„PARK DENDROLOGICZNY – ZIELONE PŁUCA DĄBROWY”

W marcu 2012 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi na realizację zadania pn. „Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy”. Wartość ogólna zadania wynosiła 30048,64 zł natomiast 24000,00 zł to wysokość, jaką stanowiło przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Pod koniec października rozpoczęliśmy realizację zadania. Zakupiono roślinność i podłoże. W ramach zajęć praktycznych dokonano nasadzeń. Całość nadzorowali nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu. Wiosną zamierzamy dokończyć oznaczania roślinności, a w zakupionej gablocie znajdą się informacje dotyczące roślinności występującej  w parku.

„Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy” utworzono przy internacie, na terenie, który w przeszłości pełnił rolę olbrzymiego trawnika. Zakupiono drzewa i krzewy, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska, w którym będą wzrastały. Stworzenie bioróżnorodności florystycznej na niewielkim obszarze, instalacja sprzętów niezbędnych do zajęć dydaktycznych jak również rekreacji i wypoczynku sprawi, iż zajęcia te będą urozmaicone oraz poprawi się znacznie estetyka otoczenia internatu. Wzmocniony zostanie obszar zieleni, niezbędny dostawca tlenu. Powstanie miejsce, gdzie realizowane będą zajęcia dodatkowe dla młodzieży oraz zagadnienia podstawy programowej technik architektury krajobrazu. Gmina Zduny to także obszar, gdzie tworzone są nowe obszary Natura 2000. Większa liczba drzew (oczywiście w przyszłości) stanie się ostoją i siedliskiem ptactwa. Zamierzamy, aby park stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież i mieszkańców osiedla oraz był alternatywnym miejscem i formą spędzania czasu wolnego.

WWW.wfosigw.lodz.pl

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013

Technikum w Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jako jedyne z powiatu łowickiego  znalazło się w  tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Techników. Szkoła zajęła 222 miejsce w Polsce, 13 w województwie i 1 w powiecie łowickim.

Finał XV Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 odbył się  10 stycznia br. na Politechnice Warszawskiej. Przygotowała go Fundacja Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita.

Ten wynik szkoła uzyskała dzięki dobrze zdanym egzaminom zewnętrznym
(egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) oraz sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych .

To wspólny sukces uczniów i nauczycieli. Wśród laureatów i finalistów są uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale również tacy, którzy uzyskują przeciętne wyniki w nauce. To nauczyciele starają się wyzwalać u uczniów motywację wewnętrzną do nauki i prowadzić ich do celu.

 

 

JUŻ ABSOLWENCI TECHNIKUM…

11 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej odbyła się uroczystość rozdania świadectw absolwentom Technikum dla dorosłych kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Pani wicedyrektor Zofia Rosa odczytała list skierowany do absolwentów przez  dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego, który z powodu nieoczekiwanego wyjazdu nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Pan dyrektor gratulował absolwentom ukończenia szkoły i życzył im aby zrealizowali własne plany, osiągnęli zamierzone cele, a rolnictwo, którego uczyli się przez cały okres szkoły przynosiło im satysfakcję i radość tak zawodową jak i finansową. Nie zabrakło również życzeń pomyślnego zdania egzaminów zewnętrznych: zawodowego i maturalnego. Następnie pani wicedyrektor wraz z opiekunem semestru, panem Karolem Pankiem, wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia Technikum.

Miłym akcentem na zakończenie było wręczenie kwiatów w podziękowaniu za włożony trud i wysiłek  obecnym na uroczystości  nauczycielom.