„PARK DENDROLOGICZNY – ZIELONE PŁUCA DĄBROWY”

W marcu 2012 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi na realizację zadania pn. „Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy”. Wartość ogólna zadania wynosiła 30048,64 zł natomiast 24000,00 zł to wysokość, jaką stanowiło przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Pod koniec października rozpoczęliśmy realizację zadania. Zakupiono roślinność i podłoże. W ramach zajęć praktycznych dokonano nasadzeń. Całość nadzorowali nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu. Wiosną zamierzamy dokończyć oznaczania roślinności, a w zakupionej gablocie znajdą się informacje dotyczące roślinności występującej  w parku.

„Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy” utworzono przy internacie, na terenie, który w przeszłości pełnił rolę olbrzymiego trawnika. Zakupiono drzewa i krzewy, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska, w którym będą wzrastały. Stworzenie bioróżnorodności florystycznej na niewielkim obszarze, instalacja sprzętów niezbędnych do zajęć dydaktycznych jak również rekreacji i wypoczynku sprawi, iż zajęcia te będą urozmaicone oraz poprawi się znacznie estetyka otoczenia internatu. Wzmocniony zostanie obszar zieleni, niezbędny dostawca tlenu. Powstanie miejsce, gdzie realizowane będą zajęcia dodatkowe dla młodzieży oraz zagadnienia podstawy programowej technik architektury krajobrazu. Gmina Zduny to także obszar, gdzie tworzone są nowe obszary Natura 2000. Większa liczba drzew (oczywiście w przyszłości) stanie się ostoją i siedliskiem ptactwa. Zamierzamy, aby park stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież i mieszkańców osiedla oraz był alternatywnym miejscem i formą spędzania czasu wolnego.

WWW.wfosigw.lodz.pl