STAŻ NAUCZYCIELI SZKÓŁ SEKTORA ZIELONEGO WE WŁOSZECH

W dniach 2 – 13 października 2017 roku p. Zofia Rosa – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor szkoły – uczestniczyła w projekcie „Zagraniczna mobilność uczniów i nauczycieli dla innowacyjnego modelu nauczania zawodu w szkołach sektora zielonego” współfinansowanym  z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Staż został zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska w Brwinowie i FORTES Impresa Sociale.

Program dwutygodniowego szkolenia był bardzo bogaty. Nauczyciele wzięli udział w wielu seminariach, warsztatach i wyjazdach studyjnych W trakcie wizyt we włoskich szkołach (IIS Trentin Lonigo szkole o profilu rolniczym,  szkole II Parolini Bassano del Grappa , szkole rolniczo- winiarskiej w IPSIA Lampertico), uczestnicy stażu mogli zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania, organizacją praktyk zawodowych oraz wyzwaniami dla rolniczego szkolnictwa zawodowego w obliczu zmian na rynku pracy. Dało to możliwość analizy zagadnień dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości oraz porównania jej z warunkami polskimi.

Uczestnicy projektu wzięli udział w konferencji COSME Project „ATTIMO”, która dotyczyła udziału osób niepełnosprawnych w zakładaniu firm i szkoleniach wspieranych przez lokalne firmy, odwiedzili również centrum edukacyjne Aster 3 Onlus – placówkę o charakterze świetlicy środowiskowej, w której odbywają się zajęcia artystyczne z rzeźby, tańca klasycznego, teatru.

Aspekt kulturowy mobilności obejmował wyprawy edukacyjne mające na celu zapoznanie kulturą, historią i zabytkami Włoch.

Szkoleniowy staż w ramach projektu PO WER, poza rozwojem umiejętności językowych, umożliwił wzbogacenie warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności oraz podniesienie jakości kształcenia i wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół.