KOMUNIKAT W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

24 marca 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie będzie wykonywać zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie na odległość obejmie wszystkich uczniów i słuchaczy naszej szkoły i polegać będzie na :

1) wymianie informacji między nauczycielem a uczniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) samodzielnym zapoznawaniu się przez uczniów ze wskazanym przez nauczyciela materiałem dydaktycznym obejmującym realizowany program nauczania;

3) podejmowaniu przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

Komunikacja elektroniczna między nauczycielami a uczniami odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS SYNERGIA (zakładki do wyboru: wiadomości, praca domowa, zaplanuj lekcję), a w miarę potrzeb i możliwości e-mail danego oddziału, aplikację do prowadzenia czatu i wideokonferencji.

 

Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

Nauczyciele dokumentują realizację zajęć w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie tematu lekcji. Fakt odebrania przez ucznia materiałów/ wiadomości w dzienniku elektronicznym jest odnotowywany przez nauczyciela jako obecność na zajęciach. Nieodebranie materiałów jest uznawane za nieobecność ucznia na zajęciach.

Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach realizowane będzie poprzez e-dziennik. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcą klasy dla rodziców odbywać się będą w miarę potrzeb poprzez WIADOMOŚCI wymieniane przez e-dziennik.

Pełna treść Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z dnia 23 marca 2020 roku znajduje się w dzienniku elektronicznym LIBRUS SYNERGIA (zakładka ogłoszenia).

Apelujemy do wszystkich uczniów, aby pozostali w domach i zaangażowali się w realizację kształcenia na odległość. Prosimy o ostrożność i życzymy zdrowia.

Dyrekcja i nauczyciele ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie