ZAPRASZAMY DO NAS, BO MAMY DLA WAS…

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie to nowoczesna szkoła z 90-letnią tradycją.

Od 18 lat nasz szkoła notowana jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych publikowanym przez czasopismo „Perspektywy.”. W notowaniu za rok 2017 szkoła zajmując (wśród techników) 19 miejsce w kraju, 2 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim zdobyła prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły 2017”. Sukcesy naszej placówki potwierdza ponownie zdobyty tytuł „Złotej j Szkoły 2018”, tytuł „ Srebrnej Szkoły 2019” oraz tytuł „Brązowej Szkoły 2020.”

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Technikum 5-letnie kształcące w zawodach:

 •  technik weterynarii; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia
 • technik rolnik; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru: biologia, geografia lub matematyka
 • technik architektury krajobrazu; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: do wyboru biologia, geografia lub matematyka
 • technik hodowca koni; przedmioty z rozszerzonym programem nauczania, do wyboru biologia, geografia lub matematyka

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE

Zapraszamy do nas, bo mamy dla Was…

pracownie ogólnokształcące i zawodowe dobrze wyposażone w sprzęt techno-dydaktyczny,
• nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną,
• pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
• eko-ogród, eko-pracownię,
• nowoczesną oborę z robotem udojowym,
• nowoczesny park maszynowy,
• nowoczesną pracownię analityczno-chemiczną,
• kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion,
• plac manewrowy do nauki jazdy,
• kajaki, rowery,
• konie,
• internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness.

W każdej sali lekcyjnej są projektory multimedialne, a 10 sal wyposażonych jest w tablice interaktywne. Uczniowie posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu

Fot. W „łowickim klimacie” na terenie szkolnego parku

Fot. Robot udojowy najnowszej generacji może obsłużyć w ciągu doby nawet 80 krów mlecznych

Co oprócz nauki?

Placówka organizuje młodzieży szereg atrakcji ,do których należą:
• wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne;
• spływy kajakowe i wycieczki rowerowe,
• wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, Zespole Ludowym :Dąbrowskie Pasiaki”, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle, Uczniowskim Klubie Wolontariatu.

Fot. Spływ kajakowy

Fot. Wycieczki rowerowe po okolicy i nie tylko

Fot. Zespół Ludowy „Dąbrowskie Pasiaki”

Dla chętnych… bezpłatne kursy

Nic tak człowieka nie cieszy, jak atrakcyjne okazje. W tej szkole są nimi:
• kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem;
• kurs kombajnisty;
• kurs inseminacyjny;
• kurs florystyczno-kelnerski;
• kurs na wózki widłowe;
• kurs koparko-ładowarki
• kurs spawania elektrodami otulonymi;
• kurs instruktora nauki jazdy konnej;
• kurs instruktora hipoterapii;
• kurs groomingu
• kurs instruktora dogoterapii,
• kurs instruktora tresury psów
• inne, wg potrzeb ucznia.

Fot. Kurs instruktora jazdy konnej

Fot. Kurs groomingu

Fot. Kurs florystyczny

Fot. Zajęcia praktyczne na kursie spawacza

NASZE SUKCESY:

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (indeksy na wyższe uczelnie m.in. na weterynarię
 • Laureaci i i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,
 • Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”
 • Laureaci i finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
 • Laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP – (wielokrotnie: I, II i III miejsce w województwie w bieżącym roku do finału zakwalifikowało się 18 uczniów),
 • Laureaci Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla Uczniów Klas o Profilu Rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego (wielokrotnie: I, II i III miejsca w województwie),
 • Finaliści etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bankach,
 • Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach,
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie w okręgu łódzkim,
 • Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego,
 • tytuł „Złotej Szkoły 2017”,
 • tytuł „Złotej Szkoły 2018,
 • tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”,
 •  tytuł „Brązowej Szkoły 2020”,
 • Specjalna nagroda Ministra Edukacji Narodowej w XII rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” ,

W bezpiecznych i przyjaznych warunkach do nauki, nauczyciele – specjaliści z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz pedagog szkolny – wspierają każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie, zgodnie z osobistymi potrzebami.

Co na to dyrektor?

Można powiedzieć, że jesteśmy szkołą projektów, ponieważ pozyskujemy dużo środków finansowych z WFOŚiG w w Łodzi, RPO Województwa Łódzkiego, NFOŚiGW w Warszawie. Realizujemy także projekty staży zawodowych dla uczniów w ramach Programu Erasmus+. Szkoła szczyci się dużym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Systematycznie rozwija bazę dydaktyczną i doskonali programy nauczania. Nadrzędnym celem szkoły jest wykształcenie absolwenta bardzo dobrze przygotowanego do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Absolwenta mobilnego zawodowo, osiągającego sukcesy i szanującego tradycje. – mówi Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły.

Nic tylko pozazdrościć lub… wybrać właśnie tę szkołę.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

TECHNIK WETERYNARII

Zawód, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności obsługi i pielęgnacji weterynaryjnej zwierząt. Odbywają zajęcia edukacyjne w pracowniach specjalistycznych pod kierunkiem lekarzy weterynarii, a praktyki zawodowe w lecznicach weterynaryjnych. W trakcie nauki zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym (USG, aparaty hematologiczne, spektrofotometry) przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów.

Technik weterynarii może podjąć pracę w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, na fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, lub nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może również samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z funduszy unijnych, ma możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo i innych.

Fot. Zajęcia praktyczne w Gabinecie Weterynaryjnym

TECHNIK ROLNIK

Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków korzystania ze środków pieniężnych Unii Europejskiej. Uczniowie nabywają umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub do pracy w zawodach rolniczych i okołorolniczych.

Szkoła wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników rolników o różnych specjalnościach. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i specjalność branżowa umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza, ekonomia, agrobiznes i innych.

Fot. Zajęcia praktyczne z techniki w rolnictwie

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Architektura krajobrazu należy do najnowszych zawodów w Polsce. To jedyna tego typu szkoła w naszym regionie. Szkoła uczy projektowania, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni, konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, projektowania ogrodów przydomowych, działek rekreacyjnych, zieleni miejskiej, rewaloryzacji, modernizacji parków zabytkowych, inwentaryzacji drzewostanu.
Absolwent może założyć własną firmę lub znaleźć pracę w pracowniach projektowych, konserwacji zabytków i ochrony środowiska, urzędach administracji samorządowej, w parkach narodowych i krajobrazowych.
Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: hotelarstwo, geodezja, turystyka, architektura krajobrazu i innych.

Fot. Na zajęciach z projektowania w architekturze krajobrazu

TECHNIK HODOWCA KONI

Zawód, który w sposób emocjonujący i twórczy realizuje zainteresowania młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego sportu jeździeckiego i hodowli koni. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu końmi i zapotrzebowaniu na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni zapewniamy: zdobycie wiedzy z szeroko rozumianej hipologii na zajęciach teoretycznych i praktycznych, doskonalenie umiejętności jeździeckich, powożenie zaprzęgami, okresowe zajęcia z podkuwaczami, lekarzami weterynarii oraz rymarzami.
Ukończenie szkoły i zdobycie tytułu technika hodowcy koni umożliwia założenie i prowadzenie gospodarstwa hodowlanego lub prowadzenie działalności agroturystycznej. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich umożliwia podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość podjęcia studiów wyższych na kierunkach: weterynaria, zootechnika, rolnictwo i innych.

Fot. W plenerze