Spotkanie z doradcą zawodowym

W dniu 13 marca 2009 r. maturzyści spotkali się z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Zostali oni zapoznani z ofertami pracy jakimi dysponuje PUP. Jednocześnie dostali ulotki na temat pozyskiwania pomocy finansowej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie z policjantem

4 marca 2009 r. w naszej szkole gościł policjant ? starszy sierżant sztabowy Sławomir Sobieszek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Łowiczu. Nie była to jego pierwsza wizyta gościnna u nas. W październiku pani pedagog szkolna zaprosiła go na spotkanie z uczniami klas IV w celu omówienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Młodzież aktywnie uczestniczyła w rozmowie o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Większość uczniów obecnych na spotkaniu to kierowcy, dlatego rozmowa oscylowała wokół jazdy samochodem.

W środę pan Sławek odwiedził szkołę ponownie. Tym razem przywiózł ze sobą film. Uczniowie klas trzecich obejrzeli materiał z pracy ?drogówki?. Wyeksponowane były efekty brawurowej jazdy samochodem i motorem. Niektóre sceny mroziły krew z żyłach. Film nie wymagał komentarza. Potem wywiązała sie dyskusja o tym jak bezpiecznie poruszać się pojazdami zmechanizowanymi po drogach, jak unikać kolizji. Policjant spędził w szkole cztery godziny. Okazało sie, że nawet ten czas to za mało, aby omówić wszystkie problemy z jakimi spotykamy się na drogach.

Kiedy zwracamy się do pedagoga

Możecie im dać swoją miłość, lecz nie myśli
wasze, jako że swe własne myśli posiadają.
Możecie usiłować być podobni do nich, lecz
nie próbujcie nawet uczynić ich podobnymi do was.
Jako, że życie się nie cofa, ani na dzień
wczorajszy nie czeka…?

Khalil Gibrana

Witam Was serdecznie!!!Chcę, abyście wiedzieli, że jestem w szkole do Waszej dyspozycji. Jeśli macie jakiekolwiek problemy ? zapraszam do siebie. Każdy uczeń jest dla mnie ważny, każdy jest inny- więc traktowany przeze mnie indywidualnie. Chcę abyście wiedzieli, że o ile będzie to możliwe, na pewno Wam pomogę! Będę szukała właściwych rozwiązań ? najlepszych dla Was.

Pragnę Was również uczulić na potrzeby innych. Tu prośba do Was: jeśli widzicie, że ktoś z Waszych kolegów potrzebuje pomocy, wsparcia, a nie bardzo wiecie jak mu pomóc ? zgłaszajcie to do mnie. To Wy najlepiej wiecie w jakim stanie emocjonalnym są Wasi koledzy czy koleżanki. To od Was w dużej mierze zależy czy pomoc dotrze do nich w porę.

Jeśli macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić ? również zapraszam!
Zastaniecie mnie w małym pokoiku obok biblioteki:

WTORKI ? 8:30- 14:00

PIĄTKI ? 9:00- 13:30

Mój adres e-mail: acharazka@o2.pl– możecie na niego pisać w każdej chwili!
Zapraszam również rodziców! jestem dostępna we wtorki i piątki. Istnieje również możliwość umówienia się
w godzinach popołudniowych na terenie szkoły oraz internatu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Anna Charążka – pedagog szkolny

Przetarg 23.06.2010

Zduńska Dąbrowa, dnia 22.06.2010r.

Znak: ZSP.S.343-1/10

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:

?Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu i sali gimnastycznej w Zduńskiej Dąbrowie?

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny informuje, że w dniu 22.06.2010r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie dotyczące zamówienia.

Treść zapytania:
Zgodnie z art. 42 ust. 12 w zw. z ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz par. 6 ust. 2 (obowiązującego do 31.12.2009 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i par. 37 (obowiązującego od
01.01.2010 r.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest możliwe zastosowanie preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług dla robót budowlano – montażowych dotyczących budynków mieszkalnych, w tym również sklasyfikowanych pod symbolem 113 \”Budynki zbiorowego zamieszkania\” obejmującym m.in. internaty i bursy szkolne.
Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie PKOB budynku internatu i ewentualne uwzględnienie zmian w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy j/w udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
a) zmienia się treść załącznika nr 1 – tj. ?formularz ofertowy?,
b dokonuje się zmian w kosztorysach nakładczych – tj następuje podział:
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek Szkoły i sali gimnastycznej,
– kosztorys nakładczy obejmujący budynek internatu.
2. Symbol PKOB dla budynku internatu – 1130
Nowy załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz dwa odrębne kosztorysy nakładcze zamieszczam na stronie internetowej (www.zspzd-technikum.pl)-U Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE wg odrębnego pisma zamieszczonego na stronie(www.zspzd-technikum.pl).

/–/ Dyrektor Szkoły
Zofia Wawrzyńczak

Rozstrzygnięcie przetargu

wyniki

Zmiana terminu przetargu 23.06.2010

Zmiana terminu

Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób
Pkt 15.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2010 r., do godz. 10.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej siwz, pokój (sekretariat)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.06.2010 r. , do godz. 12.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, pokój (sekretariat)
Pkt 15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora)
Zastępuje się nowym brzmieniem:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego pokój (gabinet Dyrektora).

Nowe konto na wadium

Nowe konto
Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 12 Wymagania dotyczące wadium w następujący sposób:
Pkt 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 95 9288 1109 1278 2093 2000 0050
<b>Zastępuje się nowym brzmieniem:</b>
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
<b><u>Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny
nr konta: 45 9288 1109 1278 2093 2000 0050 </u></b>