STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

Piątkowe popołudnie 30 kwietnia 2021 roku obfitowało w bogaty program uroczystości okolicznościowych, które odbyły się w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Poza pożegnaniem klas maturalnych, Dyrektor – Stanisław Kosmowski i Wicedyrektor – Zofia Rosa dokonali uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom naszej szkoły. Dzięki tej szczytnej inicjatywie co roku, gratyfikacją finansową nagradzany jest jeden uczeń z danej placówki edukacyjnej, który wykazał się najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia listy młodzieży spełniającej wymagane kryteria. W wyniku przeprowadzonej niedawno reformy oświatowej pula stypendystów przypadających na jedną szkołę został zwiększona z jednej na dwie osoby. Jest to oczywiście związane z faktem funkcjonowania klas zarówno na podbudowie gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Dlatego też w roku szkolnym 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwoje uczniów Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie:

 • Aleksandra Cieślińska – uczennica klasy trzeciej, czteroletniego technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii, która w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen – 5, 28 i wzorowe zachowanie;

oraz

 • Adam Foks – uczeń klasy drugiej, pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen – 5,05 i wzorowe zachowanie.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWIUR

Czworo uczniów Technikum w Zduńskiej Dąbrowie awansowało do etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Stawką zmagań w czekającym ich finale są indeksy na wybrane kierunki Uczelni Przyrodniczych w całym kraju, stypendia, nagrody rzeczowe, oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego.

Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyły się 23 kwietnia 2021 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wyniki ogłoszono w środę 28 kwietnia 2021 roku.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów, w sześciu blokach tematycznych.  Czołowe miejsca zajęli w czterech z nich.

Blok produkcja roślinna:

I miejsce – Mariusz Górski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pani Iwona Przytulska, nauczyciel produkcji roślinnej.

Blok agrobiznes:

II miejsce – Grzegorz Gruźliński z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który przygotował się do olimpiady pod kierunkiem Pani Zofii Rosy, wicedyrektor szkoły, uczącej w szkole   przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.

Blok mechanizacja rolnictwa:

III miejsce – Adam Foks z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pan Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły, prowadzący w szkole zajęcia z techniki w rolnictwie.

Blok architektura krajobrazu:

III miejsce – Zuzanna Łykowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Opiekunem merytorycznym uczennicy jest Pani Agnieszka Piesik, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu.

Wysoko punktowane miejsca zajęli również pozostali uczniowie reprezentujący naszą szkołę:

– Jakub Dałek w bloku produkcja zwierzęca – 4 miejsce,

– Piotr Jagodziński w bloku produkcja roślinna – 4 miejsce

– Martyna Gęsiarz w bloku architektura krajobrazu 5 miejsce,

-Patrycja Wesołowska i Martyna Finke w bloku weterynaria znalazły się również w pierwszej dziesiątce na ponad dwudziestu uczestników.

Zawody III stopnia OWiUR odbędą się w dniach 28-29 maja 2021 roku, w okręgu bydgoskim.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY,EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE I EGZAMIN ZAWODOWY W 2021 ROKU

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 10. Zdający zgłaszają się na egzamin na 1 godzinę przed planową godziną rozpoczęcia egzaminu.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą– jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym(w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. W przypadku części praktycznej EPKwZi EZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.
 3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką przystępują do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego wynosi 2 m.
 4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.
 5. Nie należy spotykać się w grupach przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów.
 6. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 8. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni, albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

 

Opracowano na podstawie Wytycznych CKE, MEN, GIS

Zofia Rosa

 

,,Bo tylko jedną mamy Ziemię”

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”.

Włączmy się do promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie:

– segregujmy śmieci

– oszczędzajmy wodę

– zaopatrzmy się w środki czystości przyjazne środowisku naturalnemu

– oszczędzajmy gaz i energię elektryczną

– zużyte baterie wyrzucajmy do specjalnych kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych

– zasadźmy drzewo…

Każdy z nas i wszyscy razem możemy zrobić dużo!