali się do internatu, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi do nowoczesnej kotłowni zasilanej pompami ciepła. Każdy zainteresowany miał okazję obejrzeć instalację, która stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania w dziedzinie wydajnej i ekologicznej gospodarki energetycznej.

DSC_0041 (Kopiowanie)DSC_0056 (Kopiowanie)DSC_0102 (Kopiowanie)DSC_0121 (Kopiowanie)DSC_0125 (Kopiowanie)DSC_0131 (Kopiowanie)DSC_0143 (Kopiowanie)DSC_0144 (Kopiowanie)DSC_0158 (Kopiowanie)DSC_0170 (Kopiowanie)DSC_0172 (Kopiowanie)DSC_0205 (Kopiowanie)DSC_0211 (Kopiowanie)DSC_0212 (Kopiowanie)DSC_0215 (Kopiowanie)DSC_0246 (Kopiowanie)

UROCZYSTE ODDANIE KOTŁOWNI NA POMY CIEPŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

indeks (Kopiowanie)

www.zaiwestujwekologie.pl

W dniu 15 października 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w obecności: dyrektora departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW – Pani Iwony Korczak, wiceprezesa WFOŚiGW w Łodzi – Pana Cezarego Dzierżka, wicemarszałka województwa łódzkiego – Pana Pawła Bejdy, starosty powiatu łowickiego – Pana Krzysztofa Figata, wójta gminy Zduny – Pana Jarosława Kwiatkowskiego oraz nauczycieli, uczniów, rodziców a także radnych i sołtysów gminy Zduny, odbyła się uroczystość oddania kotłowni na pompy ciepła w internacie szkolnym w ramach zadania współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą:
„Budowa kotłowni dla budynku internatu ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Wartość ogólna zadania wyniosła 862 456,00 PLN, natomiast 598 750,00 PLN to wysokość jaką szkoła otrzymała w ramach przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach realizacji zadania została wybudowana nowoczesna maszynownia z pompami ciepła do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Centralne ogrzewanie oparte zostało na działaniu dwóch sprężarkowych pomp ciepła typu solanka/woda z pionowymi wymiennikami do centralnego ogrzewania. Pompy ciepła pracują w układzie kaskadowym z połączeniem szeregowym tworząc wielostopniowe źródło ciepła. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu wody przez pompy ciepła oraz instalację grzewczą zastał zainstalowany zbiornik buforowy. W skład elementów kotłowni prócz pomp ciepła i zasobnika buforowego wchodzą:
• Zasobniki c.w.u. 1000 l i 300 zasilane układem solarnym,
• Układ dolnego źródła pomp ciepła,
• Układ zrzutu nadmiaru ciepła z układu solarnego do dolnego źródła.

PARAMETRY POMP CIEPŁA
• zakres pracy na dolnym źródle -5 – +25°C,
• temp. zasilania 62°C,
• czynnik chłodniczy R410A,
• dwa stopnie mocy (dwie sprężarki),
• moc grzewcza I stopień mocy (jedna sprężarka) B0W35 – 27,4kW,
• moc grzewcza II stopień mocy (dwie sprężarki) B0W35 – 52kW,
• COP I st. mocy B0W35 – 5,4,
• COP II st. mocy B0W35 – 5,0,
• System automatycznego sterowania pompami

DOLNE ŹRÓDŁO POMP CIEPŁA
Dolne źródło stanowią kolektory gruntowe z dwudziestoma pionowymi sondami gruntowymi (podwójna sonda rurowa w kształcie litery U) o głębokości 100 mb. każda. Między sondami są zachowane 8 metrowe odstępy pomiędzy sąsiednimi odwiertami. Czynnikiem obiegowym jest wodny roztwór glikolu 1.2-propylenowego z inhibitorami korozji. Każda z pomp posiada osobne źródło zasilania z osobną studnią kolektorową. Studnie kolektorowe umiejscowione są na zewnątrz budynku.

ZBIORNIK BUFOROWY
W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu wody przez pompy ciepła oraz instalację grzewczą został zmontowany zbiornik buforowy pełniący rolę sprzęgła hydraulicznego i bufora (akumulatora) zarazem. Jego zadaniem jest eliminowanie częstego włączania i wyłączania się pomp ciepła w okresach niskiego zapotrzebowania w energię cieplną a jednocześnie zwiększenia trwałość wszystkich jej elementów.

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Do przygotowywania c.w.u. został zainstalowany zasobnik ciepłej wody z dwoma wężownicami o pojemności 1000 l oraz już istniejący zasobnik o pojemności 300 l. Łącznie 1300 l. Zasobniki c.w.u. są wspomagane układem solarnym. Zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 l w okresie zimowym, poza niewystarczającą pracą układu solarnego jest wspomagany pompą ciepła.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W powyższym układzie został wykorzystany system centralnego ogrzewania w oparciu o istniejącą instalację c.o. z rozdziałem górnym z wymuszonym układem pompowym. Odbiornikami są nowe grzejniki stalowe, płytowe z bocznym zasilaniem, z zaworami termostatycznymi i zaworami grzejnikowymi odcinającymi montowanymi na powrocie.

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
W budynku ciepła woda jest doprowadzona do natrysków w pomieszczeniach łazienek na obu kondygnacjach budynku. W ramach przebudowy została rozbudowana istniejąca instalacja o doprowadzenie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji do kolejnych odbiorników tj. umywalek w pokojach mieszkalnych (każdy pokój jest wyposażony w umywalkę).

INSTALACJA SOLARNA
Jej główne zadanie to ogrzewanie c.w.u. Składa się z 2 rzędów kolektorów słonecznych płaskich pionowych po 5 sztuk w rzędzie o łącznej powierzchni absorbera 23,6 m2. Kolektory są umiejscowione na dachu budynku internatu na wysokości około 10m n.p.t. Jest to wysokość na której stworzone są dogodne warunki zapewniające odpowiednie nasłonecznienie powierzchni absorberów kolektorów. Kolektory zostały ustawione względem stron świata w kierunku południowo-zachodnim.

1 (Kopiowanie)Foto. 1 Uroczystość obchodów DEN połączona z otwarciem kotłowni na pompy ciepła

2 (Kopiowanie)Foto. 2 Wstęgę do kotłowni z pompami ciepła przecina: dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW – Pani Iwona Korczak

3 (Kopiowanie)Foto. Wstęgę do kotłowni z pompami ciepła przecina: wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Pan Cezary Dzierżek

4 (Kopiowanie)Foto 4. Dwie pompy ciepła ustawione w kaskadzie

5 (Kopiowanie)Foto. 5 Dwa zbiorniki do gromadzenia i ogrzewania ciepłej wody użytkowej

6 (Kopiowanie)Foto. 5 Pompy ciepła wraz z pompami cyrkulacyjnymi