STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W RAMACH PROJEKTU „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”

Informacja dla tych Uczestników Projektu, którzy nie odebrali ubrań roboczych.

Uczestnicy Projektu „ Nauczanie rolnicze XXI wieku” odbywający wakacyjny staż zawodowy – ubrania robocze są do odebrania w Kolo Odzież Robocza w Łowiczu, ul. Blich 11. Zgłaszając się po odbiór ubrań roboczych należy zabrać ze sobą umowę na staż i dowód osobisty.

W okresie od 26 czerwca do końca sierpnia 2017 roku 67 uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie będzie realizować staż zawodowy w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Udział w wakacyjnym stażu zawodowym pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową w celu lepszego sprostania wymogom rynku pracy. Uczestnicy Projektu otrzymają dofinansowane miesięczne w formie stypendium stażowego w kwocie 1 800 zł, odzież ochronną, obuwie i środki ochrony niezbędne na danym stanowisku pracy a także zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażowe. Będą też wyznaczeni opiekunowie stażu.

Dzięki stażom zawodowym, uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców w takich zawodach jak: technik weterynarii, technik rolnik i technik architektury krajobrazu.