WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY i EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE – SESJA: STYCZEŃ-LUTY 2022

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź z osobą na kwarantannie.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na obie części egzaminu zdający przynoszą własne długopisy (z czarnym wkładem).

7. Na egzaminie pisemnym każdy zdający korzysta tylko z własnych przyborów (kalkulator prosty). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Na egzaminie praktycznym każdy zdający korzysta z przyborów znajdujących się na jego stanowisku pracy, przygotowanych przez szkołę (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa)  komunikatu dyrektora CKE.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, w wyznaczonym do tego miejscu.

11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

12. Zdający zgłaszają się na egzamin najpóźniej na 0,5 godziny przed planową godziną rozpoczęcia egzaminu.

13. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

15. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a. podchodzi do niego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b. wychodzi do toalety,

c. podchodzi do niego asystent techniczy/operator egzaminu

d. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),

e. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

16. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą– jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym(w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

17. W przypadku części praktycznej EPKwZi EZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

18. Członkowie zespołu nadzorującego wszystkie czynności związane z pobieraniem, rozdawaniem i odbieraniem od zdających arkuszy egzaminacyjnych/efektów pracy, wykonują w maseczkach i w rękawiczkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie , korzystając z własnego długopisu.

20. Losowania stanowisk na sali egzaminacyjnej, w imieniu zdających, dokonują członkowie ZN.

21. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

22. Nie należy spotykać się w grupach przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów.

23. W przypadku EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

24. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

Opracowano na podstawie wytycznych CKE, MEiN,GIS

Harmonogram egzaminów – Sesja styczeń-luty 2022