ZAPRASZAMY DO NAS, BO MAMY DLA WAS…

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie to nowoczesna szkoła z 90-letnią tradycją.

Od 18 lat nasz szkoła notowana jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych publikowanym przez czasopismo „Perspektywy.”. W notowaniu za rok 2017 szkoła zajmując (wśród techników) 19 miejsce w kraju, 2 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim zdobyła prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2017”. Sukcesy naszej placówki potwierdza ponownie zdobyty tytuł „Złotej j Szkoły 2018”, tytuł „ Srebrnej Szkoły 2019” oraz tytuł „Brązowej Szkoły 2020.”

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Technikum 5-letnie kształcące w zawodach:

 •  technik weterynarii; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia
 • technik rolnik; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru: biologia, geografia lub matematyka
 • technik architektury krajobrazu; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: do wyboru biologia, geografia lub matematyka
 • technik hodowca koni; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru biologia, geografia lub matematyka

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

Zapraszamy do nas, bo mamy dla Was…

pracownie ogólnokształcące i zawodowe dobrze wyposażone w sprzęt techno-dydaktyczny,
• nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną,
• pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
• eko-ogród, eko-pracownię,
• nowoczesną oborę z robotem udojowym,
• nowoczesny park maszynowy,
• nowoczesną pracownię analityczno-chemiczną,
• kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion,
• plac manewrowy do nauki jazdy,
• kajaki, rowery,
• konie,
• internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness.

W każdej sali lekcyjnej są projektory multimedialne, a 10 sal wyposażonych jest w tablice interaktywne. Uczniowie posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu

Fot. W „łowickim klimacie” na terenie szkolnego parku

Fot. Robot udojowy najnowszej generacji może obsłużyć w ciągu doby nawet 80 krów mlecznych

Co oprócz nauki?

Placówka organizuje młodzieży szereg atrakcji ,do których należą:
• wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne;
• spływy kajakowe i wycieczki rowerowe,
• wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, Zespole Ludowym :Dąbrowskie Pasiaki”, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle, Uczniowskim Klubie Wolontariatu.

Fot. Spływ kajakowy

Fot. Wycieczki rowerowe po okolicy i nie tylko

Fot. Zespół Ludowy „Dąbrowskie Pasiaki”

Dla chętnych… bezpłatne kursy

Nic tak człowieka nie cieszy, jak atrakcyjne okazje. W tej szkole są nimi:
• kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem;
• kurs kombajnisty;
• kurs inseminacyjny;
• kurs florystyczno-kelnerski;
• kurs na wózki widłowe;
• kurs koparko-ładowarki
• kurs spawania elektrodami otulonymi;
• kurs instruktora nauki jazdy konnej;
• kurs instruktora hipoterapii;
• kurs groomingu
• kurs instruktora dogoterapii,
• kurs instruktora tresury psów
• inne, wg potrzeb ucznia.

Fot. Kurs instruktora jazdy konnej

Fot. Kurs groomingu

Fot. Kurs florystyczny

Fot. Zajęcia praktyczne na kursie spawacza

NASZE SUKCESY:

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie m.in. na weterynarię
 • Laureaci i i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
 • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”
 • Laureaci i finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
 • Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP – (wielokrotnie: I, II i III miejsce w województwie w bieżącym roku do finału zakwalifikowało się 18 uczniów),
 • Laureaci Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego (wielokrotnie: I, II i III miejsca w województwie),
 • Finaliści etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bankach,
 • Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach,
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie w okręgu łódzkim,
 • Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego,
 • tytuł „Złotej Szkoły 2017”,
 • tytuł „Złotej Szkoły 2018,
 • tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”,
 •  tytuł „Brązowej Szkoły 2020”,
 • Specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” ,

W bezpiecznych i przyjaznych warunkach do nauki, nauczyciele – specjaliści z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz pedagog szkolny – wspierają każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie, zgodnie z osobistymi potrzebami.

Co na to dyrektor?

Można powiedzieć, że jesteśmy szkołą projektów, ponieważ pozyskujemy dużo środków finansowych z WFOŚiG w w Łodzi, RPO Województwa Łódzkiego, NFOŚiGW w Warszawie. Realizujemy także projekty staży zawodowych dla uczniów w ramach Programu Erasmus+. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Absolwenta mobilnego zawodowo, osiągającego sukcesy i szanującego tradycje. – mówi Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły.

Nic tylko pozazdrościć lub… wybrać właśnie tę szkołę.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

TECHNIK WETERYNARII

Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierunkiem lekarzy weterynarii, a praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry) przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów.

Technik weterynarii może podjąć pracę w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, na fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, lub nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo i innych.

Fot. Zajęcia praktyczne w Gabinecie Weterynaryjnym

TECHNIK ROLNIK

Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków pieniężnych Unii Europejskiej. Uczniowie nabywają umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub do pracy w zawodach rolniczych i okołorolniczych.

Szkoła wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników rolników o różnych specjalnościach. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i specjalność branżowa umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza, ekonomia, agrobiznes i innych.

Fot. Zajęcia praktyczne z techniki w rolnictwie

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. To jedyna tego typu szkoła w naszym regionie. Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji, modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu.
Absolwent może założyć własną firmę lub znaleźć pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków i ochrony środowiska, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych.
Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: hotelarstwo, geodezja, turystyka, architektura krajobrazu i innych.

Fot. Na zajęciach z projektowania w architekturze krajobrazu

TECHNIK HODOWCA KONI

Zawód, który w sposób emocjonujący i twórczy realizuje zainteresowania młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego sportu jeździeckiego i hodowli koni. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu końmi i zapotrzebowaniu na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni zapewniamy: zdobycie wiedzy z szeroko rozumianej hipologii na zajęciach teoretycznych i praktycznych, doskonalenie umiejętności jeździeckich, powożenie zaprzęgami, okresowe zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii oraz rymarzami.
Ukończenie szkoły i zdobycie tytułu technika hodowcy koni umożliwia założenie i prowadzenie gospodarstwa hodowlanego lub prowadzenie działalności agroturystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, rolnictwo i innych.

Fot. W plenerze

 

 

 

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

2 lipca 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Nazwa projektu to: „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start”.

Podczas podpisywania umowy o dofinansowanie projektu gośćmi byli: Poseł na Sejm RP p. Tadeusz Woźniak, Wicemarszałek województwa łódzkiego p. Robert Baryła, Z-ca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego p. Michał Kania.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 547 596,80 złotych a kwota dofinansowania z EFS 1 392 837,12 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Udział w programie pozwoli 100 uczniom zdobyć dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową, w celu sprostania wymogom rynku pracy. Będą też dofinansowane miesięczne stypendia stażowe w kwocie 1 800 zł., dzięki którym uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców w czasie wakacji. Projekt przewiduje również wsparcie nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń zawodowych.

Kursy i szkolenia dla młodzieży:
* prawo jazdy kat. B,

*koparko-ładowarki,

*spawania,

*obsługi wózków widłowych,

*stosowania środków ochrony roślin,

*obsługi kombajnu zbożowego,

*inseminacyjny,

*florystyczno –kelnerski,

*instruktor jazdy konnej,

*instruktor hipoterapii ,

*kurs groomingu,

*instruktor szkolenia psów,

*instruktor dogoterapii.

Ponadto uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów aktywnego rozwoju kariery.

Fundusze otrzymane w ramach dofinansowania projektu przeznaczone będą także na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania nowoczesnymi osiągnięciami nauki  w takich zawodach jak: technik rolnik, technik weterynarii i technik architektury krajobrazu.

Uczniowie będą  mogli kształcić się w nowoczesnej, dobrze wyposażonej w sprzęt techno-dydaktyczny szkole.

 

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste, choć nietypowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Naszym uczniom gratulujemy osiągniętych wyników w nauce. Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY – ,,ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

Uczennica naszej szkoły Zuzanna Łykowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobyła III miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, podczas zwalczania klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu i zawodach, działalność prewencyjną, kulturalną i historię pożarnictwa.

Gratulujemy Zuzannie i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!!!

To już VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego celem jest:

 • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli
  i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja
  i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
 • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
 • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

I etap przeprowadzony został w szkołach zgłoszonych do konkursu.

II etap konkursu odbył się 5 grudnia 2019 roku w ZSCKR w Starym Brześciu, gdzie 72 uczestników pisało test składający się z 60 pytań.

Obejmował on zagadnienia  z: anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Po teście wyłoniono 25 zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału ogólnopolskiego konkursu.

Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Mateusz Witaszewski – absolwent klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i Mateusz Grzegory – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Uczniowie otrzymali tytuł finalisty i zdobyli indeksy na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z 22 MAJA 2020 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I MATURZYSTÓW W ZSCKRIM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DABROWIE

zarządzenie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIEZ – SESJA: CZERWIEC 2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Zduńskiej Dąbrowie

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie- sesja: czerwiec 2020

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

22.06.2020

poniedziałek

Część pisemna

23.06.2020

wtorek

RL.21

(II TAK)

Technik architektury krajobrazu

Godzina 9.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

9 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 10.00

1 godzina

(+30 minut dostosowanie)

9 zdających

Sala gimnastyczna

RL.10

Technik weterynarii

Godzina 9.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

10 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 10.00

1 godzina

2 zdających

Sala gimnastyczna

R.09

Technik weterynarii

Godzina 9.00

2 godziny

1 zdający

Sala gimnastyczna

———————
R.11

Technik weterynarii

Godzina 13.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

4 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 14.00

1 godzina

1 zdający

Sala konferencyjna

R.16

Technik rolnik

Godzina 13.00

3 godziny

7 zdających

Sala gimnastyczna

———————
Rl.03

Technik rolnik

——————— Godzina 10.00

1 godzina

1 zdający

Sala gimnastyczna

 

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

 • Na obie części egzaminu należy posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.
 • Osoby wnoszące opłatę za egzamin do OKE, muszą mieć dowód wpłaty ze sobą.

 

 • Na część pisemną można mieć kalkulator prosty*
 • Na część praktyczną zdający posiadają własne przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Kwalifikacja RL.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,2; 0,3 i 0,5

Kwalifikacja RL.10 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.09 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.11 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.16 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 • Jeżeli przyniesione przybory, będą niezgodne ze wskazaniami, nie będzie można z nich korzystać na egzaminie.
 • Na obu częściach można mieć własną butelkę wody do picia (stoi na podłodze obok ławki)

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: czerwiec 2020 – 31 sierpnia 2020r.

Ważne Informacje Dodatkowe przygotowane w oparciu (o wytyczne z 15.05.2020r., dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, przygotowane przez MEN, CKE, GIS), zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w aktualnościach.

Proszę się z nimi bezwzględnie zapoznać i do nich na egzaminie stosować. W momencie pojawienia się nowych informacji – dla zdających, zostaną one zamieszczone na stronie.

Z wszelkimi problemami i pytaniami, dotyczącymi EPKwZ proszę zwracać się – telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio do mnie.

                                                                                                 Małgorzata Nowik

 

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW W SPRAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH. NOWE TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH.

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego z dnia 14.05.2020 r, dotyczącymi udziału w konsultacjach dla maturzystów, prosimy o pisemną deklarację uczestnictwa w wyżej wymienionej formie zajęć.

Potwierdzenia udziału w konsultacjach należy dokonać dla każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotów dodatkowych (j. polski, j. obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy) oddzielnie.

Konsultacje odbywać się będą w grupach, bezpośrednio z nauczycielem na terenie Szkoły z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z COVID 19.

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa lub rezygnację z uczestnictwa w konsultacjach prosimy przesłać na e-maila (w formie załącznika) do wychowawcy klasy najpóźniej do 22 maja 2020 r.

Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych od 25 maja 2020 roku.

Brak informacji do dnia 22.05.20 będzie traktowany, jako rezygnacja z udziału w konsultacjach.

 

Nowe terminy egzaminów maturalnych

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a zakończą 26 czerwca. Podobnie, jak w ubiegłych latach, egzaminy będą odbywać się rano (godz. 9.00) i po południu (godz. 14.00).

Nowe terminy egzaminów maturalnych:

8 czerwca (poniedziałek) – język polski na poziomie podstawowym (godz. 9.00), język polski na poziomie rozszerzonym (godz. 14.00) – sala gimnastyczna

9 czerwca (wtorek) – matematyka na poziomie podstawowym (godz. 9.00) –

10 czerwca (środa) – język angielski na poziomie podstawowym (godz. 9.00), język angielski na poziomie rozszerzonym (godz. 14.00).

15 czerwca (poniedziałek) – matematyka na poziomie rozszerzonym (godz. 9.00)

16 czerwca (wtorek) – biologia (godz. 9.00), wiedza o społeczeństwie (godz. 14.00).

17 czerwca (środa) – chemia (godz. 9.00),

18 czerwca (czwartek) – język niemiecki na poziomie podstawowym (godz. 9.00

19 czerwca (piątek) – geografia (godz. 9.00)24 czerwca (środa) – historia (godz. 14.00).

Termin dodatkowy i poprawkowy

Egzaminy maturalne w dodatkowym terminie, dla osób, które nie mogą przystąpić do nich w czerwcu, są zaplanowane od 8 do 14 lipca.

Matury poprawkowe odbędą się 8 września.

Wyniki matur:

Wyniki matur absolwenci poznają do 11 sierpnia. Ci, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych i przystąpią do matury poprawkowej, otrzymają wyniki do 30 września.

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY I EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE -CZERWIEC 2020

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami (w wyznaczonym miejscu).
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 9. Zdający zgłaszają się na egzamin na 1 godzinę przed zapisaną w komunikacie CKE z dnia 24 kwietnia2020 roku godziną rozpoczęcia egzaminu.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą–jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę, albo jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego wynosi 2 m.
 3. Zdający nie mogą przebywać w Sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.
 4. Nie należy spotykać się w grupach przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów.
 5. W przypadku EM, EPKwZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Opracowano na podstawie wytycznych CKE, MEN,GIS

LINK DO FILMU “SZKOŁA Z ZAWODEM”

Link do filmu “SZKOŁA Z ZAWODEM”