RUSZA NOWY PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów
z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły”
o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036650
realizowanego ze środków PO WER przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” realizowany jest w naszej szkole od września 2017 roku i ma na celu zwiększenie samozatrudnienia jej absolwentów, poprzez wprowadzenie do gospodarstw alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt. Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu: ekologicznego chowu zwierząt, produkcji żywności ekologicznej, wykorzystania zwierząt w rekreacji i zooterapii. W ramach projektu 36 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii będzie miło możliwość uczestniczenia w dwutygodniowym stażu w DEULA w Nienburgu. W trakcie odbywania stażu młodzież będzie miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, etologią i dobrostanem zwierząt dzikich utrzymywanych w niewoli, pielęgnacją i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także ochroną środowiska związaną z produkcją zwierzęcą. Jednak zasadniczym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie przez nich dodatkowych kompetencji zawodowych. Przed wyjazdem na staż wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących ich do odbycia stażu, które będą obejmować przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Wyjazd pierwszej 18 osobowej grupy planowany jest na czerwiec 2018 roku. Kolejna grupa uczniów, w ramach tego samego projektu, wyjedzie w maju 2019 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie