Spotkanie uczniów z przedstawicielem KRUS

„Rolnik- zawód niebezpieczny”- pod takim hasłem odbyło się dziś spotkanie przedstawiciela KRUS – pana Grzegorza Żebrowskiego z uczniami klas I kształcących się w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik hodowca koni oraz technik architektury krajobrazu.

Pogadanka dotyczyła najczęstszych przyczyn wypadków w rolnictwie oraz sposobów ich zapobiegania. Prowadzący zwracał uwagę, że praca rolnika jest ciężka i niebezpieczna, wymieniał zagrożenia  związane z pracami w  obejściu gospodarskim, przy hodowli zwierząt czy obsłudze maszyn i urządzeń. Podkreślał, że złożoność prac w gospodarstwie rolnym, ich sezonowe natężenie i związany z tym pośpiech, nieuwaga i wzmożony wysiłek fizyczny sprzyjają wypadkom, a spowodowane w ich wyniku urazy czasowo lub trwale wyłączają osobę poszkodowaną z pracy, a nawet powodują śmierć.

Podsumowaniem spotkania był apel do przyszłych rolników, by w swojej pracy wykazywali się dbałością o warunki i miejsce pracy, używali tylko sprawnych maszyn i urządzeń, zachowywali szczególną ostrożność przy pracy ze zwierzętami oraz stosowali ochrony osobiste i odpowiednia odzież roboczą.

Spotkanie uczniów z przedstawicielem KRUS było cenną lekcją i motywacją do wdrażania  i powszechnego stosowania zasad BHP w gospodarstwie rolnym.

Warsztaty „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników”

26 września 2023 roku młodzież z klas IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii,  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięła udział w szkoleniu z warsztatami „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników” realizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat możliwości uzyskania alternatywnego źródła dochodu, jakim jest wprowadzenie przetwórstwa żywności do swojego gospodarstwa i sprzedaż wytworzonej żywności bezpośrednio konsumentowi.