Bezpiecznie chronimy nasze uprawy FDPA i Syngenta na straży bezpieczeństwa żywności

29 maja 2023 roku uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i firmę Syngenta.

Uprawa roślin jest bezpośrednio związana z wykonywaniem wielu czynności mających na celu ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi. Bez stosowania chemicznej ochrony roślin osiągnięcie dużych plonów o wysokiej jakości jest bardzo trudne. Należy mieć na uwadze bardzo duże zagrożenia związane z pestycydami. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że bezpieczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin kilku zasad m.in.: zobligowani są do uwzględniania wymogów integrowanej ochrony roślin, używać tylko zarejestrowane środki ochrony roślin a ich aplikowanie powinno odbywać się zgodnie z etykietą oraz zachowaniem warunków prawidłowego stosowania. Zakup pestycydów musi pochodzić wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą ochrony roślin oraz kwalifikacje, które uzyskują na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Do zabiegów chemicznej ochrony roślin należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt, którego użycie zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin.

Młodzież podczas szkolenia poszerzyła swoją wiedzę na temat:

  • wymagań prawnych związanych z ochroną upraw,
  • środków ochrony roślin
  • integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem roli kwalifikowanego materiału siewnego
  • zasad bezpiecznego stosowania ŚOR.

Prelegenci przedstawili nowe rozwiązania prawne Unii Europejskiej w zakresie stosowania ŚOR. W części praktycznej na stanowisku demonstracyjnym ekspert wskazał zasady prawidłowej kalibracji opryskiwacza oraz efekty działania rozpylaczy.

W trakcie zajęć odbywały się quizy i ćwiczenia, a za poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymywali drobne upominki.