JUBILEUSZ PROFESORA ZWYCZAJNEGO DOKTORA HABILITOWANEGO STEFANA WAWRZYŃCZAKA

W dniu 22 maja 2012 roku w Pałacu w Balicach odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. W części otwartej Rady Naukowej, poświęconej omówieniu dokonań naukowych i organizacyjnych Profesora zwyczajnego dr hab. Stefana Wawrzyńczaka miała zaszczyt uczestniczyć Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Pani Zofia Wawrzyńczak.

W uroczystościach jubileuszowych obchodzonych z okazji 56-lecia pracy naukowej i 80-tych urodzin Pana Profesora wzięli udział naukowcy wyżej wymienionego Instytutu, Dyrektorzy Zakładów Doświadczalnych IŻ PIB, kadra naukowa Uczelni Wyższych Krakowa, przedstawiciele mediów, wydawnictw i innych podmiotów.

W czasie oficjalnych wystąpień przywołano osiągnięcia naukowe Pana Profesora, wyeksponowano cechy takie jak życzliwość, bezkompleksowość, pogoda ducha.

 Pan Profesor dr hab. Stefan Wawrzyńczak urodził się 16 kwietnia 1932 roku w Rząśnie, województwo łódzkie. W 1949 roku ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Zdunach, a w 1951 roku Liceum Rolnicze w Dąbro­wie Zduńskiej k. Łowicza.

Studia wyższe odbył w latach 1951-1953  w Odesskim Insty­tucie Rolniczym w Odessie na Wydziale Zootechnicznym, a w latach 1953-1956 w Moskiewskiej Akademii Rolniczej im. K. Timiriazewa w Moskwie, na Wydziale Zootechnicznym, który ukończył uzyskując stopień magistra inżyniera zootechniki.

W 1961 roku Moskiewska Akademia Rolnicza im. K. Timiriazewa w Moskwie, Wydział Zootechniczny, nadała Stefanowi Wawrzyńczakowi tytuł doktora nauk zootechnicznych. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerwanda Arzumaniana, były „Gospodarczo-biologiczne właściwości krów wysoko produkcyjnych”.

Na podstawie rozprawy habilitacyjnej, zatytułowanej „Badania nad wzrostem i kształtowaniem się użytkowości rzeźnej wolców, bu­hajków i częściowych kastratów samczych bydła”, Szkoła Główna Go­spodarstwa Wiejskiego – AR w Warszawie, Wydział Zootechniczny, nadała w 1970 roku dr. inż. Stefanowi Wawrzyńczakowi stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych.

Na wniosek Rady Naukowej Instytutu Zootechniki w 1977 roku, uchwałą Rady Państwa, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1985 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Wśród wielu odznaczeń nadanych profesorowi, z których najważniejszy Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, są również Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego, Medal 850-lecia Łowicza oraz odznaczenia zagranicznych instytutów  naukowych

Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak, w swoim wystąpieniu skierowała m.in. następujące słowa „Reprezentując całą społeczność szkolną, wyrażam dumę, iż absolwent Dąbrowieckiej Szkoły, Syn Ziemi Łowickiej osiągnął taki sukces naukowy. Pan Profesor jest naszym najzacniejszym absolwentem. Ponawiam zaproszenie do „źródeł”, do tej małej  Alma Mater. Z ziemi Łowickiej przywiozłam jej symbol „Łowiczankę” i myślę, że dołączy do kolekcji równie pięknych „Krakowianek”. Życzę dalszych lat w zdrowiu i szczęściu, a polskiej nauce, aby czerpała z wiedzy i doświadczenia Pana Profesora”.

Na wizytę Pana Profesora nie musieliśmy długo czekać, gdyż nie minął tydzień, a mieliśmy okazję przywitać zacnego gościa w progach naszej szkoły.